Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 24 xul 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 27 DE XULLO DE 2015.1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 1 de xullo, ordinaria do 3 de xullo, extraordinaria e urxente do 8, ordinaria e extraordinaria e urxente do 10 de xullo de 2015.


ALCALDÍA
2.- Proxecto de convenio para a concesión de subvención á Asociación de Corais Polifónicas de Vigo (ACOPOVI) para a realización do Programa de actividades con especial incidencia no 9º Festival de Habaneras e Polifonía Cidade de Vigo "Ao son de Vigo" e o Programa especial do día das Letras Galegas, ano 2015. Expte. 12858/101.

3.- Proxecto de convenio para a concesión de subvención á Asociación de Axuda ao Enfermo Mental (DOA) para o fomento da súa actividade social no ano 2015: Obradoiro de cartón pedra, coiro e serigrafía. Expte. 12859/101.

4.- Proposta de nomeamento de suplente no Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria. Expte. 37/1102.


CONTRATACIÓN
5.- Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación do Servizo de Xestión Parcial da escola municipal de teatro. Expte. 16769/332.

6.- Clasificación de ofertas no procedemento negociado con publicidade para o alleamento de vehículos e chatarra. Expte. 4880/241.

7.- Clasificación de ofertas no procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras de "Reparación de noiro e construción de novo muro de soporte do Camiño Portiño" Expte. 3173/440.

8.- Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación do Servizo de atención ao público en dependencias da rede de museos municipais. Expte. 936/341.CULTURA
9.- Resolución do recurso de reposición interposto contra acordo da X.Goberno Local polo que se aproba o convenio de colaboración coa Mercantil Xestora do Auditorio do Palacio do Congresos de Vigo, para a programación e organización de actividades artísticas e socioculturais en dito Auditorio durante o ano 2015. Expte. 6124/335.

10.- Dar conta dos expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo da área de Cultura no mes de maio de 2015. Expte. 525/330.


DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
11- Proxecto de convenio para concesión de subvención á "Asociación comerciantes Zona Centro de Vigo" no marco do fomento do emprego para a potenciación do comercio da zona centro de Vigo. Expte. 11837/77.

12.- Proxecto de convenio para a concesión de subvención á "Asociación de comerciantes Zona Príncipe" no marco do fomento do emprego para a potenciación do comercio da zona Centro Príncipe de Vigo. Expte. 11795/77.

13.- Outorgamento das subvencións para o fomento do emprego en entidades deportivas sen ánimo de lucro- ano 2015. Expte. 11617/77.

FESTAS
14.- Correción de erros no expte. 6137/335.- Contratación de prestación de servizos para actuación artística de Los Enemigos no Auditorio de Castrelos.

15.- Correción de erros no expte. 6136/335.- Contratación de prestación de servizos para actuación artística de Julieta Venegas no Auditorio de Castrelos.

IGUALDADE
16.- Solicitude de subvención á Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia para a mellora do equipamento dos centros de información á mulleres (CIM). Expte. 6821/224.

LABORATORIO
17.- Proxecto de convenio de colaboración coa empresa "Fomento de Construcciones y Contratas S.A." en materia hixiénico-sanitaria. Expte. 4236/313.

RECURSOS HUMANOS
18.- Produtividade por encomendas de funcións do 1º trimestre 2015. Expte. 26621/220.

19.- Gastos de locomoción de varios servizos municipais de xullo 2014 a maio 2015. Expte. 26806/220.

20.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha auxiliar de admón. xeral, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) da lei 7/2007, de 12 de abril (EBEP), por un prazo máximo de seis meses, para o Rexistro Xeral. Expte. 26853/220.

21.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha auxiliar de admón. xeral, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) da lei 7/2007, de 12 de abril (EBEP), por un prazo máximo de seis meses, para a oficina administrativa do Tribunal Económico-Administrativo. Expte. 26837/220.

22.- Dar conta de Resolucións do concelleiro delegado da Área de Xestión municipal e Persoal:

a) Declaración da situación administrativa de excedencia voluntaria por interese particular ao funcionario D. Fernando Villa Agulla. Expte. 26825/220.

b) Solicitude reingreso tras servizos especiais formulada por Dna. Carmen Sastre Vázquez. Expte. 26867/220.

c) Autorización horas para o servizo de Inspección de Obras para os meses de xullo, agosto e setembro setembro 2015. Expte. 26823/220.


23.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 27 de xullo de 2015, ao remate da sesión plenaria convocada para a mesma data, de non existir quórum, unha hora despois en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 27 de xullo de 2015.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Olga Alonso Suárez.