Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 29 de novembro de 2004, quince minutos depois do remate da sesión plenaria convocada para o mesmo día, para resolver os asuntos da devandita relación.

venres, 26 nov 2004
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 29 DE NOVEMBRO DE 2004.


1.- Acta da sesión ordinaria do 8 de novembro de 2004.


BENESTAR SOCIAL
2.- Solicitude de autorización para a asistencia ao curso "habilidades en saúde mental para profesionais dos centros asistenciais de drogodependencias en réxime residencial e semirresidencial" en Santiago de Compostela. Expte. 687/315.

3- Prestación do servicio de axuda no fogar. Altas exptes: 11/945, 11/542.

4.- Prestación do Servizo de Centro de Día para persoas maiores. Expte. 23/826.


DEPORTES
5.- Solicitude de autorización para a realización do Cross escolar IV Memorial Andrés Abanqueiro. Expte 4905/333.

6.- Concesión de subvencións a entidades deportivas para organización de eventos deportivos e actividades durante o ano 2004. Expte. 4911/333


FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
7.- Control do acceso de público ó XXIV Concurso de Rondallas que terá lugar no Instituto Municipal de Deportes o 1 de xaneiro de 2005. Expte 1269/335

8.- Solicitude da Agrupación Viguesa de Atletismo-Zunfer de autorización de cesión de uso do Auditorio de Castrelos para realizar a IV Edición do cros escolar memorial Andrés Abandeiro-Bocatería Papo’s-Deportes Athetic’s. Expte. 1268/335.


LIMPEZA
9.- Indemnización substitutiva por importe de 565.972,40 € a favor de Fomento de Construcciones y Contratas S.A. en concepto da realización dun Plan de choque de limpeza viaria. Expte. 11/241


MOBILIDADE E SEGURIDADE.
10.- Adxudicación de vehículos do depósito de avda. de Madrid para chatarra Expte. 70286/210.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
11.- Adxudicación da contratación do deseño e producción das carrozas para a Cabalgata de Reis. Expte. 1186/335.

12.- Proposta para regularizar os contratos de mantenemento de ascensores. Expte. 17141/240

13.- Cesión de local municipal sito na pranta baixa do edificio nº 5 da rúa Otero Pedraio á Federación de Peñas Recreativas "El Olivo".Expte. 1771/320.

14.- Rescisión dos contratos de arrendamento dos locais municipais sitos na baixada a San Francisco nº 59 e 61 por falla de uso e impago. Expte. 2484/307.

15.- Adxudicación do concurso para a subministración de material eléctrico para substitución do que se atopa deteriorado. Expte. 10917/444.

16.- Expediente de contratación, mediante concurso, da subministración e instalación de equipos informáticos e mobilidario para os centros antena de Saians e Candeán. Expte. 17128/240

17.- Devolución de fianzas:
a) Constucciones Crespo. Exptes. 305/241, 306/241.
b) Transportes y Áridos Pablo Val S.L. Expte. 421/241.
c) Silvagro S.L. Expte. 432/241.


PERSOAL
18.- Productividade a D. Juan A. Barreiro Vila por diferencias retributivas (período comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2004) Expte 15344/220.

19.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal do servicio de Cemiterios correspondente ó mes de outubro 2004 por exceso de xornada anual. Expte 15387/220

20.- Complemento de productividade do persoal de Desinfección correspondente ó mes de outubro de 2004. Expte. 15386/220

21.- Complemento de productividade do persoal de Cemiterios correspondente ó mes de outubro de 2004. Expte. 15389/220

22.- Complemento de productividade a D. Juan Jesús García Alfonso por conducir un vehículo municipal sen ser oficial, correspondente ó 1º, 2º e 3º trimestre do 2004. Expte. 15394/220

23.- Complemento de productividade a D. Antonio Amoedo García polos servizos de palista, correspondente ó mes de outubro de 2004. Expte. 15388/220.

24.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao mes de outubro 2004. Expte 153390/220.

25.- Reclamacións previas á vía laboral de varios traballadores contratados no marco dos programas de municipais de emprego 2004-2007. Expte. 15397/220


PROMOCIÓN ECONÓMICA
26.- Proxecto de convenio de colaboración entre Caixagalicia e Concello de Vigo para a concesión de microcréditos. Expte. 2838/077.
URBANISMO
27.- Aprobación inicial do Estudo de Detalle da U.E. I-02 Regueiro. Expte. 8857/411.

28.- Proxecto de Urbanización de enlace das rúas Redomeira e 1ª Travesía Padre Celso. Proposta desestimatoria de aprobación inicial. Expte. 4470/401.

29.- Recepción das obras de Urbanización da U.A. II do PERI II-03 Castro-Castriño. Expte. 23025/250.

30.- Cesión gratuíta de terreo para ensanche e mellora do cño. de Coutadas-Castrelos. Expte. 42269/250.


VIAS E OBRAS
31.- Solicitude de prorroga para a execución das obras de pavimentación da avda. de Atlántida. Expte. 37147/250.

32.- Proxecto modificado do de capa de rodadura da rúa Marqués de Valladares. Expte. 37151/250

33.- Expediente de contratación da asistencia técnica para a redacción de proxectos e conseguintes propostas para a captación de fondos europeos e apoio ao establecemento de redes de socios transaccionais para esa captación. Expte. 42214/250


XESTIÓN MUNICIPAL
34.- Gastos de locomoción do persoal municipal para incluir na nómina do mes de decembro.

35.- Xustificantes de libramentos

36.- Rogos e preguntas.