Escoitar

IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 2016

venres, 1 abr 2016
Período de cobranza: Do 1 de abril de 2016 ao 6 de xuño do 2016, ambos os dous incluídos.

Forma de pagamento: Os/as contribuíntes que reciban no seu domicilio fiscal un aviso de pagamento para tal fin, poderán efectuar o ingreso por algún dos seguintes medios:

A través de internet, mediante tarxeta de crédito ou débito, dende a páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org), pulsando na pestana "trámites mais comúns", opción "pagamento de recibos". Este servicio será totalmente gratuíto para os usuarios, calquera que sexa a entidade financeira emisora da tarxeta coa que se efectúa o aboamento.
Nos caixeiros automáticos das entidades financeiras colaboradoras na recadación municipal que teñan habilitada esta opción.
En calquera oficina das seguintes entidades colaboradoras na recadación:


ABANCA
CAIXABANK
BANKIA
BBVA
CAJA ESPAÑA DUERO
BANCO PASTOR
CATALUNYA CAIXA
BANCO CAIXA GERAL
BANCO SABADELL
IBERCAJA BANCO
BANCO SANTANDER
BANCO POPULAR-E
BANCO POPULAR
NOVO BANCOAs/os contribuíntes que por calquera causa deixen de recibir o documento de pagamento poderán obter un duplicado a través de internet, dende a páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org), pulsando na pestana "trámites mais comúns", opción "impresión de recibos", ou ben en calquera oficina das entidades CAIXABANK, ABANCA.

Rematado o período voluntario, a recadación efectuarase polo procedemento de constrinximento sendo esixibles neste suposto as recargas do período executivo, xuros de mora e costas do procedemento (artigo 161 LXT).