Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

A Xerencia Municipal de Urbanismo celebra o xoves, día 15, a partir das dez da mañá sesión ordinaria , co seguinte orde do día:

mércores, 14 abr 2004
1. ACTA ANTERIOR (25.03.04)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. CORRECCIÓN DE ERRO NA CARTOGRAFÍA DO PXOU EN RELACIÓN COA ORDENANZA ASIGNADA Á PARCELA NA QUE SE EMPRAZA A CLÍNICA RESIDENCIAL "EL PINAR" NO NÚCLEO 09.09-A MEIXUEIRO (8958/411)

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DO ESTUDIO DE DETALLE NA U.E. IV-07 MONTECELO (8492/411)

4. RECEPCIÓNS DEFINITIVAS:

a) OBRAS DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO ESTUDIO DE DETALLE "O CASAL" NO PEMIE IV-01 SAMPAIO (23611/250)

b) OBRAS DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA U.E. II-07 ATLÁNTIDA (39195/250)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

5. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA A REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMÚNS NA PRAZA DA PEDRA Nº 7 (124/431)

6. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO COCHO-CABRAL (12343/423)

b) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 13.01.01 DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN VEIGUIÑA Nº 76 (10567/423)

7. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENCIA DO 19.02.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/4743/99 INTERPOSTO POR D. MANUEL GOBERNA CARIDE E OUTROS CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA POR SILENCIO DE RECURSO DE REVISIÓN SOBRE APROBACIÓN DO TEXTO REFUNDIDO DO PERI II-06 CARBALLA.- DESESTIMATORIA

b) SENTENCIA Nº 161 DO 20.02.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 4284/00 INTERPOSTO POR D. RAMÓN CARLOS GOBERNA GARCÍA CONTRA INEXECUCIÓN DE SILENCIO POSITIVO A RECURSO DE ALZADA RELATIVO Á FINCA Nº 151 DO POLÍGONO 1 DO PLAN PARCIAL DE SAMIL, FASE I.- INADMITE O RECURSO

c) SENTENCIA Nº 109, DO 02.03.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 152/02 (P.O.) INTERPOSTO POR D. MANUEL FERNANDO IGLESIAS COSTAS CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DESESTIMATORIO DE RECURSO DE REPOSICIÓN RELATIVO INFRACCIÓN URBANÍSTICA EN MESTRES GOLDAR Nº 3.- DESESTIMATORIA

d) SENTENCIA Nº 113, DO 03.03.04 RECAÍDANO R.C.A. Nº 273/03 (P.O.) INTERPOSTO POR D.HORACIO DE LA CAMPA FALQUE CONTRA "ACTUACIÓN CONSTITUTIVA DE VÍA DE FEITO E DENEGACIÓN DE CERTIFICADO DE SILENCIO POSITIVO" EN RELACIÓN CON DESESTIMACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS EN SAIÁNS-MUÍÑOS.- DESESTIMATORIA

e) SENTENCIA DO 11.03.04 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 02/4086/01 INTERPOSTO POR D. GENARO COSTAS GONZÁLEZ CONTRA OUTRA SENTENCIA DESESTIMATORIA DE RECURSO CONTRA ACORDOS RELATIVOS A EXPEDIENTES SANCIONADOR E DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA Nº 9621/423 E 6471/423.- DESESTIMATORIA

f) SENTENCIA Nº 148, DO 15.03.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 141/02 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª DOLORES GONZÁLEZ BÚA CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA POR SILENCIO, DE SOLICITUDE DE NULIDADE DE LICENCIA DE OBRAS OUTORGADA EN REDOMEIRA-EXPEDIENTE Nº 33353/421.- DESESTIMATORIA

g) SENTENCIA Nº 149, DO 15.03.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 63/03 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª PILAR CABALEIRO RODRÍGUEZ CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN SOBRE EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS Nº 9440/423.- DESESTIMATORIA

h) AUTO DO 18.03.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 8033/03 (P.O.) INTERPOSTO POR "PETROGAL ESPAÑOLA, S.A." CONTRA ACORDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE EXPROPIACIÓN DA RÚA GANDARÓN.- ACEPTA O DESISTIMENTO DO RECORRENTE

i) SENTENCIA Nº 155, DO 18.03.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 61/02 (P.O.) INTERPOSTO POR "GRUPO ALLAROT, S.L." CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN SOBRE ACORDO DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA E DE SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE NA RÚA INÉS PÉREZ DE CETA Nº 7.- DESESTIMATORIA

8. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA CON DATA 06.04.04, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 27892/421.- MANUEL VELOSO VISO
2. 49016/421.- PROMOCIONES BURSAMA SL
3. 38960/421.- PROMOCIONES J.VIEITEZ S.L.
4. 47211/421.- XUNQUEIRIÑA SL
5. 47475/421.- PROMOCIONES VERALUMA SL
6. 43186/421.- EMILIA RIVERO ABRIL
7. 48544/421.- M.JESUS GONZALEZ ALONSO
8. 48672/421.- LUIS CASTRO MONTERO E OUTROS
9. 48674/421.- JUAN ALVAREZ ROSENDO
10. 48675/421.- ATLANTICO CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, S.L.
11. 28094/421.- JOHN FRANCIS CUNNINGHAM
12. 47461/421.- COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO LAS TRES LUCES
13. 48695/421.- ASOCIACION VECINOS CABRAL
14. 48894/421.- DESURBIN, SL
15. 43255/421.- ITUERO MARTIN S.L
16. 46853/421.- EMILIO BAÑOS CASTRO
17. 47511/421.- MARIA CARMEN FERNANDEZ RODRIGUEZ
18. 48103/421.- JAIME ALVAREZ VAZQUEZ
19. 48817/421.- GRAÑALAR SL
20. 49269/421.- PORTIÑO PROMOCION VIVIENDAS SL
21. 36685/421.- ANDRES HERRERO RAMOS
22. 18472/422.- NELIDA GARCIA SAAVEDRA
23. 20059/422.- COMEGA VIGO SL
24. 24375/422.- PEDRO MIRAGAYA LOPEZ
25. 24383/422.- CARLOS GERARDO OUTEIRAL COLLAZO
26. 23733/422.- HERMANOS RECIO SL
27. 24910/422.- M NIEVES GONZALEZ GONZALEZ
28. 26622/422.- ANGELES PEREZ RAMILO
29. 26851/422.- YVES ROCHER ESPAÑA SA
30. 23536/422.- ARANTZA SINDE ECHEVARRIA
31. 24170/422.- NICO Y JANY SL
32. 26578/422.- MARGARITA LUISA CAO PEREZ
33. 26813/422.- RICARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ
34. 26871/422.- MONTSERRAT TERLEIRO POSADA
35. 26950/422.- GEMATEC SL
36. 23952/422.- CONTENUR ESPAÑA SL
37. 24210/422.- AGORA ASESORES SL
38. 24322/422.- JOHANN IMPOREXP SL
39. 24890/422.- GABRIELA LAGOS SUAREZ LLANOS E OUTRA
40. 25000/422.- MARIA FERMINA PEREIRA FERNANDEZ
41. 25060/422.- CONXEMAR
42. 25369/422.- CERTUM CTE SA
43. 26722/422.- MARKETING DIRECTO PUBLINOR O SL
44. 26971/422.- MARIA BEGOÑA ROMERO CAZAUX
45. 24585/422.- LABORATORIO ANALISIS CLINICOS F.LEMA
46. 26967/422.- DICSA
47. 17573/422.- MARIA FLOR FERNANDEZ RODRIGUEZ
48. 33992/421.- COMEGA VIGO SL
49. 43041/421.- LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS F.LEMA
50. 47718/421.- ANGELES PEREZ RAMILO
51. 48122/421.- YVES ROCHER ESPAÑA SA
52. 23143/422.- LACCIPU S.L.

9. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS