Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 1 mar 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR (24. 02. 12).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2.EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATÍBEIS CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA AVDA. DE RICARDO MELLA Nº 373. EXPTE 14885/423.

3.DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a.SENTENZA DE DATA 23.11.11, RECAÍDA NO RCA PO 3/8908/2007 (E 8827 E 9784/2008) INTERPOSTO POLA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PERI IV-09, BAIXADA A SAN ROQUE, CONCELLO DE VIGO E OUTROS PARTICULARES, CONTRA ACORDO DO 07/06/2007, DO XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA, SOBRE PREZO XUSTO DA FINCA Nº 17 DO DITO PERI, EXPTE 10022/2006. ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO.

b.SENTENZA DE DATA 24.11.11, RECAÍDA NO RCA PO 02/4658/2008, INTERPOSTO POR D. VALENTÍN ABREU RODRÍGUEZ CONTRA ORDE DO 16.05.2008 DA CPTOPeT DA XUNTA DE GALICIA QUE APROBA O PXOM DE 2008, EN RELACIÓN Á DELIMITACIÓN DA "APR A-4-64 PARDARILLA 1" E Á CALIFICACIÓN DA FINCA DA SÚA PROPIEDADE. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

c.SENTENZA DE DATA 24.11.11, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4317/2011, INTERPOSTO POLA ENTIDADE "SÁNCHEZ GOYANES CONSULTORES, SL" CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RECURSO PRESENTADO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA, PRIMEIRO, E DESPOIS CONTRA TARDÍA RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DO 13.05.2010, DE RECLAMACIÓN ECONÓMICA POR HONORARIOS PROFESIONAIS. DESESTIMA A APELACIÓN E CONFIRMA A SENTENZA INICIAL.

d.SENTENZA DE DATA 01.12.11, RECAÍDA NO RCA PO 02/4676/2008, INTERPOSTO POR D. EMILIO ALONSO COMESAÑA E OUTROS CONTRA ORDE DO 16.05.2008 DA CPTOPeT DA XUNTA DE GALICIA QUE APROBA O PXOM DE 2008, NO RELATIVO Á DETERMINACIÓN DA "APR A-2-05 VIÑAGRANDE". DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

e.SENTENZA DE DATA 01.12.11, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4314/2011, INTERPOSTO POR D. JOSÉ MARÍA GIL GARCÍA CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RECURSO PRESENTADO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DO SEU RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DO 08.06.2006 QUE AUTORIZABA A "GESTIÓN INMOBILIARIA DE GALICIA 2001, SL" A CONSTRUCIÓN DUN EDIFICIO NA PARCELA XXIV DO PAU-PP DE NAVIA. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

f.SENTENZA DE DATA 19.01.12, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4417/2011, INTERPOSTO POLA ENTIDADE "VENEVI, SA" CONTRA SENTENZA QUE ESTIMABA PARCIALMENTE O SEU RECURSO CONTRA RESOLUCIÓN DO 25.05.2010 DE DECLARACIÓN DE RUÍNA DO INMÓBEL SITO NA RÚA DO PRÍNCIPE Nº 4. DESESTIMA A APELACIÓN E CONFIRMA A SENTENZA INICIAL.

g.SENTENZA DE DATA 18.01.12, RECAÍDA NO RCA PO 93/10, INTERPOSTO POR DNA. TERESA DO CEU PEREIRA DANTAS CONTRA RESOLUCIÓN DO 21.12.2007 QUE DECLARABA O ESTADO DE RUÍNA INMINENTE DO EDIFICIO SITO NO Nº 23 DA RÚA RIBEIRA DO BERBÉS. ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

h.SENTENZA DE DATA 23.11.12, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 7089/2011, INTERPOSTO POR DNA. CRISTINA VALLE RIVEIRO CONTRA SENTENZA QUE DECLARABA A INADMISIBILIDADE DO RECURSO CONTRA ACTO PRESUNTO DO CONCELLO DE VIGO DERIVADO DE PETICIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMINISTRACIÓN POR DANOS EN VIVENDA. DESESTIMA A APELACIÓN INTERPOSTA.

i.SENTENZA DE DATA 01.12.11, RECAÍDA NO RECURSO DE CASACIÓN 3409/2011 QUE INTERPÓN A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO EDIFICIO SITO NA RÚA DE ENRIQUE LORENZO ESQUINA SANTA TEGRA CONTRA AUTO DO 27.07.2010, CONFIRMADO EN SÚPLICA POR AUTO DO 29.03.2011, QUE DESESTIMABA A PETICIÓN PARA A DECLARACIÓN DE INEXECUCIÓN MATERIAL DA SENTENZA DO 17.01.2012. DECLARA A INADMISIÓN DO RECURSO DE CASACIÓN INTERPOSTO.

j.AUTO DE DATA 20.12.11 RECAÍDO NO RCA PO 34/2009 INTERPOSTO POR DNA. ADELA MARÍA CRESPO VELASCO E OUTRO CONTRA RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DO 18.12.2008 DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DO 25.08.2008 QUE AUTORIZABA Á ENTIDADE "SQUARE ALAMEDA, SL" A LEGALIZACIÓN DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE CHEMINEA A TRAVÉS DUN PATIO DE PARCELA E OUTRAS DISPOSICIÓNS. DECLARA REMATADO O PROCEDEMENTO E ORDENA O ARQUIVO DO RECURSO.

k.SENTENZA DE DATA 20.12.11, RECAÍDA NO RECURSO DE CASACIÓN 4160/2008 QUE INTERPÓN D. HERMENEGILDO GÓMEZ ÁLVAREZ E OUTROS CONTRA SENTENZA DO 13.03.2008 DESESTIMATORIA DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 28.07.2004 DO CONCELLO DE VIGO QUE APROBABA DEFINITIVAMENTE O "PERI IV-09, BAIXADA A SAN ROQUE". DESESTIMA O RECURSO DE CASACIÓN INTERPOSTO.

l.SENTENZA DE DATA 30.12.11, RECAÍDA NO RCA PO 55/11, INTERPOSTO POLA ENTIDADE RELIXIOSA "COMUNIDADE CRISTIANA DEL ESPÍRITU SANTO" CONTRA RESOLUCIÓN DO 09.12.2010 QUE DESESTIMABA O RECURSO DE RESPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 02.09.2010 QUE DESESTIMABA A SOLICITUDE DE LICENZAS DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LOCAL E DE ACTIVIDADE DE CENTRO DE CULTO RELIXIOSO (EXPTES. 62444/421 E 33586/422). DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

m.SENTENZA DE DATA 17.01.12, RECAÍDA NO RCA PO 2/2009, INTERPOSTO POR D. GONZALO MACÍAS RUIBAL CONTRA RESOLUCIÓN DO 30.10.2008 QUE DESESTIMA O RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO E CONFIRMA A ANTERIOR RESOLUCIÓN DO 06.03.2008 DESESTIMATORIA DAS SOLICITUDES DE LICENZAS FORMULADAS POLO RECORRENTE PARA LEGALIZACIÓN DE CUBERTA E ACONDICIONAMENTO DE VIVENDA NO INMÓBEL SITO NO Nº 63 DA RÚA DO ARQUITECTO GÓMEZ ROMÁN (OIA). ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO E ANULA A RESOLUCIÓN.

n.SENTENZA DE DATA 25.01.12, RECAÍDA NO RCA PO 134/08, INTERPOSTO POR D. JOSÉ ANTONIO ROJO PEREIRA CONTRA RESOLUCIÓN DO 08.09.2008 QUE DESESTIMABA O RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA ANTERIOR RESOLUCIÓN DO 21.12.2007 (EXPTE. 62026/421) QUE DECLARABA O ESTADO DE RUÍNA INMINENTE DO EDIFICIO SITO NO Nº 25 DA RÚA DA RIBEIRA DO BERBÉS, E ORDENABA A ADOPCIÓN DE MEDIDAS URXENTES. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

o.SENTENZA DE DATA 18.01.12, RECAÍDA NO RCA PO 33/08, INTERPOSTO POLA MERCANTIL "GALATEA SYSTEM, SL" CONTRA RESOLUCIÓN DO 27.12.2007 (EXPTES. 50276/421 E 27927/422) QUE AUTORIZABA A "MORFISA, SL" A EXECUCIÓN DE OBRAS DE ADAPTACIÓN EN LOCAL SITO NA PLANTA BAIXA DO INMÓBEL CO Nº 18 DA AVENIDA DE MADRID PARA ADICALO A ACTIVIDADE DE VENDA E EXPOSICIÓN DE ARTIGOS DE DROGARÍA E PINTURA, E CONCEDÍA LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS PARA O DITO LOCAL. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

p.SENTENZA DE DATA 16.01.12, RECAÍDA NO RCA PO 138/08, INTERPOSTO POLA MERCANTIL "IGNACIO DE LAS CUEVAS, SA"CONTRA RESOLUCIÓN DO 25.09.2008 (RECAÍDA NOS EXPTES. 43300/421 E 24723/422) QUE DESESTIMABA O RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA A ANTERIOR RESOLUCIÓN DO 22.05.2008 QUE REXEITABA AS PETICIÓNS DE LICENZA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN INTERIOR E DE ACTIVIDADE CLASIFICADA PARA A VENDA POR XUNTO DE ALIMENTACIÓN E DROGARÍA NA NAVE SITA NA ESTRADA DO BAO Nº 38 (CORUXO). DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

q.SENTENZA DE DATA 18.01.12, RECAÍDA NO RCA PO 96/09, INTERPOSTO POR D. CARLOS DASILVA FERNÁNDEZ CONTRA RESOLUCIÓN DO 24.06.2009 (EXPTE. DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA 13327/423) QUE, DESESTIMABA O RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO E CONFIRMABA A ANTERIOR RESOLUCIÓN DO 11.12.2007 RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS SEN LICENZA NO CAMIÑO DE QUINTELA Nº 20. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

r.SENTENZA DE DATA 22.12.11, RECAÍDA NO RCA PO 270/11, INTERPOSTO POR DNA. MARÍA LUISA REY FERREIRA E OUTROS CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO DE VIGO EN RELACIÓN ÁS DENUNCIAS URBANÍSTICAS FORMULADAS CON MOTIVO DA EXECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICACIÓN SEN LICENZA URBANÍSTICA MUNICIPAL NO LUGAR DE PENÍS DE ABAIXO Nº 42 (CABRAL). DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO POR DESAPARICIÓN SOBREVENIDA DO OBXECTO DO PROCEDEMENTO XURISDICIONAL.

1.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.63095/421.- FINCA DO CONDE, SA EDIFICIO
2.63157/421.- FINCA DO CONDE, SA EDIFICIO
3.71973/421.- UNIVERSIDADE DE VIGO EDIFICIO
4.72784/421.- CARLOS ESTÉVEZ FERREIRA VIVENDA UNIFAMILIAR
5.75160/421.- LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ ROMA VIVENDA UNIFAMILIAR
6.73664/421.- REBECA M. ARIAS RODRÍGUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
7.73956/421.- MOVILBUS PUBLICIDAD, SL NAVE INDUSTRIAL
8.73118/421.- CARMEN SOTELO FERNÁNDEZ DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
9.73497/421.- RÍO AVIA INVERSIONES, SL DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
10.73633/421.- JULIO RODRÍGUEZ SANROMÁN DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
11.74081/421.- MILAGROS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DERRUBAMENTO EDIFIC.
12.74202/421.- LUCINDA PEREIRA DE SÁA DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
13.72993/421.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU VARIOS
14.43569/421.- Mª DEL CARMEN SIMÓN BARCIA PRIMEIRA OCUPACIÓN
15.65277/421.- Mª TERESA VILA MACEIRA PRIMEIRA OCUPACIÓN
16.71862/421.- LUIS ÁLVAREZ NÚÑEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
17.72997/421.- FEJOMA, CB PRIMEIRA OCUPACIÓN
18.74913/421.- JULIA VÁZQUEZ RIVERA PRIMEIRA OCUPACIÓN
19.72736/421.- Mª GEOMAR MAGRO HERNÁNDEZ REFORMA COMERCIAL
20.74583/421.- PEDRO MATEO MIGUEL REFORMA COMERCIAL
21.74737/421.- JOSÉ JAVIER MÍGUEZ REGO REFORMA COMERCIAL
22.75282/421.- MARIO A. HERMIDA DOMÍNGUEZ REFORMA COMERCIAL
23.70104/421.- CONSTRUCCIONES INMAGO, SL CAMBIO DE CUBERTA
24.73394/421.- JOSÉ HERMIDA COSTAS CAMBIO DE CUBERTA
25. 302/420.- XOANIÑA, SL ASISTENCIAL
26. 320/420.- VISIONLAB, SA COMERCIO
27.36278/422.- MARIO A. HERMIDA DOMÍNGUEZ COMERCIO
28.38207/422.- MOVILBUS PUBLICIDAD, SL GARAXE
29.73987/421.- JAIME PÉREZ RODRÍGUEZ CAMBIO MATERIAL CUBERTA
30.75620/421.- COM. PROP. CARACAS 5 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
31.75637/421.- COM. PROP. ILLAS BALEARES 32 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
32.75674/421.- Mª CARMEN COMESAÑA GARCÍA CAMBIO MATERIAL CUBERTA
33. 327/420.- INGª, MANTENIMIENTO Y SERVOS DEL NOROESTE OFICINAS
34.37712/422.- Mª GEOMAR MAGRO HERNÁNDEZ SANITARIO

RENUNCIA:
35.55293/421.- RESIDENCIAL BAIONA, SL EDIFICIO
36.59311/421.- MÓNICA SOTO FIGUEROA REFORMA/AMPLIACIÓN

DESESTIMADAS:
37.56043/421.- DIEGO MONTENEGRO CAMESELLE VIVENDA UNIFAMILIAR
38.67244/421.- DIEGO MONTENEGRO CAMESELLE PRIMEIRA OCUPACIÓN

DESESTIMENTO:
39.74358/421.- AURORA SANGIAO COMESAÑA REFORMA/AMPLIACIÓN
40.74751/421.- Mª DOLORES SUEIRO MONTES REFORMA COMERCIAL
41.38510/422.- Mª DOLORES SUEIRO MONTES COMERCIO

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
42.35753/422.- GUAY HOSTELERÍA, SL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
43.21557/422.- ROGELIO TAPIA SALGADO BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
44.36798/421.- ROGELIO TAPIA SALGADO REFORMA/AMPLIACIÓN
45.37435/422.- PURA M. MONTAÑA GARABATOS COMERCIO
46.37531/422.- LUCÍA RIVEIRO MOUZO COMERCIO
47.37904/422.- ANTONIO TÁBOAS TATO COMERCIO
48.38537/422.- Mª BELÉN FIGUERAS OLIVEIRA COMERCIO
49.34001/422.- XFERA MÓVILES, SA LICENZA FUNCIONAMENTO
50.37508/422.- ORLANDO VALENZUELA BESADA SANITARIO
DESESTIMADAS:
51.32797/422.- PANADERÍA ELENA, SL ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
52.60303/421.- PANADERÍA ELENA, SL REFORMA COMERCIAL

DESESTIMENTO:
53.33425/422.- Mª CONSOLACIÓN DÍAZ SUÁREZ VENDA POLO MIÚDO

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
54.34778/422.- PROMOCIONES M. CASAL CARREIRO, SA HOTEL/MOTEL

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
55.31316/422.- SUCESORES DE WALDO RIVA, SL ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
56.68723/421.- HNOS. SANS SUÁREZ DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
57.56987/421.- SUCESORES DE WALDO RIVA, SL REFORMA COMERCIAL
58.59230/421.- SUCESORES DE WALDO RIVA, SL REFORMA COMERCIAL
59.71236/421.- PRICEWATERHOUSECOOPERS, SL REFORMA COMERCIAL
60.71237/421.- PRICEWATERHOUSECOOPERS, SL REFORMA COMERCIAL
61. 266/420.- SUCESORES DE WALDO RIVA, SL COMERCIO
62.36948/422.- PRICEWATERHOUSECOOPERS, SL OFICINAS
63.36949/422.- PRICEWATERHOUSECOOPERS, SL OFICINAS

DESESTIMENTO:
64.24573/422.- FUNDACIÓN PARA PROMOCIÓN SALUD INSTALACIÓN DEPORTIVA
65.24555/422.- CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MARIO PUENTES OFICINA
5.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 27 de febreiro de 2012
A Xerente de Urbanismo,


María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 2 de marzo de 2012, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.
Vigo, 27 de febreiro de 2012

O Alcalde,Abel Caballero Álvarez
O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)
Gustavo Rodríguez Bartol