Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 30 xan 2014
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:
ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR (24.01.2014).
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
2.EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA RÚA SAN PAIO DE NAVIA. EXPTE 16889/423.
3.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XMU DO 23.01.2013 SOBRE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE REALOXAMENTO TEMPORAL URXENTE DUNHA FAMILIA NUNHA VIVENDA MUNICIPAL NA RÚA ANDURIÑA NÚM. 21, BLOQUE II, 3º A. EXPTE 1773/433.
4.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XMU DE 23.01.2014, SOBRE LEVANTAMENTO DA SUSPENSIÓN DO OUTORGAMENTO DAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE ALLEAMENTO DAS PARCELAS 049 E 167 DO PMS ADXUDICADAS PARA A CONSTRUCIÓN DE VIVENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA.EXP.1698/433
5.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XMU DE 20.01.2014, SOBRE RECUPERACIÓN POSESORIA DUNHA PARCELA MUNICIPAL NA SUBIDA AO CEMITERIO DE PUXEIROS, N.º 119 DO IMBD .EXP. 1771/433.
6.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES, INSTALACIÓNS E BARRIOS HISTÓRICOS QUE RESOLVEU A VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
1.20919/422.- MANUEL A. LAMARCA VÁZQUEZ TALLER/FÁBRICA
2.19404/422.- LUIS FERNÁNDEZ CARIDE ALMACÉN (ACT. NON MOLESTA)
3.69816/421.- LUIS FERNÁNDEZ CARIDE DEVOLUCIÓN AVAL
4.78012/421.- FERSUAR, SL EDIFICIO
5.80307/421.- PAULA NIETO RODRÍGUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
6.27601/421.- LUIS FERNÁNDEZ CARIDE NAVE INDUSTRIAL
7.50153/421.- LUIS FERNÁNDEZ CARIDE PRIMEIRA OCUPACIÓN
8.70761/421.- MANUEL A. ESTÉVEZ SUÁREZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
9.75582/421.- MARÍA PILAR GONZÁLEZ VILA REFORMA COMERCIAL
10.38899/422.- MARÍA PILAR GONZÁLEZ VILA RESTAURANTES
11.71833/421.- ROSA RODRÍGUEZ BASTOS INC. FORA ORDENACIÓN
12.80381/421.- RAMÓN VÁZQUEZ VÁZQUEZ CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
13.80297/421.- M. CARMEN COSTAS COMESAÑA PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
14.80486/421.- COM. PP. PI Y MARGALL 141 REFORMAS (MÉT. SIMPLIFICADO)
15.80509/421.- COM. PP. CASTRELOS 29 REFORMAS (MÉT. SIMPLIFICADO)

EXCEPCIONALIDADE:
16.79941/421.- COM. PP. SANJURJO BADÍA 103 ASCENSORES

REVOGACIÓN:
17.67135/421.- CÁNDIDO NIETO RODRÍGUEZ PARCELACIÓN

DESESTIMADAS:
18.26404/422.- VODAFONE ESPAÑA, SA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIÓNS
19.46689/421.- VODAFONE ESPAÑA, SA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIÓNS

RECTIFICACIÓN:
20.78919/421.- JOSÉ R. ALONSO POSADA PARCELACIÓN

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
21.40426/422.- AGRONERGA, SL ALMACÉN/VENDA POR XUNTO

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
22. 2503/426.- COM. PP. CÁNOVAS DEL CASTILLO 6 REFORMA/AMPLIACIÓN
23. 1879/426.- EMILIA L. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DERRUBAMENTO EDIFIC.
24. 2185/426.- BOSCH SECURITY SYSTEMS OFICINA (COM. PREVIA CON OBRA)

RECTIFICACIÓN:
25. 1388/426.- ELDUAYEN, CB REFORMA/AMPLIACIÓN

7.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS
Vigo, 28 de xaneiro de 2014
A XERENTE DE URBANISMO
María Carneiro LópezDECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 31 de xaneiro de 2014, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 28 de xaneiro de 2014
O Alcalde-Presidente da XMU, O Secretario da Xerencia de Urbanismo,

Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda