Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 9 xan 2014
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR (19.12.2013).
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
2.DEREITO DE TENTEO E RETRACTO NA PARCELA R1-"U.E. I-02 REGUEIRO". EXPTE 4715/401.
3.EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a.EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA RÚA RICARDO MELLA NÚM. 251 (ANTES 219). EXPTE 15022/423.
b.EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN AXUSTARSE Á LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO NA ESTRADA COUTADAS NÚM. 88. REQUIRIMENTO DE DERRUBA. EXPTE 14545/423.
c.EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA GRAVE NA RÚA FREIRÍA, CANDEÁN. EXPTE 16902/423.
d.DECLARACIÓN DE CADUCIDADE DO EXPEDIENTE SANCIONADOR 11650/423 E INICIO DUN NOVO PROCEDEMENTO SANCIONADOR POLOS MESMOS FEITOS. EXPTE 16668/423.
e.ANULACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR EN EXECUCIÓN DE SENTENZA FIRME NÚM. 274 DO 11.12.2013 DITA POLO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE VIGO NO RCA 221/2013 (P.A.). EXPTE 16668/423.
1.EXPEDIENTES SANCIONADORES DA ITE ANO 2010:
a.DECLARACIÓN DE CADUCIDADE DE EXPEDIENTE NA RÚA BARCELONA NÚM. 6 E ANULACIÓN DE SANCIÓN DE 400 EUROS. EXPTE 6718/428.
b.INADMISIBILIDADE DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN SOBRE EXPEDIENTE SANCIONADOR NA RÚA TOMÁS A. ALONSO NÚM. 108. EXPTE 6619/428.
5. EXPEDIENTES DA OFICINA DE REHABILITACIÓN:
a.ACEPTACIÓN DE RENUNCIA Á AXUDA E ANULACIÓN DA CONCESIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE VIVENDA NA RÚA TOMÁS A. ALONSO, 194, 3º B. EXPTE. 1151/431/13.
b.ANULACIÓN DA CONCESIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE INMOBLE NA RÚA SAN BERNARDO, 3, 1º. EXPTE. 511/431/12.
c.ANULACIÓN DA CONCESIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMÚNS DE INMOBLE NA RÚA SUBIDA AO CASTELO, 11. EXPTE. 557/431/12.
d.ANULACIÓN DA CONCESIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE VIVENDA NA RÚA SUBIDA AO CASTELO, 11, 1º E 2º A. EXPTE. 558/431/12.
e.ANULACIÓN DA CONCESIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE VIVENDA NA RÚA SUBIDA AO CASTELO, 11, 1º E 2º B. EXPTE. 559/431/12.
6.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XMU SOBRE COMPROBACIÓN DO CUMPRIMENTO E BOA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA "UA ARAGÓN V-F". EXPTE 4627/401.
7.DAR CONTA DE RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XMU SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN DE VIVENDA NA RÚA TOMÁS A. ALONSO NÚM. 194, 3º.A. EXPTE 1150/431.
8.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES, INSTALACIÓNS E BARRIOS HISTÓRICOS QUE RESOLVEU A VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
1.36926/422.- JESÚS M. RODRÍGUEZ ORTIZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
2.30628/422.- ÓSCAR A. MÉNDEZ RODRÍGUEZ VENDA POLO MIÚDO
3.80348/421.- JULIA CABALEIRO VILLAR DEVOLUCIÓN AVAL
4.78023/421.- ANA MARÍA BLANCO SOTO VIVENDA UNIFAMILIAR
5.78277/421.- MARCOS A. GONZÁLEZ TESÁN VIVENDA UNIFAMILIAR
6.79891/421.- FRANCISCO QUINTEIRO DEL CAMPO VIVENDA UNIFAMILIAR
7.79047/421.- JOSÉ A. SILVA LÓPEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
8.79205/421.- ROSA B. EXPÓSITO ALONSO PRIMEIRA OCUPACIÓN
9.79580/421.- REBECA COSTAS SOTO PRIMEIRA OCUPACIÓN
10.79339/421.- NCG DIVISIÓN PRIMEIRA OCUPACIÓN
11.55642/421.- ÓSCAR A. MÉNDEZ RODRÍGUEZ REFORMA COMERCIAL
12.80379/421.- COM. PP. ROMIL 96 ASCENSORES
13. 195/420.- PELOS LOCOS, SL COMERCIO
14.40533/422.- MARÍA JOSÉ LEIRÓS BARCIELA EDUCACIÓN/REF. COMERCIAL
15.40440/422.- MARÍA CARMEN LEÓN GÓMEZ EDUCACIÓN
16.39587/422.- ELENA GARMENDIA ÚRCULO INDUSTRIA/REF. COMERCIAL
17.80331/421.- CARLOS FERNÁNDEZ DOCAMPO CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
18.80339/421.- JUAN C. PARADA MARTÍNEZ DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
19.80366/421.- JOSÉ L. ÁLVAREZ RÍOS DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
20.80373/421.- ENRIQUE ALONSO DÍAZ DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
21.80350/421.- M. CARMEN COSTAS SEIJO PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
22.80371/421.- LINO IGLESIAS GUISANDE PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
23. 485/420.- NEUMÁTICOS BERBÉS, SL OFICINAS
DESESTIMADAS:
24.78697/421.- ANTONIO ÁLVAREZ CLAVERO PARCELACIÓN
PRÓRROGA:
25.73248/421.- TESORERÍA GRAL. SEG. SOCIAL EDIFICIO
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
26. 1388/426.- ELDUAYEN, CB REFORMA/AMPLIACIÓN
27. 1773/426.- PAULA OUTÓN GONZÁLEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
28. 2320/426.- VERTICAL CALIDADE GALICIA, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
29. 2110/426.- JOSÉ M. FREIRE FREIRE DEVOLUCIÓN AVAL
30. 2060/426.- ARYEREP, SL REFORMA COMERCIAL
31.67968/421.- D. STEPHANE MENIER REFORMA COMERCIAL
32.71044/421.- PUNXÍN HOSTELERÍA, SL REFORMA COMERCIAL
33.72566/421.- EMILIO M. MOURIÑO PINAL REFORMA COMERCIAL
34. 2584/426.- TERESA DE FRUTOS FERNÁNDEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
35.36876/422.- PUNXÍN HOSTELERÍA, SL BARES/RESTAURANTES
36.37643/422.- EMILIO M. MOURIÑO PINAL BARES/RESTAURANTES
37.35520/422.- D. STEPHANE MENIER COMERCIO
38. 501/420.- AREMA, SL INDUSTRIA


8.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS
Vigo, 7 de xaneiro de 2014

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 10 de xaneiro de 2014, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 7 de xaneiro de 2014
O Alcalde-Presidente da XMU, O Secretario da Xerencia de Urbanismo,


Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda