Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 10 dec 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 11 DE DECEMBRO DE 2015.


1.- Acta da sesión ordinaria do 27 de novembro de 2015.

DEPORTES
2.- Solicitude da "Agrupación Viguesa de Atletismo", para a organización da "XV Edición Cross Escolar Memorial Andrés Abanqueiro" no parque de Castrelos o día 13/12/15. Expte. 14554/333.

3.- Solicitude da entidade "Singletrack Outdoor Sports", para a organización da "X Subida ao Castro" de atletismo. Expte. 14640/333.

4.- Proposta de adxudicación dunha subvención directa ao Coruxo F.C. En base ao desenvolvemento do proxecto de actividade na primeira fase da competición da temporada deportiva 2015-2016. Expte. 14555/333.

5.- Proposta de aprobación da Certificación 8ª, final das obras de reforma da cuberta do pavillón polideportivo de Teis. Expte. 13429/333.

FOMENTO
6.- Aprobación da certificación 8-final, de execución e toma de coñecemento do inicio do prazo de garantía das obras de "Humanización da Praza Martínez Garrido", entre camiño Medeiros e camiño Sobreiro no Calvario. Expte. 2517/440.

IGUALDADE
7.- Dar conta da relación de contratos menores correspondentes ao mes de novembro. Expte. 6969/224.

8.- Aceptación da renuncia presentada pola entidade "Asociación Pro-Escola Semente" á subvención ao abeiro do "Programa específico de subvencións da Concellería de Igualdade para a realización de actividades de promoción da muller. Ano 2015". Expte. 6709/224.

INTERVENCIÓN
9.- Proposta aprobación: libramentos a xustificar ano 2015 (5º libramento. Expte. 102559/140.

PATRIMONIO HISTÓRICO
10.- Proposta de aprobación da certificación final das obras de "Mellora e reposición de espazos públicos no Casco Vello", no ámbito da Praza da Princesa e Praza de Argüelles. Expte. 7279/307.
RECURSOS HUMANOS
11.- Proposta de aprobación de "Criterios de xestión das listas de reserva derivadas da execución das ofertas de emprego público e convocatorias públicas de emprego do Concello de Vigo". Expte. 26797/220.

12.- Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 da lei 7/2007 (EBEP), como enxeñeiro/a de camiños, canais e portos. Expte. 27059/220.

13.- Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 da lei 7/2007 (EBEP), como enxeñeiro/a industrial. Expte. 27060/220.

14.- Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 da lei 7/2007 (EBEP), como enxeñeiro/a técnico/a en Topografía. Expte. 27061/220.

15.- Complemento de produtividade a Dª M. Ángeles González Peinado. Expte. 27135/220.

16.- Complemento de produtividade por toxicidade á brigada de pavimentación do Parque Móbil, correspondente ao mes de setembro de 2015. Expte. 27173/220.

17.- Complemento de produtividade por condución de vehículo municipal sen ser oficiais. Persoal dos distintos servizos. 3º trimestre 2015. Expte. 27197/220.

18.- Complemento de produtividade por toxicidade do pesoal do servizo de Desinfección, correspondente a outubro 2015. Expte. 27275/220.

19.- Dar conta da Resolución de data 26/11/2015, do concelleiro-delegado de Xestión Municipal de "Constitución do Comité de Autoprotección do Concello de Vigo". Expte. 27381/220.

SERVIZOS
20.- Estimación da alegacións presentadas e outorgamento de cesión de uso a "Unión Fenosa Distribucións, S.A., de local para o soterramento cun centro de transformación no Parque de Castrelos. Expte.7385/307.

21.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 11 de decembro de 2015, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 9 de decembro de 2015.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.