Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 22 abr 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:


DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. APROBACIÓN DA CONSTITUCIÓN DA ENTIDADE URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN NO ÁMBITO DO PERI II-05 ROCÍO. EXPTE. 4825/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DE REDACCIÓN DE PLANS DE DESENVOLVEMENTO DO PXOM. EXPTE. 3386/407.

3. TOMA DE COÑECEMENTO E REMISIÓN DOS INFORMES ELABORADOS POLOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS AO PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DO CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO CIDADE DO MAR. EXPTE. 11777/411.

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS EN RÚA POBOADORES 46. EXPTE. 382/431
b) ELEMENTOS COMÚNS EN RÚA TOMÁS ALONSO 220. EXPTE. 389/431

5. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1. 65042/421 LUIS ANTONIO BLANCO MONTERO VIVENDA UNIFAMILIAR

6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1. 63913/421 ANA PÉREZ PÉREZ Y ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ DEVOLUC.AVAL
2. 65411/421 JUAN JOSÉ GONZÁLEZ ROMERO DEVOLUCIÓN AVAL
3. 65787/421 JOSÉ IGNACIO NOGUEIRA ALONSO DEVOLUCIÓN AVAL
4. 66261/421 COMBUSTIBLES DEL NOROESTE, S.A. DEVOLUCIÓN AVAL
5. 66276/421 EMILIO CAL CRESPO DEVOLUCIÓN AVAL
6. 66376/421 PROMOCIONES RUEDA GALICIA DEVOLUCIÓN AVAL
7. 66521/421 DIZ FORMOSO, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
8. 66550/421 JACOBO ÁLVAREZ GROBA DEVOLUCIÓN AVAL
9. 57918/421 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MARIO PUENTES EDIFICIO
10. 59281/421 RAMINOSA, S.L. EDIFICIO
11. 62876/421 JOSÉ MANUEL MONTERO NOVO VIVENDA UNIFAMILIAR
12. 64964/421 JOSÉ CARLOS COMESAÑA ALONSO VIVENDA UNIFAMILIAR
13. 65592/421 MARINA DAVILA CRESPO VIVENDA UNIFAMILIAR
14. 41815/421 CONSTRUPREDIO CONSTRUCCIONES INMOB REFORMA/AMPLIACIÓN
15. 47313/421 ANTONIO GONZÁLEZ LOSADA REFORMA/AMPLIACIÓN
16. 62320/421 ÁNGEL FAÍLDE GONZÁLEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
17. 64404/421 EIDONOVO PROMOCIONES, S.L. REFORMA/AMPLIACIÓN
18. 65576/421 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FIGUEROA REFORMA/AMPLIACIÓN
19. 65881/421 ANTONIO FERNÁNDEZ ARAÚJO REFORMA/AMPLIACIÓN
20. 57748/421 FRIGORÍFICOS DE GALICIA, S.A. MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
21. 65376/421 JOSÉ JULIÁN GARCÍA CABELLO MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
22. 65489/421 GUMERSINDO ABALDE ABALDE MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
23. 65608/421 CASIANO BAHAMONDE ALONSO MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
24. 65670/421 CONSUELO ALONSO PÉREZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
25. 66363/421 Mª DOLORES GOBERNA GARCÍA MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
26. 62452/421 MUEBLES DE COCINA FOGAR, S.L. RÓTULOS E VOLADIZOS
27. 66108/421 URZÁIZ 40 COMUNIDADE PROPIETARIOS DERRIBO EDIFICACIÓN
28. 54179/421 Mª AMPARO AGUIAR CARBAJAL PRIMEIRA OCUPACIÓN
29. 58988/421 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COTFI PRIMEIRA OCUPACIÓN
30. 60854/421 DIANA VILLAR COSTAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
31. 62142/421 LUIS PÉREZ LEMOS CONSTRUCCIONES PRIMEIRA OCUPACIÓN
32. 62481/421 JOSÉ MANUEL PARDELLAS ALONSO PRIMEIRA OCUPACIÓN
33. 63481/421 ANA BELÉN QUINTANA LUIS PRIMEIRA OCUPACIÓN
34. 63628/421 ANA PÉREZ PÉREZ Y ANTONIO PÉREZ MTNEZ. PRIMEIRA OCUPAC.
35. 64925/421 EMILIO CAL CRESPO PRIMEIRA OCUPACIÓN
36. 65228/421 TERRA DO PAZO, S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
37. 65783/421 JOSÉ IGNACIO NOGUEIRA ALONSO PRIMEIRA OCUPACIÓN
38. 64848/421 CARLOS VILLAMARÍN VALDENEBRO REFORMA COMERCIAL
39. 65347/421 CRISTINA GONZÁLEZ LÓPEZ REFORMA COMERCIAL
40. 65862/421 SUBDELEGACIÓN GOBIERNO PONTEVEDRA REFORMA COMERCIAL
41. 56198/421 RUTH MARTÍNEZ RODRÍGUEZ CAMBIO DE CUBERTA
42. 66224/421 CANALIZACIONES REDONDELA, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
43. 66230/421 CONSTRUCCIONES MAGOPE, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
44. 66344/421 BALDONERO FERNÁNDEZ CASTILLO CAMBIO DE CUBERTA
45. 66364/421 IMPERCONSTRU VIGO, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
46. 66418/421 CASA CARIDADE-COMEDOR DA ESPERANZA CAMBIO DE CUBERTA
47. 8/420 SOCIEDAD PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR, S.L.U. OFICINAS
48. 64856/421 IRMANDADE FESTA SANTA ANA DE BEADE REFORMA/AMPLIACIÓN

DESESTIMADAS:
49. 59997/421 PRODONDELA, S.L. EDIFICIO
50. 64841/421 NURIA CABALLERO PÉREZ VIVENDA UNIFAMILIAR
51. 65714/421 ÁNGEL ANTONIO IGLESIAS PÉREZ VIVENDA UNIFAMILIAR
52. 55199/421 MARÍA PILAR RAMOS CAMESELLE PRIMEIRA OCUPACIÓN
53. 55970/421 JESÚS UBEIRA SEIJO PRIMEIRA OCUPACIÓN
54. 56327/421 Mª DEL MAR GONZÁLEZ LÓPEZ CAMBIO DE CUBERTA

CADUCIDADE:
55. 53858/421 FRANCISCO ESTÉVEZ GONZÁLEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
56. 50740/421 AÍDA MARÍA BARAHONA RODRÍGUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
57. 50635/421 RECOLETA VIGO S.L. EN CONSTITUCIÓN RÓTULOS E VOLADIZOS
58. 40380/421 Mª REMEDIOS VIVAS DE LA FUENTE PRIMEIRA OCUPACIÓN
59. 51495/421 JOSÉ CASTRO ESTÉVEZ CAMBIO DE CUBERTA
60. 54637/421 COMUNIDADE DE MONTES DE ZAMÁNS. DESMONTE
61. 51090/421 JESÚS REGUEIRO LAGE PARCELACIÓN

INFORME:
62. 59077/421 AS ESTELAS, S.A. EDIFICIO
63. 59674/421 DARÍO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ E OUTROS EDIFICIO
64. 62721/421 JOSÉ ANTONIO COSTAS VILLAR REFORMA/AMPLIACIÓN

RECTIFICACIÓN:
65. 49934/421 PROMOCIONES URBANAS LAXAS, S.L. EDIFICIO


EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONS:

ESTIMADAS:
66. 24000/422 PILAR VILLARROEL COSTAS E SARA I. REGO LÓPEZ CAMBIO TITUL.
67. 34944/422 Mª PITA DA VEIGA MARIÑO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
68. 35046/422 FRUTERÍA MISA, C.B. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
69. 35054/422 CENTRO FISIOTERAPIA Y REEDUCAC.FUNCIONAL CAMBIO TITUL.
70. 35061/422 ALEJANDRO VEIGA ESTÉVEZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
71. 35073/422 PAULA SOUTO QUINTEIRO. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
72. 35074/422 MORTIZIA, S.L. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
73. 34757/422 MARÍA PILAR MARTÍNEZ ALONSO OFICINA
74. 34908/422 MÓNICA PÉREZ CADILLA OFICINA
75. 61439/421 MARESA ELECTRICIDAD, S.L. REFORMA COMERCIAL
76. 62795/421 IR INDO EDICIÓNS, S.L. REFORMA COMERCIAL

DESESTIMADAS:
77. 25779/422 PRODUCTOS CONGELADOS, S.A. ALMACÉN/ACTIVIDADE MOLESTA
78. 28592/422 TALLERES GUSMAR, S.L. GASOLINEIRA/GARAXE/TREN LAVADO
79. 25457/422 MAYCA 72, S.L. CAFEBAR CON MÚSICA/DISCOTECA
80. 18341/422 SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS, S.L. LAVANDERÍA/TINTURERÍA
81. 34659/422 DOMINA SOLUCIONES, S.L. OFICINA
82. 33622/422 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. INSTALACIÓN TELECOMUNICAC.
83. 34099/422 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. INSTALACIÓN TELECOMUNICAC.
84. 63909/421 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. VARIOS
85. 44949/421 MAYCA 72, S.L. REFORMA COMERCIAL
86. 45678/421 PRODUCTOS CONGELADOS, S.A. REFORMA COMERCIAL
87. 51787/421 TALLERES GUSMAR, S.L. REFORMA COMERCIAL
88. 62555/421 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. REFORMA COMERCIAL

CADUCIDADE:
89. 28991/422 CAIXANOVA OFICINA
90. 24485/422 JULIA ÁLVAREZ VIDAL BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
91. 51329/421 JULIA ÁLVAREZ VIDAL REFORMA COMERCIAL

INFORME:
92. 35029/422 CONSORCIO GALEGO SERVIZ IGUALDADE E BENESTAR EDUCACIÓN

DESESTIMENTO:
93. 33151/422 MARESA ELECTRICIDAD, S.L. GASOLINEIRA/GARAXE/TREN LAVADO
94. 33705/422 IR INDO EDICIÓNS, S.L. GASOLINEIRA/GARAXE/TREN LAVADO
95. 34369/422 FROZENN HOMESERVICE, S.A. OFICINA

REMISION MEDIO AMBIENTE:
96. 27167/422 ARÁNZAZU GARCÍA LLORENTE BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.


Vigo, 17 de abril do 2009
A XERENTE

Julia Chamosa Martín

DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 23 de abril de 2009, as 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.
Vigo, 17 de abril de 2009

O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO

Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes