Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 22 xul 2015
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:
ORDE DO DÍA:


1.ACTA ANTERIOR (16.07.2015).
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
2.RECTIFICACIÓN DE ERRO NA RESOLUCIÓN DO DEREITO DE REALOXAMENTO DE DONA JOSEFINA FERNÁNDEZ COSTAS E DONA IRIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, UNIDADE FAMILIAR AFECTADA POLO PROXECTO EXPROPIATORIO DA 1ª FASE DA CIDADE DA XUSTIZA. EXPTE 1812/433.
3.EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRA DE CONSTRUCIÓN DUN PECHE SEN LICENZA NA PRIMEIRA TRAVESÍA DE OLIVEIRA NÚM. 9, TEIS. EXPTE 16707/423.
b.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE PECHE INCUMPRINDO AS ALIÑACIÓNS NA ESTRADA BALSA NÚM. 112, MATAMÁ. EXPTE 16405/423.
1.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES, INSTALACIÓNS E BARRIOS HISTÓRICOS QUE RESOLVEU A VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:

1.72819/421.- DANIEL GONZÁLEZ DASILVA VIVENDA UNIFAMILIAR
2.83144/421.- RAMÓN IGLESIAS NOGUEIRA VIVENDA UNIFAMILIAR
3.79946/421.- M. CARMEN VALVERDE COSTAS REFORMA/AMPLIACIÓN
4.81371/421.- BORWARNER EMISSIONS, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
5.84269/421.- RESTAURANTE MC DONALD'S, SA REFORMA/AMPLIACIÓN
6.84217/421.- MANUEL LADO GARCÍA VARIOS
7.81569/421.- JOSÉ RIAL PREGO PARCELACIÓN
8.81643/421.- ALICIA LÓPEZ CERQUEIRA DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)

DESESTIMADAS:

9.71875/421.- JUAN C. LUSQUIÑOS DOMÍNGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR

CADUCIDADE:

10.70718/421.- TRAGSA NAVE INDUSTRIAL

DESESTIMENTO:

11.76420/421.- COLEGIO LABOR, SL REFORMA/AMPLIACIÓNPRÓRROGA:
12.73248/421.- TESORERÍA GRAL. SEG. SOCIAL EDIFICIO
13.82066/421.- JUSTO LÓPEZ VALCÁRCEL, SA REFORMA/AMPLIACIÓN

1.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.
Vigo, 20 de xullo do 2015
A XERENTE DE URBANISMO

María Carneiro López
DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente corespondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves dia 23 de xullo de 2015, ás 9:00 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 20 de xullo de 2015
O Alcalde-presidente, O secretario da XMU


Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda