Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo reúnese mañá xoves 24 de febreiro para tratar, entre outros, a aprobación definitiva do proxecto de urbanización da U.A. Carrasqueira ou a recepción parcial das obras de urbanización da U.A. Ramón Nieto.

mércores, 23 feb 2005
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTAS ANTERIORES (03.02.05 E 10.02.05)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. DECLARACIÓN DE NULIDADE DO ACORDO PLENARIO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992, SOBRE CONVENIO DE CESIÓN PARA VIAL DE CIRCUNVALACIÓN, CONCLUÍDO CON "MIRAFLORES VIGO, S.A." E DETERMINACIÓN DAS INDEMNIZACIÓNS PROCEDENTES.- CADUCIDADE DO PROCEDEMENTO E INCOACIÓN DE NOVO EXPEDIENTE (4490/401)


DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN PP GANDARIÑA 2.- PROPOSTA DESESTIMATORIA (4562/401)

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA U.A. 2 CARRASQUEIRA EN CORUXO (4531/401)

5. RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DA U.E. IV-10 RAMÓN NIETO 4 (4574/401)


ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

6. ANULACIÓN DE CONCESIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA A REHABILITACIÓN DE CINCO VIVENDAS E OS SEUS ELEMENTOS COMÚNS NA PRAZA DA CONSTITUCIÓN Nº 11 (114/431)

7. ANULACIÓN DE CONCESIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA A REHABILITACIÓN DE INMOBLE NA RÚA MÉNDEZ NÚÑEZ, 8-1º (162/431)

8. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) AUTO DO 07.01.05 RECAÍDO NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 4343/04 CONTRA OUTRO DO 30.07.04 RELATIVO A R.C.A. Nº 336/03 (P.O.) INTERPOSTO POR D. JUAN J. FIGUEIRIDO FERNÁNDEZ SOBRE RESOLUCIÓN RELATIVA A EXPEDIENTES NÚMS. 12548/423 E 17243/421.- DESESTIMATORIO

b) AUTO Nº 3 DO 10.01.05 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 129/04 (P.O.) INTERPOSTO POR "PUB RASS, S.L." CONTRA RESOLUCIÓN DO 11.03.03 SOBRE CESE DEFINITIVO DE ACTIVIDADE POR RUÍDO, EXPEDIENTE Nº 11040/423.- ACEPTA O DESISTIMENTO

c) SENTENZA DO 19.01.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 180/02 (P.O.) INTERPOSTO POR D. ANTONIO PÉREZ MÍGUEZ SOBRE DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LICENZA DE OBRAS EN EXPEDIENTE Nº 40346/421.- INADMITE O RECURSO.

d) SENTENZA Nº 32 DO 31.01.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº19/04 (P.O.) INTERPOSTO POR "ROGESCALEIRA, S.L." SOBRE DESESTIMACIÓ PRESUNTA DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA DENEGACIÓN DE LICENZAS-EXPEDIENTES Nº 36346/421 E 21933/422.- ESTIMATORIA

9. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 45476/421.- DOLORES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
2. 51446/421.- CELSA LÓPEZ RODRÍGUEZ
3. 40568/421.- Mª LOURDES QUINTAS RODRÍGUEZ
4. 50477/421.- VICTOR RIVEIRO ALONSO
5. 50762/421.- FELIZARDA PEREIRA DANTAS
6. 51368/421.- FERNANDO GIRALDEZ ABOY
7. 50392/421.- GRACIANO ROMÁN VILA
8. 51124/421.- PROMOCIONES POLICARPO DE VIGO, S.L.
9. 50122/421.- PROMOCIONES POLICARPO DE VIGO, S.L.
10. 50157/421.- Mª CARMEN ALONSO HERMIDA
11. 47838/421.- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
12. 52203/421.- CARLOS MANUEL LOSADA SOUTELO
13. 51972/421.- LÓGICA INTEGRAL, S.L.
14. 51970/421.- BERNARDINO ALVAREZ FERNÁNDEZ
15. 51023/421.- VIGO 65, S.L.
16. 52177/421.- FERNANDO JAVIER RODRÍGUEZ LÓPEZ
17. 51088/421.- FRANCISCO JAVIER SILVA NORES
18. 47968/421.- INMOBILIARIA VISTA AL MAR, S.A.
19. 28373/422.- BANCO DE GALICIA, S.A.
20. 51312/421.- BANCO DE GALICIA, S.A.
21. 50535/421.- AMELIA MARÍA COSTAS COMESAÑA
22. 25019/422.- XARUA ARENAL, C.B. (REM. MEDIO AMBIENTE)
23. 28898/422.- CIRCO COLISEO

10. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28815/422.- MARIA DEL CARMEN ALONSO GONZALEZ
2. 28850/422.- CARLOS FORMIGO ESTEVEZ
3. 26580/422.- FRUTAS NIEVES SL
4. 28511/422.- MARIA CARMEN AVILES GUERRERO
5. 28690/422.- EIRANOVA INVESTIMENTOS SL
6. 28889/422.- HIDROVIGO S.L.
7. 28632/422.- ANGEL ALFONSO BASTOS
8. 25495/422.- CONSTRUCCIONES Y TRANFORMACIONES NAVALES
9. 27026/422.- UNION DE OPERADORES REUNIDOS SA
10. 25337/422.- SOLGALICIA SL


11. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS