Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 22 mar 2006
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, do xoves 23 de marzo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (9.03.06).

ASUNTOS COMPETENCIA DO PLENO:

2. PROPOSTA Ó CONSELLO CONSULTIVO DE GALIZA SOBRE DECLARACIÓN DE NULIDADE DE ACORDO PLENARIO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1992 POLO QUE SE APROBOU O CONVENIO DE CESIÓN DE TERREOS PARA VIAL DE CIRCUNVALACIÓN CONCLUÍDO CON MIRAFLORES VIGO S.A. E DETERMINACIÓN DAS INDENNIZACIÓNS PROCEDENTES. EXPTE 4650/401.

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. APROBACIÓN DE CONVENIOS DE RECOÑECEMENTO DE APROVEITAMENTO COS PROPIETARIOS DAS PARCELAS P001, P004, P006, P015, P031, P031BIS, P033, P035, P039, P043 E P045 DO PROXECTO EXPROPIATORIO DE ENSANCHE E PROLONGACIÓN DA RÚA GANDARÓN. EXPTE. 152/413.

4. APROBACIÓN DE CONVENIO DE RECOÑECEMENTO DE APROVEITAMENTO COS PROPIETARIOS DAS PARCELAS P001, P003, P005, P007, P011, P013, P015, P017, P019, P020BIS, P021, P023, O025, P033, P034, P035, P036, P043, P045, P054B E P054C DO PROXECTO EXPROPIATORIO DE ENSANCHE E PROLONGACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. EXPTE 156/413.

5. RECTIFICACIÓN DO ACORDO DE APROBACIÓN DO CONVENIO DE CESIÓN DE TITULARIDADE DE APROVEITAMENTO E DOTACIÓNS DO PLAN PARCIAL DE NAVIA. EXPTE. 4609/401.

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS
NAS QUE CONCORRAN INDICIOS DE ILÍCITO PENAL. (DOC. 60029184).

7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL BNG SOBRE AMPLIACIÓN DO LOCAL DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE NAVIA.( DOC. 60027069).

8. CRITERIOS DE NUMERACIÓN DE INMOBLES NAS VIAS PÚBLICAS (EXPTE 272/234).

9. ALLEAMENTO DE PARCELA SOBRANTE CORRESPONDENTE Ó CAMIÑO CANADELO-VIA NORTE Nº 7. EXPTE 8871/411.

10. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA NA RUA CANIDO Nº 56 A 78-OIA. (EXPTE 12838/423).


11. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DE 28.02.06 RECAÍDA NO P.O. Nº 195/05 INTERPOSTO POR DONA NURIA CABALLERO PÉREZ CONTRA RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DA LICENZA OUTORGADA A NURIA CABALLERO PÉREZ PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR NA RÚA PENÍS Nº 216-CABRAL. EXPTE 35668/421. DESESTIMATORIA.

b) SENTENZA DE 26.01.06 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 5478/2002 INTERPOSTO POR D. ANGEL PEREZ RIVEIRO E OUTROS CONTRA ACORDO DE 2.9.02 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN PARCIAL 03-02 BARUXÁNS-BEMBRIVE. DESESTIMATORIA.

c) AUTO DE 27.02.06 RECAÍDO NO P.O. 81/04 INTERPOSTO POR D. JOSÉ MANUEL NUÑEZ VILLAVERDE CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DA SOLICITUDE DE REVISIÓN E SUSPENSIÓN DOS EFECTOS DA LICENZA CONCEDIDA A DONA ANGELES SILVA BARCIA PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA VIVENDA NA ESTRADA FREIXO-VALLADARES.EXPTE 42430/421.ARQUIVA O PROCEDEMENTO POR SATISFACCIÓN EXTRAPROCESUAL DAS PRETENSIÓNS.

d) SENTENZA DE 22.11.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº02/0005503/2002 INTERPOSTO POLA ENTIDADE " MAESTROS EN OBRAS S.L." CONTRA ACORDO DE ESTIMACIÓN PARCIAL DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PERI IV-01 S. ROQUE A.DESESTIMATORIA.

e) SENTENZA DE 3.3.06 RECAIDA NO P.O. 179/04 INTERPOSTO POR D. JOSÉ COVELO GONZALEZ CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA X.M.U. DE DATA 14.6.04 DESESTIMATORIO DE RECURSO DE REPOSISIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DE 30.11.04 NO QUE SE DECLARABAN AS OBRAS EXECUTADAS EN SABAXANS Nº 119 NON AXUSTADAS A LICENZA.ESTIMATORIA.

f) SENTENZA DE 2.2.06 RECAÍDA NO R.C.A Nº 4020/2003 INTERPOSTO POR DONA MERCEDES SENDÓN GARCÍA E JOSE ALONSO PÉREZ CONTRA ACORDO DE 24.10.02 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN DA U.A.8 " AS GRADES". DESESTIMATORIA.

12. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 55058/421.- INVERSIONES CALIFORNIA SUR SL
2. 55785/421.- PEDRO PAZ RODRIGUEZ
3. 55787/421.- FRANCISCO GUST IZQUIERDO MARTINEZ
4. 55803/421.- UNIFAMILIARES DE BOUZAS SL
5. 55807/421.- FERNANDO SALGUEIRO PEREZ
6. 54408/421.- PAZO ALONSO S.L.
7. 49738/421.- JOSE LUIS SOAGE PIÑEIRO
8. 54788/421.- SANTIAGO ALLERES COMESAÑA
9. 54904/421.- CARLOS TABOAS ORGE
10. 53816/421.- LAURA ALVAREZ PIÑEIRO
11. 55324/421.- DIZ FORMOSO S.L.
12. 49283/421.- PESQUERA VASCO GALLEGA SA
13. 54484/421.- JOSE MARIA LARANXEIRA COLLAZO
14. 18287/422.- LINO VEIGA GOMEZ
15. 28230/422.- DELFINA PEREZ ALVAREZ E Mª LILIANA CRESPO OTERO
16. 28460/422.- NURIA MONICA ALONSO CELADA
17. 28491/422.- GERARDO DE LA MATA DE LLANO
18. 28495/422.- ALEJANDRO BERNADET DEHETTI
19. 28504/422.- TARTAN SPORT CB
20. 28540/422.- PILAR BARREIRO VILLAR
21. 28545/422.- JAVIER ANTONIO OTERO RODRIGUEZ
22. 28564/422.- CERVECERIA TAPERIA GAIA CB
23. 28610/422.- JOSE CARLOS GONZALEZ BARREIRO
24. 28724/422.- STELLYA SL
25. 28730/422.- ANA PRESAS FERNANDEZ
26. 28737/422.- MARIA CONCEPCION PARRA ROCHA
27. 28787/422.- NORTEMPO ETT SL E MANTELNOR GALICIA SL
28. 28800/422.- AIR BUILDING ESPAÑA SL
29. 28822/422.- A&R VIGO CONSULTORES ASESORIA SL
30. 28882/422.- GONZALO ALVAREZ FRANCISCO
31. 28955/422.- DMO DE INICIATIVAS Y PRODUCIONES DEPORTIVAS S.L.
32. 28956/422.- VANESSA NAVARRO MALDONADO
33. 29049/422.- RUMAR LUCERNA SL
34. 29071/422.- MARIA LUISA VIEITO FERNANDEZ
35. 29078/422.- SIMTELL
36. 29079/422.- HEYING LIU
37. 29105/422.- ANTONIO PEREZ ABREU
38. 29607/422.- ASOCIACION CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA
39. 29614/422.- SANTIAGO FARO RIVAS
40. 29710/422.- JOSE ALONSO BARREIRO
41. 29746/422.- MARIA DEL CARMEN CORTEGOSO DIOS
42. 29760/422.- ALMA LLANERA C.B.
43. 29906/422.- CENTRO DE BELLEZA NINETTE, S.L.
44. 30282/422.- DIANA ISABEL SANCHEZ OCAÑA
45. 29231/422.- MARIA CARMEN CAAMAÑO AGULLA
46. 30412/422.- GABELA MULLER S.L.
47. 28414/422.- AMAD PROMOCION DE SALUD
48. 28947/422.- PABLO ANTONIO GOMEZ TABOADA
49. 29712/422.- ANTONIO JOSE VIDAL LOPEZ
50. 30076/422.- ZENAIDE CRISTINA ASSIS DE OLIVEIRA
51. 30587/422.- PROMOCIONES LUIS PEREZ LEMOS SL
52. 30589/422.- JUAN JOSE COSTAS FERNANDEZ
53. 26693/422.- EL CAFETAL VIGO SL
54. 29011/422.- MESON UCHA C B
55. 29108/422.- ALFONSO MATEO MATA COBARRUBIAS
56. 28759/422.- OCIO OLIVICO S.L.
57. 30759/422.- ANGELICA COSTAS ALONSO
58. 52103/421.- OCIO OLIVICO S.L.
59. 28509/422.- MARIA LOURDES ABALDE ESTEVEZ
60. 21268/422.- ALBERTO ALONSO ALVAREZ
61. 23391/422.- AVON COSMETICS SA
62. 28904/422.- TALLERES RODACARSA SL
63. 29054/422.- D M M SERVIMARK SL
64. 29538/422.- HERMANAS SAGRADO CORAZON Y DE LOS SANTOS ANGELES

13. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS