Escoitar

Reunión da Comisión de Goberno

10 expedientes conforman a orde do día da sesión ordinaria da Comisión de Goberno que se reune o luns día 13 a partis das nove da mañá.

venres, 10 out 2003
1.- Acta da sesión ordinaria do 29 de setembro de 2003.

BENESTAR SOCIAL
2.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo departamento de Benestar Social durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro de 2003.

INTERVENCIÓN
3.- Xustificantes de libramento.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
4.- Devolución de fianza a Mobiser S.A. constituída para responder da subministración de xogos infantís. Expte. 16497/240.

PERSOAL
5.- Dar conta do decreto de Alcaldía de dta 6.10.03 de gratificación por servicios especiais e extraordinarios do Servicio de Extinción de Incendios correspondentes ó mes de setembro de 2003. Expte. 14343/220.

6.- Dar conta do decreto de Alcaldía de data 2.10.03 polo que se concede excedencia forzosa a Dª Mª Pilar Egea Torrón. Expte. 14347/220.

TRAFICO, SEGURIDADE E TRANSPORTES
7.- Devolución de aval a favor da AA.VV. o Carballo de Sárdoma. Expte. 69027/210/03.

8.- Adxudicación da retirada de vehículos do depósito da avda. de Madrid para chatarra. Expte. 69070/210/03.

URBANISMO
9.- Toma de coñecemento do pase á vía de constrinximento de multas urbanísticas.

10.- Rogos e preguntas.