Escoitar

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

xoves, 19 set 2013
1.- Actas das sesións ordinaria do 6 e extraordinaria e urxente do 10 de setembro de 2013.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta Exptes. 13/1378, 24/1335,21/654, 25/1951, 25/2195, 25/2328, 04/1042, 02/1267, 06/709, 11/922 e 16/2090.

3.- Indemnización substitutiva a favor de Clece, S.A, pola prstación do Servizo de Axuda no Fogar durante o mes de xullo de 2013. Expte. 87910/301.

4.- Dar conta da relación de contratos menores do servizo de Política de Benestar, correspondente aos meses de xullo-agosto 2013. Expte. 88072/301.

CEDRO
5.- Indemnización substitutiva a favor de Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., polo servizo asistencial correspondente ao mes de agosto de 2013. Expte. 2011/315.

CONTRATACIÓN
6.- Devolución de garantías:

a) Hidroscivil, S.L. Expte. 4250/241.
b) Xestión A. Contratas. Expte. 4422/241.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
7.- Revisión prezo do contrato de xestión dos servizos bibliotecarios complementarios da Biblioteca "Xosé Neira Vilas". Expte. 14338/331

DEPORTES
8.- Solicitude de autorización para a organización da "II Carreira 10 Qm Praia de Samil" o 29/09/2013. Expte. 11897/333.

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
9.- Proposta de subsanación erro e de substitución oficial condutor da contratación do programa "Vigo Emprega. Expte. 10342/77.


10.- Convenio de colaboración coa "Fundación Formación e emprego" (FOREM Galicia) para a realización de prácticas profesionais non laborais incluídas no programa formativo de alumnos dos cursos AFD 2013. Expte. 10310/77.

11.- Convenio de colaboración coa Asociación de mariñeiros artesanais e deportivos de Bouzas, para a difusión da cultura mariñeira e das embarcacións tradicionais. Expte. 9584/77.

FOMENTO
12.- Dar conta da tramitación do "Sistema de execución da rede separativa de fecais e pluviais na rúa Canceleiro, entre Areal e Rosalía". Expte. 2050/440.

13.- Dar conta da tramitación do "Sistema de execución da rede separativa de fecais e pluviais na rúa Canceleiro, entre Areal e Rosalía", con cargo a melloras. Expte. 2051/440.

14.- Aprobación do proxecto técnico de mellora da estrutura do paso sobre o regato Vilaverde-Pebegóns (Zamáns). Expte. 2412/443.

IGUALDADE
15.- Proposta de revisión prezo do contrato do servizo municipal de atención domiciliaria á infancia. Expte. 4979/224.

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
16.- Aprobación do "Proxecto de valoración do arborado existente e nova plantacións nos xardíns da avenida de Castelao". Expte. 7091/446.

17.- Corrección erro material acordo da XGL do 30/08/2013, correspondente ao expediente de contratación da subministración e instalación de bancos para zonas verdes. Expte. 6927/446.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
18.- Convenio de colaboración coa Federación de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia -FEAFES-, para o fomento das actividades da entidade para o ano 2013. Expte. 6248/320.

PATRIMONIO HISTÓRICO
19.- Plan de seguridade e saúde das obras de derruba do antigo restaurante "El Castillo". Expte. 7047/307.


RECURSOS HUMANOS
20.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dunha auxiliar administrativa, por un período máximo de seis meses. Expte. 24257/220.

21.- Convenio de colaboración Concello-CEMCI, para a formación do persoal do Concello. Expte. 24455/220.

22.- Dar conta das resolucións do concelleiro-delegado de Xestión Municipal:

a) Encomenda de funcións a D. Álvaro Crespo Casal. Expte. 24438/220.
b) Concesión permiso non retribuído a Dª Eufrasia Lucas Escandón. Expte. 24382/220.

SECRETARÍA XERAL
23.- Corrección erros acordo XGL do 23/08/13, de autorización de asistencia a congreso por parte da secretaria do Goberno Local. Expte. 1369/110.


SEGURIDADE E MOBILIDADE
24.- Devolucións de avais:

a) Lapatian, S.L. Expte. 85860/210
b) mpernosa, S.L. Expte. 86271/210
c) Impermeba, S.L. Expte. 86270/210
d) Construcciones Rodríguez y Barcala, S.A. Expte. 86145/110
e) Punto Fa, S.L. Expte. 86138/210
f) Magope, S.L. Expte. 84994/210
g) Magope, S.L. Expte. 85057/210
h) Impermeba, S.L. Expte. 85986/210
i) Construcciones Carrera Iglesias, S.L. Expte. 86041/210.
j) Impermeba, S.L. Expte. 86081/210
k) UTE Antalsis Aldasa. Expte. 86026/210
l) Manuel Domínguez Fernández. Expte. 86587/210
m) Construcciones Castro Figueiro, SLU. Expte. 86614/210
n) Manuel Seoane Vázquez, S.A. Expte. 86613/210
ñ) Magope, S.L. Expte. 86589/210
o) Galserco Fachadas, S.L. Expte. 86588/210
p) Cdad. Propietarios Barcelona, 53. Expte. 86615/210.
q) Irmandade Santa Ana-Beade. Expte. 86542/210
r) Comisión Festa da Guía. Expte. 86705/210


URBANISMO
25.- Resolución de alegacións e aprobación definitiva do Plan Especial de Rehabilitación e Urbanización de Espazos Interiores no Polígono de Coia. Expte. 12639/411

26.- Resolución de alegacións e aprobación definitiva do PERI APR A-5-31 Poulo. Expte. 11483/411.


27.- Rogos e preguntas.DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día vinte de setembro de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e aos demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para os efectos de información.


Vigo, 17 de setembro de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DAXUNTA DE GOBERNO LOCAL,Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.