Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 1 de agosto de 2005, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 8,30 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

venres, 29 xul 2005
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 1 DE AGOSTO DE 2005.


1.- Actas das sesións extraordinarias do 22 de xuño e 1 de xullo e ordinarias do 27 de xuño e 4 de xullo de 2004.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de axuda no fogar: alta exptes. 22/1430, 23/965.


DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
3.- Bases para a selección dos beneficiarios/as peóns do Programa municipal BIAL para as quendas 2006 e 2007. Expte. 3296/77.


FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
4.- Dar conta dos expedientes de gasto menor tramtados polo Servizo de Festas e Animación Sociocultural durante o mes de xuño de 2005. Expte. 1612/335.


PERSOAL
5.- Gratificación por servizos extraordinarios de domingos, festivos e a xornada nocturna do persoal municipal, correspondente ao mes de xuño de 2005. Expte. 15901/220.

6.- Complemento de productividade polos servizos prestados como palista a persoal do Parque móbil, correspondente ao mes de xuño de 2005. Expte. 15906/220.

7.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal, correspondente aos meses de xaneiro, febreiro e xuño de 2005. Expte. 15898/220.


TESOURERÍA
8.- Dar conta da anulación de providencias de contrinximento sobre liquidacións do ano 2002 e 2004. Expte. 3577/700.

URBANISMO
9.- Aprobación inicial do proxecto de expropiación por taxación conxunta de propietarios non incorporados á Xunta de Compensación da U.A. 2 Penís de Arriba. Expte. 180/413.

10.- Cesión gratuíta de terreo para ensanche do camiño Pateira-Lavadores. Expte. 44993/250.


11.- Rogos e preguntas.