Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 29 out 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:


1. ACTA ANTERIOR. (23.10.08).

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. ADHESIÓN AO MODELO DE ESTATUTOS DA ENTIDADE URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN UE 5 VIÑAGRANDE. EXPTE 4858/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS DA OFICINA DE REHABILITACIÓN:

a) REURBANIZACIÓN DO ENTORNO DA ALAMEDA SUAREZ LLANOS FASE 1. EXPTE 400/431.
b) REURBANIZACIÓN DO ENTORNO DA ALAMEDA SUAREZ LLANOS FASE 2. EXPTE 401/431.
c) REURBANIZACIÓN DO ENTORNO DO MERCADO DE BOUZAS. EXPTE 399/431
d) REURBANIZACIÓN DA RÚA TEOFILO LLORENTE- FASE 8. EXPTE 403/431
e) REDACCIÓN DO PROXECTO DE EXECUCIÓN DE REURBANIZACIÓN E REMODELACIÓN DO EIXO PASEO ALFONSO-ELDUAYEN FASE 7. EXPTE 402/431.

4. APROBACIÓNS DEFINITIVAS DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS DO EDIFICIO E DA VIVENDA NA RÚA SANTO CRISTO Nº 3-2. EXPTE 369/431.
b) ELEMENTOS COMÚNS DO EDIFICIO E DA VIVENDA NA PRAZA SUAREZ LLANOS 11-1-E. EXPTE 378/431
c) ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA POBOADORES 56-2º. EXPTE 380/431.

5. DAR CONTA DO EXPEDIENTE DE LICENZA DE OBRAS RESOLTO POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

65121/421.-EMILIO LLOVES PEREZ.

6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE OBRAS

ESTIMADAS
1. 33855/422 "UTERQÜE ESPAÑA, S.A." VENDA MIUDO
2. 54449/421 CARLOS GONZALEZ DAVILA DEVOLUCION AVAL
3. 58497/421 ALFREDO Y JOSE ARAUJO RODRIGUEZ DEVOLUCION AVAL
4. 63408/421 EVARISTO FERREIRA PEREZ DEVOLUCION AVAL
5. 65040/421 JUAN Y ALFONSO LOPEZ BASTOS DEVOLUCION AVAL
6. 62858/421 JOSE MANUEL VARELA MOSQUERA VIVENDA UNIFAMILIAR
7. 62996/421 MANUEL BARREIRO SIO REFORMA
8. 64287/421 CONSELLERIA DE EDUC. E ORD. UNIVERSITARIA REFORMA
9. 64344/421 "COM PROP CERVANTES 6" REFORMA
10. 47590/421 SEBASTIAN VILLARROYA CHALER PRIMEIRA OCUPACION
11. 63352/421 "UTERQÜE ESPAÑA , S.A." REFORMA
12. 63084/421 ISOLINA MONTES ALVAREZ CAMBIO CUBERTA
13. 64796/421 M BLANCA BARROS FERNANDEZ CAMBIO CUBERTA

DESESTIMADAS
14. 63892/421 BENJAMIN RODRIGUEZ CERVIÑO REFORMA
15. 59555/421 "CAIXANOVA" ROTULOS
16. 60758/421 "RP 3 A D" VARIOS
17. 59071/421 "TABUBESA, S.L" EDIFICIO

CADUCIDADE
18. 52324/421 MARIA TERESA APARICIO GONZALEZ REFORMA

INFORME
19. 6233/421 LAURA PEREZ VISO VIVENDA UNIFAMILIAR
20. 60837/421 GONZALO MACIAS RUIBAL REFORMA
21. 52013/421 GONZALO MACIAS RUIBAL CAMBIO CUBERTA

RECTIFICACION
22. 62095/421 "COM PROP PASEO DE ALFONSO XII 9" REFORMA


EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONS

ESTIMADAS
23. 33744/422 "AIRTRANS EUROPA, S.L." CAMBIO TITULARIDADE
24. 34328/422 M. MILAGROS FERRADANS SESTELO CAMBIO TITULARIDADE
25. 34439/422 VICENTE LUIS ALVAREZ NUÑEZ CAMBIO TITULARIDADE
26. 34440/422 "HORUS FINANCE CONSULTING, S.L." CAMBIO TITULARIDADE
27. 34514/422 MIGUEL ANGEL PEREZ MARQUINA CAMBIO TITULARIDADE
28. 26567/422 "PETROGAL ESPAÑOLA, S.A." GASOLINEIRA
29. 23569/422 "MAKIARELA, C.B." LAVANDERIA
30. 33699/422 ZENAIDA ROMERO OSORIO VENDA MIUDO
31. 32098/422 DESARROLLO TECNOLOGICO DE OCIO OFICINA
32. 32488/422 "SYSTEM MOVIL VIGO, S.L." OFICINA
33. 33410/422 "POLY HERCO, S.L." OFICINA
34. 33516/422 FRANCISCO OGANDO RODRIGUEZ OFICINA
35. 33539/422 "SPADD EDITORES, S.L." OFICINA
36. 33885/422 "GESTORIA GES GLOBAL TRES, S.L." OFICINA
37. 34175/422 "COMUNICACION EUROTRONICA, S.L." OFICINA
38. 28363/422 GRACIELA BEATRIZ MAIORANO CLINICA ANIMAIS
39. 47522/421 "PETROGAL ESPAÑOLA,S.A." GASOLINEIRA
40. 40812/421 "MAKIARELA , C.B." REFORMA
41. 51635/421 GRACIELA BEATRIZ MAIORANO REFORMA

DESESTIMADAS
42. 18811/422 "PESQUERA VAQUEIRO, S.A." CAMBIO TITULARIDADE
43. 33621/422 "FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A." INSTALACION TELECOMUNIC.
44. 62554/421 "FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A." REFORMA

CADUCIDADE
45. 29653/422 "SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A." OFICINA

DESESTIMENTO
46. 29980/422 M BLANCA MARTINEZ RODRIGUEZ VENDA MIUDO
47. 30052/422 JULIO LEON LORENZO VENDA MIUDO
48. 29972/422 "ASOC. INMIGRANTES PARAGUAYOS EN GALICIA" OFICINA
49. 29948/422 "MONGRAF ARTES GRAFICAS S.L." ARTESANIA
50. 29679/422 MARIA DIGNA ALONSO FIZ CAFE/BAR

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.


Vigo, 27 de outubro de 2008
A XERENTE DE URBANISMO


Julia Chamosa Martín

DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 30 de outubro de 2008, as 9 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.

Vigo, 27 de outubro de 2008


O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO
P.A.
O SECRETARIO XERAL


Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda