Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 1 mar 2012
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 2 DE MARZO DE 2012.

1.- Acta da sesión ordinaria do 17 de febreiro e extraordinaria e urxente do 21 de febreiro de 2012.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta das seguintes Sentenzas e autos:

a) Sentenza do Xulgado do C-A nº 1 de Vigo. Demandante: JOSE ANTONIO QUINTAS DOBAÑO. Procedemento: Abreviado 299/2011. Obxecto: Responsabilidade patrimonial. Estimado o recurso.

b) Sentenza do Xulgado do C-A nº 2 de Vigo. Demandante: MANUEL CACABELOS BOUZADA. Procedemento: Abreviado 456/2011 (procedemento sancionador tráfico) .Desestimado o recurso.

c) Sentenza do Xulgado de Primeira Instancia nº 9 de Vigo. Demandante: ALLIANZ SA. Procedemento: Xuízo Verbal nº 612/2011. Obxecto: Reclamación de cantidade por danos. Estimado o recurso.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 247/11. Demandante: D. DAVID MENDEZ CEPEDA. Obxecto: Resolución de Tesoureria do 11 de xullo do 2011, inadmisión de recurso de revisión en relación con sancións de tráfico (nic). Expdte: 186888/280. Desestimado o recurso.

e) Sentenza do TSXG, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, non rec. Apelación nº 7079/2011 interposto por C.P. PRAZAS DE GARAXE DE DR. CADAVAL Nº 4 contra Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 138/10, de reclamación patrimonial. Desestimado o recurso.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 65/2011 p.o. Demandante: Dª CRISTINA COMESAÑA CARREIRA. Obxecto: Resolución do Pleno 29/11/2010 en relación co Inventario. M.B. e D, Camiño da Regueira, Ramal 5º, Comesaña. Expte. 18845/240 e 14685/423. Desestimado o recurso.

g) Sentenza do TSXG, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, no rec. Apelación nº 7089/2011, interposto por Dª. CRISTINA VALLE RIVEIRO contra Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 402/2010, sobre reclamación patrimonial. Desestimado o recurso.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 388/11. Demandante: D. F.J. CARBALLO ACUÑA E D. A. FREIRE ESTEVEZ. Obxecto: Desestimación "presunta" do recurso contra acto do 22/02/2011, convocatoria de dúas prazas de "Inspector principal" Policía Municipal. Inadmisible o recurso.

i) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 262/11. Demandante: D. VICTOR M. CAMPOS ALBENIZ. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación patrimonial (Expte: 3041/243). Desestimado o recurso.

k)Sentenza do TSXG, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, no rec. Apelación nº 257/2011, interposto por Dª. ADRIANA R. BLANCH, Dª NATALIA PAZOS, Dª. M.L. MENDEZ E Dª. TANIA GARCIA contra Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 321/2010, sobre provisión de puestos. Desestimado o recurso.

l) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 226/11. Demandante: Dª. MÓNICA GUISANDE FONTEROSA. Obxecto: Resolución do 29/06/2011, sanción de tráfico (Expte: 118608973.) Estimado o recurso.

m) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 301/11. Demandante: D. CARLOS RUIZ FERNÁNDEZ. Obxecto: Resolución do 4/05/2011 (estimación parcial) reclamación patrimonial (Expte: 2358/243). Desestimado o recurso.

n) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 422/11. Demandante: D. EMILIO ALVAREZ CID. Obxecto: Resolución do 28/04/2011,sanción de Tráfico(Expte: 108705700) Desestimado o recurso.

o) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 336/11. Demandante: Dª. NOA VELOSO LAUZARA. Obxecto: Resolución do 20/06/2011: inadmisión por falta de lexitimación activa de reclamación patrimonial (Expte: 2987/243) Desestimado o recurso.

p) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 275/11. Demandante: D. MARCOS MARTÍNEZ DOMINGUEZ. Obxecto: Resolución do 14/03/2011, XGL, solicitude revisión de oficio de bases de promoción interna en administrativos e auxiliares administrativos (XGL do 5/08 e 24/09/2011) OEP-2008. Desestimado o recurso.

q) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 390/11. Demandante: Dª. DOLORES RODRÍGUEZ ESTEVEZ. Obxecto: Resolución do 11/11/2011, sobre reclamación patrimonial (Expte: 3034/243). Desestimado o recurso.

r) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 238/11. Demandante: D. MANUEL F. GOMEZ ARIAS. Obxecto: Resolución do TE-A, Concello de Vigo do 21/06/2011, reposición contra dilixencia embargo sancións de tráfico. Desestimado o recurso.

s) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra no RC-A nº P.A. 267/2011. Demandante: Dª. VICTORIA RODRÍGUEZ BARROS. Obxecto: Resolución do 18/05/2011, reclamación patrimonial (Expte: 2546-243). Desestimado o recurso.

t) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 374/2010 . Demandante: Dª. LUZ GONZALEZ VICENTE. Obxecto: Resolución do 21/06/2010, reclamación patrimonial (Expte: 2588-243) Desestimado o recurso.

u) Auto do Xulgado do Social nº 1 de Compostela no RC-A nº 1068/2008: Seguridad Social . Demandante: D. JUAN A. CABO PALLAS, bombeiro. Obxecto: Resolución do INSS do 13/11/2008, Seguridade Social, IT por enfermidade común (e incapacidade permanente social). Desestimento do actor.

v) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo, no RC-A nº 99/2011 p.o. Demandante: D. CONSTANTINO GARCÍA PÉREZ. Obxecto: Resolución do 17/01/2011, reclamación patrimonial (expte. 2120-243). Desestimado o recurso.

x) Decreto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 314/2011 P.A. Demandante: Dª CARMEN ALONSO ACUÑA. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación (e expresa serodia), reclamación patrimonial. Expte. 2955/243. Desestimento da actora.

y) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 321/2011 P.A. Demandante: Dª CAROLINA PUJALES CASAL. Obxecto: Resolución 25/10/2011, sanción de tráfico. Desestimado o recurso.

z) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 328/2011. Demandante: D. CELSO ALONSO BLANCO. Obxecto: XGL 29/07/2011 (en reposición). Reclamación económica en relación coa reincorporación ao servizo activo. Desestimado o recurso.

CONTRATACIÓN
3.- Clasificación de ofertas presentadas ao procedemento aberto para a contratacíon da entidade colaboradora da seguridade social para cobertura das continxencias profesionais. Expte. 21903/220.

4.- Revisión de prezos do contrato do Servizo de mantemento das instalacións do alumeado público do Concello de Vigo. Expte. 19292/240.

5.- Adxudicación do procedemento aberto para a contratación dos servizos de recollida, transporte e entrega a xestor autorizado dos residuos procedentes de construcións e demolicións xeradas polo taller de Vías e Obras. Expte. 947/440.

DEPORTES
6.- Proposta de autorización ao Servizo de Deportes da Universidade de Vigo para organizar a carreira 10 km Cidade Universitaria o día 11.03.12. Expte. 11091/333.

7.- Bases e Convocatoria específica para o desenvolvemento do proxecto de subvencións a entidades deportivas pola súa actividade na tempada 2011-2012. Expte. 11097/333.

EDUCACIÓN
8.- Normas para a adxudicación de prazas nas escolas infantís municipais (EIM) 0-3 para o curso 2012-2013. Expte. 13628/332.

EMPREGO
9.- Proposta para deixar sen efecto o acordo da X.Goberno local do 7.05.01 de asignación do CITIC ao servizo de Desenvolvemento Local e Emprego. Expte. 8654/77.

10.- Solicitude de subvención á Consellería de Traballo e Benestar para a realización de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas. Expte. 8768/77.

IGUALDADE
11.- Solicitude de prórroga da vivenda municipal identificada no Rexistro de entidades prestadoras de Servizos Sociais co número F-00473-C-006. Expte. 5419/224.

PARQUE MOBIL
12.- Indemnización substitutiva por importe de 27.756,56 € a favor de "Groupama Plus Ultra Seguros y Reaseguros S.A." pola cobertura do seguro da flota de vehículos municipais. Expte. 8896/445.

POLICÍA LOCAL
13.- Proposta de incoación de dilixencias informativas de carácter reservado para esclarecemento de feitos e responsabilidade disciplinaria do funcionario de policía con carnet nº 294373. Expte. 34952/212.

RECURSOS HUMANOS
14.- Gastos de locomoción do persoal municipal. Expte. 22790/220.

15.- Dar conta da resolución que autoriza o reingreso ao servizo activo da funcionaria Dª Beatriz Carrasco González. Expte. 22850/220.

16.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao mes de xaneiro 2012. Expte. 22813/220.

17.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Parque Móbil correspondente ao mes de xaneiro 2012. Expte. 22810/220.

18.- Complemento de produtividade do persoal do Servizo de Cemiterios por xornada partida correspondente ao mes de xaneiro 2012. Expte. 22811/220.

19.- Complemento de produtividade por conducir vehículo municipal sen ser oficiais do persoal dos distintos servizos correspondente ao 4º trimestre 2011. Expte. 22786/220.

20.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección correspondente ao mes de xaneiro 2012. Expte. 22809/220.
SEGURIDADE
21.- Devolución de aval á Dª. Beatriz Macía López, directora de ASPANAEX, constituído pola celebración da XXVII Marcha Aspanaex. Expte. 82056/210.

22.- Devolución de aval a Construcciones Esmerode S.L. constituído por obras na rúa Pi y Margall, 72. Expte. 82028/210.

URBANISMO
23.- Dar conta do paso á vía de constrinximento de liquidación provisional por execución subsidiaria. Expte. 5993/407.

VIAS E OBRAS
24.- Devolución de aval a CMT Cid Construcciones S.L. constituído por obras na Rua Redomeira. Expte. 65764/250.

25.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 2 de marzo de 2012, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 29 de febreiro de 2012.

O ALCALDE,Abel Caballero Álvarez
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,Dª. Mª Jesús Lago Rey.