venres, 11 maio 2012

Longametraxe Copito

venres, 11 mai 2012

A Concellería de Normalización Lingüística organiza esta proxección o sábado 19 de maio, ás 12:00 h no Yelmo cines (Centro comercial Travesía- Travesía de Vigo, 204) para público familiar.<br /> Entrada con invitación, poden recollerse nas oficinas de Radio Vigo (Areal, 6-tfno.: 986 43 87 00) a partir do luns, 14 de maio.

Selección para a provisión dun conservador para o Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias Vigo-Zoo

venres, 11 mai 2012

En execución da base V da "Convocatoria para a provisión dun Conservador para o Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias Vigo-Zoo por contrato relevo" por xubilación parcial do titular do posto, atópase publicado na páxina Web do Concello de Vigo (www.vigo.org), no Taboleiro de Edictos do Concello de Vigo e no Taboleiro de Anuncios do Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias Vigo-Zoo, o anuncio de Resolución da Presidencia, que contén a composición do órgano de selección, a relación de admitidos e excluídos e as causas de exclusión, así como o lugar, data e hora da celebración do primeiro exercicio da oposición.

Envejecimiento activo: taller de musicoterápia para personas mayores

venres, 11 mai 2012

La Concellería de Política de Bienestar organiza el taller de musicoterápia para personas mayores dentro del programa de envejecimiento activo, destinado a personas empadronadas en el municipio, mayores de 65 años y con autonomía. El taller, de carácter gratuito, tiene cómo objetivo la prevención del deterioro físico, cognitivo y de salud.

Largometraje Copito

venres, 11 mai 2012

La Concellería de Normalización Lingüística organiza esta proyección el sábado 19 de mayo, a las 12:00 h en el Yelmo cines (Centro comercial Travesía- Travesía de Vigo, 204) para público familiar.<br /> Entrada con invitación, pueden recogerse en las oficinas de Radio Vigo (Areal, 6-tfno.: 986 43 87 00) a partir del lunes, 14 de mayo.

Selección para la provisión de un conservador para el Organismo Autónomo Municipal Parque de las Ciencias Vigo-Zoo

venres, 11 mai 2012

En ejecución de la base V de la "Convocatoria para la provisión de un Conservador para el Organismo Autónomo Municipal Parque de las Ciencias Vigo-Zoo por contrato relieve" por jubilación parcial del titular del puesto, se encuentra publicado en la página Web del Ayuntamiento de Vigo (www.vigo.org), en el Tablero de Edictos del Ayuntamiento de Vigo y en el Tablero de Anuncios del Organismo Autónomo Municipal Parque de las Ciencias Vigo-Zoo, el anuncio de Resolución de la Presidencia, que contiene la composición del órgano de selección, la relación de admitidos y excluidos y las causas de exclusión, así como el lugar, fecha y hora de la celebración del primero ejercicio de la oposición.