Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 8 de novembro de 2004, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

venres, 5 nov 2004
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 8 DE NOVEMBRO DE 2004.


1.- Actas das sesións ordinarias do 4, 11 e 18 de outubro de 2004.


ASESORÍA XURÍDICA
2.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo. nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 131/2004 interposto por D. ELIAS MORAÑA MERA contra resolución desestimatoria de rec. de repos. interposto contra sancións tributarias polo Imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana. Desestimado.

3.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo. nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 145/04 interposto por Dª Mª JOSE MAYI MALDONADO contra resolución da X.Goberno Local estimatoria de reclamación de danos por contía inferior á solicitada pola reclamante. Estimado parcialmente.

4.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo. nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 164/2004 interposto por CORREOS E TELÉGRAFOS S.A. en relación coa liquidación definitiva de taxas correspondente á entrada de vehículos-2003. Desestimado.

5.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo. nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 435/2004 interposto pola CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA contra resolución da Alcaldía de establecemento de servizos mínimos por folga de transporte urbano colectivo. Desestimado.

6.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo. nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 138/04 interposto por D. PABLO VIDAL GONZÁLEZ contra resolución de 2.02.04 desestimatoria de rec. repos. contra cualificación en proceso de selección de persoal. Desestimado.

7.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4513/01 interposto por Dª JOSEFA SALGADO VIDEIRA contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

8.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4332/01 interposto por D. AMADOR RODRÍGUEZ ALONSO contra desestimación presunta de rec. reposición contra declaración de inadmisibilidade de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

9.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4264/01 interposto por ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE VIGO contra incumprimento do Concello de Vigo de convenio de colaboración para apoio e promoción do comercio en Nadal do 98-99. Estimado.

10.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/5074/00 interposto por TRANVIAS ELECTRICOS DE VIGO S.A. contra acordos plenarios do 29.09.00, 25.02 e 26.04.01 de aprobación de pregos de condicións e adxudicación do servizo de recollida e transporte de RSU e limpeza viaria e de praias. Inadmisible o recurso.


BENESTAR SOCIAL
11.- Solicitude de autorización de asistencia de dúas técnicas de Benestar Social ao "I curso de especialista en menores en situación de desprotección e conflicto social". Expte. 11078/301/04.

CULTURA
12.- Indemnización substitutiva por importe de 11.719,14 € a favor de Fujitsu España S.A. polos servizos realizados de soporte e administración informática do arquivo Pacheco de 2002. Expte. 8299/331.


DEPORTES
13.- Concesión de subvencións a entidades deportivas para organización de eventos deportivos e actividades durante o ano 2004. Expte. 4810/333.

14.- Solicitude da sección de deportes da delegación de Pontevedra da Consellería de Familia, Xuventude, Deportes e Voluntariado par realizar unha proba de campo a través do "Programa de deportes en idade escolar curso 2004-2005" no Parque de Castrelos. Expte. 4848/333.


PARTICIPACIÓN CIDADÁ
15.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e as Unións Comarcais dos Sindicatos de CCOO, UGT e CIG para o ano 2004. Expte. 2306/320.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
16.- Prórroga do programa de Deporte para persoas maiores.Expte. 11043/301.

17.- Prórroga de dous contratos de asistencia técnicas para dar de alta no Padrón de Bens Inmobles de natureza urbana edificacións omitidas ou reflectidas de modo erróneo ou incompleto. Expte. 30850/510.

18.- Expediente de contratación dunha póliza de seguro de vehículos a motor do Concello de Vigo. Expte. 2952/445.

19.- Ampliación e prórroga do contrato de subministración de material de oficina, impresos e papel de fotocopiadora. Expte. 14773/240.

20.- Modificación do contrato de subministración de combustibles para o Parque Móbil. Expte. 2422/445.

21.- Devolución de fianza por importe de 3.880,49 € a favor de Planificación, Desarrollo y Gestión de Construcciones S.A. Expte. 322/241.


22.- Expediente de contratación para a conservación de zonas verdes. Expte. 2841/446.


PATRIMONIO HISTÓRICO
23.- Solicitude de autorización da asistencia de D. Rafael Ojea Pérez ao congreso de musealización de xacementos arqueolóxicos na cidade de Zaragoza. Expte. 2470/307.


PROMOCIÓN ECONÓMICA
24.- Dar conta da concesión de subvencións da Delegación Provincial da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais no marco do Programa Labora. Expte. 2248/077.


VIAS E OBRAS
25.- Devolución de fianza por importe de 20.000 € a favor de Construcciones y Devoluciones H. Peniña S.L. Expte. 42528/250.

VOLUNTARIADO
26.- Proxecto de convenio de colaboración coa Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado para a execución de accións encadradas dentro do Plan de Voluntariado 2002-2005. Expte. 52/322.

XESTIÓN MUNICIPAL
27.- Gastos de locomoción do persoal municipal para incluir na nómina do mes de novembro de 2004.

28.- Xustificantes de libramentos.

29.- Rogos e preguntas.