Escoitar

Pleno da Corporación

venres, 24 out 2008
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 15

CONVOCATORIAORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día 27 de OUTUBRO de 2008, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.


1.- Actas anteriores. (Sesións extraordinaria e urxente e ordinaria do 4.09.08)

ALCALDÍA

2.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 30 de setembro de 2008, relativa ó cambio de réxime económico dunha concelleira do Grupo Socialista.


CULTURA, INDUSTRIA, TURISMO E PATRIMONIO HISTÓRICO

3.- Cambio de denominación de parte do Camiño Casal co nome rúa Valoutas.

URBANISMO

4.- Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora do contido, organización e funcionamento do Rexistro Municipal de Soares e Edificios a Rehabilitar. Expte. 4720/401.

MOCIÓNS

5.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando ó incremento nos orzamentos do ano 2009 das partidas destinadas á creación, dotación e mantemento das bibliotecas públicas municipais..

6.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando á xestión coas compañías que operan en Peinador para o mantemento de todos os voos e o aseguramento da permanencia das rutas creadas nos últimos anos.

7.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular solicitando distintas actuacións na Finca Mirambell.

8.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando á posta en funcionamento da totalidade dos colectores soterrados instalados na cidade e procurar o seu mantemento.

9.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando á convocatoria da Oferta de Emprego Pública coa reserva do 5% para persoas con discapacidade.

10.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular solicitando a substitución dunha futura campaña anunciada pola Concellería de Sanidade por outra que axude a acadar verdadeiros costumes de vida saudables.

11.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular solicitando que o nome dunha rúa sexa "Xosé Teijeiro Rois".

12.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando ó goberno municipal á construción dun campo e béisbol na cidade do deporte.


13.- Rogos e preguntas.DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día VINTE E SETE DE OUTUBRO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quórum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello ós efectos de información.

rs.
Vigo, 23 de OUTUBRO de 2008

O ALCALDE, O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda