Escoitar
Bando Mobilidade

Normas de uso da Praza de Portugal

<br />

venres, 23 mar 2007
Con motivo da recente remodelación realizada na Praza de Portugal e ao obxecto de evitar as molestias que se veñen producindo aos usuarios da mesma, recórdase o disposto nas vixentes Ordenanzas municipais relativas a espazos públicos:

-As bicicletas so poden transitar nas prazas ou xardíns públicos nas calzadas onde esté expresamente permitida a circulación de vehículos e naquelas zonas especialmente sinalizadas ao efecto, non permitíndose a súa circulación nos paseos interiores reservados para os paseantes.
Os nenos/as ata 10 anos poderán circular en bicicleta sempre que a escasa afluencia de público o permita e non causen molestias aos demáis usuarios.

- Os cans deberán ir conducidos por persoas e provistos de correas, evitando causar molestias ás persoas e sen que poidan penetrar nos macizos axardinados, estanques ou fontes.

- Non poderán realizarse xogos que poidan causar molestias ou accidentes ás persoas ou perturben ou molesten de calquera xeito á tranquilidade pública.

Polo exposto,

Non se permite a circulación de bicicletas na citada praza, con excepción das utilizadas polos nenos/as ata 10 anos sempre que non se causen molestias aos demáis usuarios.

Non se permite a estancia de cans soltos, estando obrigadas as persoas que os leven á inmediata limpeza das súas defecacións.

Non se permiten os xogos con balóns ou calquer outro tipo de elemento (raquetas, monopatín e similares)

O que se fai público para xeral coñecemento e cumprimento, solicitando a máxima colaboración cidadá e o respeto á sinalización existente e as indicacións da Policía Local.


Vigo, 22 de marzo de 2007
A ALCALDESA
Corina Porro Martínez