Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

O Consello da Xerencia de Urbanismo reúnese para tratar entre outros a aprobación definitiva do proxecto de urbanización da U.A. Montecelo Alto, o recoñecemento do dereito de reversión de terreos en Baixada a Ríos-Teis e o nomeamento de tres auxiliares administrativos.

mércores, 16 mar 2005
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (03.03.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA U.A. IV-07 MONTECELO ALTO (4443/401)

3. REVISIÓN DE OFICIO DE ACORDO DO CONSELLO DA XMU DE 19.12.97 SOBRE OBRAS DE URBANIZACIÓN DA RÚA GÁNDARA (4584/401)

4. INICIO DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POLA OCUPACIÓN SEN TÍTULO DE TERREO NECESARIO PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS INCLUÍDAS NO "PROXECTO DE ADAPTACIÓN Á NORMATIVA VIXENTE DO TUNEL DE ACCESO Ó PORTO DE VIGO DENDE A A-9 E MELLORAS DO TÚNEL DE BEIRAMAR" (1269/101)

5. RECOÑECEMENTO DE DEREITO DE REVERSIÓN DE TERREOS EN BAIXADA A RÍOS-TEIS (176/413)

6. OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROXECTOS E INSPECCIÓN DE OBRAS (1004/407)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

7. NOMEAMENTO DE TRES AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

8. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA ESTRADA DE VALADARES Nº 132 (11026/423)

b) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO DO LAGO Nº 8-BEADE (11482/423)

9. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 27.01.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 7907/99 INTERPOSTO POR Dª MARÍA ALONSO DOCAMPO E OUTRO CONTRA RESOLUCIÓN SOBRE PREZO XUSTO NA EXPROPIACIÓN PARA A ESTRADA CASTRELOS-UNIVERSIDADE.- DESESTIMATORIA

b) SENTENZA DO 27.01.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 7908/99 INTERPOSTO POR D. ANTONIO OITAVÉN NOVOA CONTRA RESOLUCIÓN SOBRE PREZO XUSTO NA EXPROPIACIÓN PARA A ESTRADA ENTRE CASTRELOS E A UNIVERSIDADE.- DESESTIMATORIA

c) SENTENZA DO 27.01.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 7909/99 INTERPOSTO POR Dª MILAGROS BASTERO MAGDALENA CONTRA RESOLUCIÓN SOBRE PREZO XUSTO NA EXPROPIACIÓN PARA A ESTRADA CASTRELOS-UNIVERSIDADE.- DESESTIMATORIA

d) SENTENZA Nº 35 DO 04.02.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 26/03 (P.O.) INTERPOSTO POR D. ANTONIO PÉREZ MÍGUEZ CONTRA RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DE DENUNCIAS SOBRE OBRAS NA RÚA CRONISTA ÁLVAREZ BLÁZQUEZ-EXPTE. Nº 11785/423.- INADMITE O RECURSO

e) SENTENZA Nº 48 DO 10.02.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 132/04 (P.O.) INTERPOSTO POR D. HORACIO DE LA CAMPA FALQUE CONTRA ACORDO DESESTIMATORIO DE RECURSO DE REPOSICIÓN SOBRE CERTIFICACIÓN URBANÍSTICA EN SAIÁNS.- INADMITE O RECURSO

f) SENTENZA Nº 65 DO 01.03.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 92/03 (P.O.) INTERPOSTO POR "CASTRO GALICIA, S.A." CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA NO ÁMBITO DO PERI I-07 HISPANIDADE-FALDA DO CASTRO.- ESTIMATORIA

10. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 51051/421.- MERCEDES CRESPO GONZALEZ
2. 51232/421.- FRANCISCO ARAUJO CASTRO
3. 52227/421.- RICARDO ALONSO OTERO
4. 52361/421.- CARLOS ALBERTO GOMEZ RUIZ
5. 46934/421.- PROMOTORA RP 28 SL
6. 51681/421.- NATALIA CARPINTERO ARAN
7. 51971/421.- EIRANOVA INVESTIMENTOS, S.L.
8. 47595/421.- GRAN GARAGE COMPOSTELA,S.A
9. 48266/421.- RICARDO DIAZ RODRIGUEZ
10. 51530/421.- ROSALINO LOPEZ CASTRO
11. 42080/421.- CANDIDA BARREIRO CASTRO
12. 48323/421.- ANTONIO LAGO REQUEJO
13. 35387/421.- RAMIRO CARREIRA GARCIA
14. 52155/421.- ARGENTINA GONZALEZ GOMEZ
15. 50342/421.- CMT CID CONSTRUCCIONES S.L.
16. 28723/422.- SERVICIO GALEGO DE PREVENCION RIESGOS LABORALES SL.
17. 28823/422.- ASENJO Y CALROD SC
18. 23416/422.- TALLERES HERMIDA SL
19. 28934/422.- ALEXANDRA RUIZ ROTAECHE
20. 28595/422.- EUROGRAMCO SL
21. 28933/422.- JUAN ANTONIO PEREZ SOTO
22. 19201/422.- BEATRIZ SIO RIVAS
23. 40463/421.- TALLERES HERMIDA SL
24. 51024/421.- STOCKAGES VIGO S.L.
25. 24870/422.- SECUNDINO PONTE S.L.
26. 28758/422.- CELESTINO SUAREZ BERMUDEZ
27. 25776/422.- LUA GRAFICA SL
28. 28239/422.- DISNA, S L
29. 25926/422.- M CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
30. 25479/422.- ENOR S.A.


11. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS