Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 9 xan 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 10 XANEIRO DE 2014.


1.- Acta das sesións extraordinarias e urxentes do 18, 19 e 23 de decembro e da ordinaria do 19 de decembro de 2013.

DEPORTES
2.- Proposta de autorización para a organización da proba deportiva "III Correndo por Vigo" Barrio do Calvario, o vindeiro 12 de xaneiro. Expte. 12475/333.

EDUCACIÓN
3.- Pagamento de axudas de custo dos representantes municipais nos Consellos Escolares. Expte. 15620/332.

IGUALDADE
4.- Perda de dereito de dúas entidades a percibir subvención do "Programa específico de subvención da concellería de Igualdade para a realización de programas e/ou actividades de promoción da muller do ano 2013". Expte. 5823/224.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
5.- Derradeira resolución de recursos presentados contra o acordo da X.Goberno local do 22.11.13 de concesión de axudas contra a crise para atender necesidades básicas dos veciños e veciñas de Vigo. Expte. 6523/320.

RECURSOS HUMANOS
6.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso xornada anual do persoal Cemiterios Novembro-2013. Expte. 24694/220.

7.- Complemento de produtividade do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de Novembro-2013. Expte. 24692/220.

8.- Domingos, festivos e nocturnidade correspondente ao mes de Novembro-2013. Expte. 24695/220.

9.- Produtividade por toxicidade do persoal do servizo de Desinfección correspondente ao mes de Novembro-2013. Expte. 24696/220.

10.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondentes aos meses de Xullo e Novembro de 2013. Expte. 24693/220.

11.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal da Policia Local por servizos prestados de Gran Gala con motivo do "Dia da Constitución". Expte. 24711/220.

12.- Dar conta de resolucións do concelleiro-delegado de Xestión Municipal:

a) Resolución relativa á convocatoria do proceso selectivo para praza de Inspector Medio Ambiente incluída na OEP 2010-2011. Expte. 24737/220.

b) Resolución relativa á convocatoria do proceso selectivo de prazas de persoal laboral (promoción interna) incluídas na OEP 2010-2011. Expte. 24757/220.

c) Resolución relativa á convocatoria do proceso selectivo de prazas de persoal funcionario (quenda libre e promocción interna) e laboral (quenda libre) incluídas na OEP 2010-2011. Expte. 24756/220.

d) Renuncia ao nomeamento interino por acumulación de tarefas de dona Mª Esther Lombao Grandal. Expte. 24777/220.

e) Resolución de adscrición provisional da funcionaria dona Marta González Torres ao posto Auxiliar de Alcaldía. Expte. 24618/220.

f) Resolución deixando sen efecto redución de xornada á empregada dona Mónica Muradas Garrido e autorizando outra. Expte. 24685/220.

g) Declaración da xubilación obrigatoria do empregado público municipal, don Carmelo del Castillo Martín, con efectos de data 12/12/2013. Expte. 24663/220.

h) Declaración da xubilación obrigatoria da empregada pública municipal, dona Amelia Aragunde Martínez, con efectos de data 26/12/2013. Expte. 24622/220.

URBANISMO
13.- Toma de coñecemento do pase á vía de constrinximento de liquidación provisional por execución subsidiaria. Expte. 6903/407.

14.- Rogos e preguntas.
DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 10 de xaneiro de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 9 de xaneiro de 2014.
O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.