Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 19 set 2013
ORDE DO DÍA:


1. ACTA ANTERIOR (06.09.13).
ASUNTOS COMPETENCIA DO PLENO:
2. MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8 DO PXOM CLASIFICACIÓN DA PARCELA Nº 1 DA UA MOLEDO E SECTOR S-26-R PESCADEIRA, SÁRDOMA. APROBACIÓN PROVISIONAL. EXPTE 13717/411.
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
3. CONTRATACIÓN DA OBRA DE EXECUCIÓN SUBSIDIARIA DE DERRUBA DO EDIFICIO NA RÚA FALPERRA NÚM. 30 (EXPTE 24189/421). APROBACIÓN DO GASTO, DO PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES E APERTURA DO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN. EXPTE 6830/407.
4. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS:
a. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA RÚA SANJURJO BADÍA NÚM. 216 E MULTA COERCITIVA POR INCUMPRIMENTO DUNHA ORDE DE PARALIZACIÓN DE OBRAS. EXPTE 17072/423.
5. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTE DA XMU DO 10.09.2013 SOBRE INADMISIBILIDADE A TRÁMITE DO RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. SEVERINO BLANCO PRADO CONTRA RESOLUCIÓN DO 26.06.2013 DA VICEPRESIDENTA DA XMU SOBRE A NON DECLARACIÓN DE INNECESARIEDADE DE LICENZA DE PARCELACIÓN DAS FINCAS SITAS NA RÚA CARRASQUEIRA. EXPTE 13821/411.
6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS, E BARRIOS HISTÓRICOS RESOLTOS POLA VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 78331/421.- CAMILO IGLESIAS VILLAVERDE VIVENDA UNIFAMILIAR
2. 74503/421.- SERJOBAS, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
3. 78918/421.- BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN REF./AMPLIACIÓN
4. 79080/421.- DOLORES PÉREZ COLLAZO REFORMA/AMPLIACIÓN
5. 79495/421.- M. JESÚS CALVIÑO RODRÍGUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
6. 70033/421.- JAIME COSTAS MARTÍNEZ DERRUBAMENTO EDIFICACION
7. 79249/421.- ALFÉIZAR ARQUITECTURA, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
8. 76305/421.- MILAGROS MARTÍNEZ ALEGRÍA PAZOS INCL. FÓRA ORDENACIÓN
9. 79396/421.- MANUEL BALADRÓN MONROY CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
10. 79420/421.- RAMÓN DOMÍNGUEZ VILLAR CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
11. 79530/421.- SABUCEDO ASISTENCIA, SL REFORMAS (MÉT. SIMPLIFICADO)

PRÓRROGA:
12. 73857/421.- ANTONIO MATOS VICENTE VIVENDA UNIFAMILIAR
13. 66210/421.- ALFÉIZAR ARQUITECTURA, SL REFORMA/AMPLIACIÓN
14. 76402/421.- M. JOSÉ FILGUEIRAS REY CAMBIO DE CUBERTA

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
15. 433/420.- NOELIA VARELA CARBALLIDO COMERCIO
16. 36992/422.- NOELIA VARELA CARBALLIDO COMERCIO

INFORME:
17. 33489/422.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SL INSTALACIÓN TELECOM.
18. 38061/422.- DISLOG, SL COMERCIO

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
19. 39099/422.- DAMUR ODONTOLOGÍA, SL SANITARIO

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
20. 34275/422.- ARS REI, SL VENDA POLO MIÚDO
21. 64620/421.- ARS REI, SL REFORMA COMERCIAL
22. 1139/426.- JOSÉ IGNACIO VICENTE ORBE CAMBIO DE CUBERTA

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.