Escoitar

Reunión da Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno celebra sesión ordinaria o luns, día 3, ás 9 horas , para tratar os seguintes asuntos

venres, 30 set 2005
1.- Actas das sesións ordinarias do12 e 19 de setembro de 2005.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar:
a) Alta expte 4/1107, 4/1114 e 11/1201, 13/1216, 1/1030, 1/1369, 2/76, 12/1107, 23/751, 23/667, 12/1284, 12/1262, 14/1188.
b) Denegación expte. 1/598.

DEPORTES
3.- Revisión de prezos do contrato da prestación dos servizos da Dirección Técnica do mantemento dos campos de fútbol municipais de Balaidos, Barreiro e A Madroa. Expte.3859/333.

4.- Revisión de prezos do contrato coa empresa Cepsa, S.A. para a realización do mantemento do terreo de xogo do estadio municipal de Balaídos. Expte.3861/333.

PARTICIPACION CIDADA
5.- Prórroga de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Veciños de Teis para o uso e realización de actividades no Centro cívico de Teis. Expte. 2684/320.

6.- Revisión de prezos do contrato de prestación do servizo de vixiancia nos centros cívicos do Concello de Vigo subscrito con Securitas Seguridad España, S.A. Expte. 777/321.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
7.- Adxudicación do concurso para subministración dun tractor para o Parque Móbil. Expte.3396/445.

8.- Adxudicación do procedemento negociado para subministración dunha desbrozadora para o Parque Móbil. Expte. 3364/445.

9.- Resolución de contrato con Construcciones Crespo, S.A., das obras de pavimentado do camiño do cemiterio de Zamáns Expte. 40574/250.

10.- Prórroga do contrato do servizo de asesoramento e mediación de seguros privados adxudicado á Correduría de Seguros Aón Gil y Carvajal Expte. 15474/240.

11.- Revisión de prezos do contrato do servizo de vixilancia e mantemento de instalacións de seguridade de dependencias vencelladas ó departamento de Cultura. Expte. 3112/331.

12.- Expediente de desafiuzamento administrativo do Edificio Montemar, no Parque municipal do Castro. Expte. 17365/240.

13.- Recurso de reposición interposto pola entidade Turvigo Ferias e Congresos S.A. contra acordo da Xunta de Goberno Loal de 18.07.05. Desestimado. Expte. 15847/240.

14.- Reclamación de Dª. Araceli Fernández Dávila de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 155/243. Desestimada.

15.- Reclamación de D. Carlos Baquero Pérez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 471/243. Estimada.

16.- Reclamación de Dª María Pilar Sío Rey de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 140/243. Desestimada.

17.- Reclamación de Dª Amparo Miguens Torres de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 371/243. Desestimada.

18.- Reclamación de Viguesa de Transportes, S.A. de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 15771/240. Estimada.

PERSOAL
19.- Corrección de erros na relación de postos de traballo 2005 aprobada pola Xunta de Goberno en sesión do 20.05.05. Expte. 16018/220.

20.- Dar conta da resolución do concelleiro de Persoal pola que se autoriza un permiso non retribuido polo período dun ano ó funcionario D. José J. Ballesta de Diego, con posto de traballo de director do Museo Municipal "Quiñones de León". Expte. 16014/220.

URBANISMO
21.- Aprobación definitiva do Proxecto de Urbanización da UA 3 do PERI Casás. Expte. 4546/401.

22.- Aprobación definitiva do Proxecto de Urbanización 2ª Fase da UA 11 Roteas, en Hermida-Oia. Expte. 4572/401.

23.- Oferta de empleo público da Xerencia Municipal de Urbanismo do ano 2005. Expte. 1351/407.

VIAS E OBRAS
24.- Devolución de fianza a favor de "COVSA Construcciones Obras e Viais, S.A.", constituída por subministro de bitumisosas. Expte 46320/250.

25.- Devolución de fianza a favor de Sánchez Álvarez, S.L. constituída por permiso de circulación de camións na rúa Rogelio Abalde nº 1, para derruba de edificación. Expte 46344/250.

26.- Devolución de fianza a favor de "Sercoysa Proyectos y Obras, S.A." constituída polas obras de canalización nas rúas Pablo Morillo e Luis Taboada. Expte. 42301/250.

27- Aprobación técnica do proxecto de execución de novo muro de contención no "Calello Travesía de Alfonso XIII". Expte. 46346/250.

28.- Aprobación técnica do proxecto de rehabilitación e reparación de muros de contención na rúa Serafín Avendaño e Alameda Sampaio.Expte. 46347/250.

29.- Aprobación técnica do proxecto de rehabilitación de muros de contención na Praia da Punta en Teis (A Guía). Expte. 46348/250.

30.- Aprobación técnica do proxecto de rehabilitación de muro de contención no Parque Camilo José Cela, rúa Torrecedeira. Expte. 46349/250.

31.- Aprobación técnica do proxecto de rehabilitación e execución de muro de contención na Praia de Punta en Teis (A Guía).Expte. 46350/250.

XESTIÓN MUNICIPAL
32.- Xustificantes de libramentos.

33.- Rogos e preguntas.