Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 14 xan 2016
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 15 DE XANEIRO DE 2016.


1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 17 de decembro, ordinaria do 18 de decembro, extraordinaria e urxente do 22 de decembro, ordinaria e extraordinaria e urxente do 23 de decembro, extraordinaria e urxente do 29 de decembro, ordinaria e extraordinarias e urxentes (2) do 30 de decembro de 2015.

CONTRATACIÓN
2.- Proposta de adxudicación do procedemento negociado para a enaxenación de 227 vehículos para chatarra. Expte. 5276/241.

CULTURA
3.- Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitados polo réxime de gasto menor no Servizo da Área de Cultura, nos meses de novembro e decembro de 2015. Expte. 710/330.

EMPREGO
4.- Revogación de axuda concedida á Asociación INCLUE na convocatoria de "Subvención de Fomento do Emprego para entidades sen ánimo de lucro correspondentes ano ano 2015". Expte. 11703/77.

FESTAS
5.- Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitados polo réxime de gasto menor no Servizo de Festas en decembro de 2015. Expte. 6368/335.

IGUALDADE
6.- Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitados polo réxime de gasto menor no Servizo de Igualdade, en decembro de 2015. Expte. 7072/224.

7.- Cesión temporal da vivenda municipal identificada no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co número F-00473-C-008. Expte. 7078/224.

8.- Marco de actuación do Programa de Axudas económicas de apoio para mulleres vítimas de violencia de xénero. Expte. 7015/224.
RECURSOS HUMANOS
9.- Recurso de reposición ao Acordo da Xunta de Goberno Local polo que se aproban os Órganos de Selección para os Tribunais da OEP 2010-2011. Expte. 27486/220.

10.- Proposta de "Criterios para a autorización da prórroga da situación de servizo activo dos empregados/as ao servizo do Concello de Vigo". Expte. 27401/220.

11.- Reestructuración organizativa e funcional dos servizos Xurídicos Municipais, servizo de Tenencia, servizo de Contratación e Incorporación de servizo de nova creación na Área de Fomento. Expte. 27399/220.

12.- Dar conta de resolucións do concelleiro-delegado da Área de Xestión municipal e Persoal:

a) Dar conta da resolución de data 22.12.2015 sobre rectificación de erros en acto administrativo (expte. 27351/220) de execución de sentenza 550/2015. Expte. 27503/220.

b) Recoñecemento de consolidación de grao persoal de D. Carlos Castro Mera. Expte. 27461/220.

c) Solicitude de permiso non retribuído de 3 meses de D. Óscar García Alonso, de 01/02/2016 a 30/04/2016. Expte. 27374/220.

d) Solicitude de reingreso ao Corpo da Policía Local formulada por D. Guillermo Cameselle Barros. Expte. 27481/220.

e) Reasignación de Dna. Mónica Caramés Vázquez ao servizo de RR.HH. Expte. 27139/220.

f) Autorización de permiso especial artigo 16 do Acordo regulador de Dna. M. Emilia González Rodríguez. Expte. 27502/220.

g) Autorización de permiso especial artigo 16 do Acordo regulador de Dna. Gabriela Romero Bandeira. Expte. 27508/220.

TRANSPORTES
13.- Indemnización substitutiva por importe de 24.148,48€ a favor de INTERPARKING HISPANIA S.A. polos servizos de apoio e xestión do aparcamento da Praza de Portugal- Novembro 2015. Expte. 917/449.

XESTIÓN MUNICIPAL
14.- Modificación puntual da RPT posto de traballo "xefe/a do Servizo de Recursos Humanos" e redimensionamento do mesmo en Área funcional de Recursos Humanos. Expte. 70/105.

15.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 15 de xaneiro de 2016, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 13 de xaneiro de 2016.


O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Olga Alonso Suárez.