Escoitar

A Comisión de Goberno reúnese por primeira vez neste novo mandato municipal

O luns 23 de xuño, ás 9:00 horas, celébrase a primeira reunión da Comisión de Goberno do novo Goberno Municipal.

venres, 20 xuñ 2003
A xuntanza terá lugar na sala de comisións coa seguinte orde do día:

1.- Dar conta do decreto de Alcaldía de data 18.06.03 sobre constitución da Comisión Municipal de Goberno e delegacións do alcalde nesta.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 227/2002 interposto por D. MANUEL ESTEVEZ IGLESIAS E OUTRA en relación con liquidación de taxa por por autorización para a transmisión de nichos. Inadmisible o recurso.

3.- Sentencia do TSXG no r.c.a. nº 02/4202/1999 interposto por Dª OLGA VILAR LÓPEZ contra resolución do 15.01.99 sobre responsabilidade patrimonial. Inadmisible o recurso.

4.- Sentencia do TSXG no r.c.a. nº 20/4516/1999 interposto por D. JOSE LUIS DEL RIO PEQUEÑO contra resolución de Sanidade que ordea a retirada de pombal e pombas da súa finca. Desestimado o recurso.

5.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 217/2002 interposto por INSTALACIONES NAVALES, MONTAJES INDUSTRIALES S.L. sobre débedas no Imposto de vehículos de tracción mecánica 1993 e entrada de carruaxes 1995. Estimado parcialmente.

6.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 250/02 interposto por MADERAS GRAN VÍA DE GALICIA S.L. sobre débedas á Axencia Executiva de EUI dos anos 1994 e 1995. Desestimado.

7.- Sentencia do Tribunal Supremo no rec. casación nº 10862/1998 interposto por D. CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ contra sentencia do TSXG desestimatoria de recurso en relación coa responsabilidade patrimonial da administración. Non ha lugar ó recurso.

8.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 508/2001 interposto por ESTACIONAMIENTOS GALLEGOS S.A. en relación con liquidación IBI 2001. Desestimado.

9.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 209/2002 interposto por D. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ UZAL REY en relación con débedas do Imposto de vehículos de tracción mecánica 1993. Desestimado.

10.- Sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 239/2002 interposto por D. ENRIQUE DONATO COMESAÑA RAMILO en relación con débedas do Imposto de vehículos de tracción mecánica e IBI. Desestimado.

11.- Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no r.c.a. nº 02/4148/1999 interposto por D. JOSE RAMON RODRIGUEZ-SABUGO FERNANDEZ interposto contra acordo de aprobación do prego de condicións para a adxudicación da redacción de proxectos, construcción e explotación dos aparcamentos subterráneos da rúa Urzáiz e praza da Independencia. Inadmisible o recurso.

12.- Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no r.c.a. nº 02/4576/1999 interposto por ZURICH ESPAÑA S.A. contra resolución de 16.07.99 sobre responsabilidade patrimonial. Estimado.

BENESTAR SOCIAL
13.- Prestación do Servicio de Axuda no Fogar:
- Alta exptes. 13/30528, 14/29290 e 13/9054 de 301.
- Denegación expte. 41/024021.

14.- Concesión das subvencións correspondentes á convocatoria de subvencións ás asociacións de interese social para o ano 2003. Expte. 10404/301.

15.- Concesión das subvencións correspondentes á convocatoria de subvencións ás asociacións de maiores para o ano 2003. Expte. 10405/301.

DEPORTES
16.- Solicitude de autorización do IMD para a organización de xornadas de deporte recreativo na praia do Vao. Expte. 3710/333/03.

17.- Solicitude de autorización do Club Ciclista Teis para realiza-lo XII Gran Premio Ciclista de Teis/ IX Memorial Pablo Moreiras o día 6.07.03. Expte. 3711/333/03.

18.- Solicitude de autorización do Club Irago Tean de mountain bike para realizar o 28.06.03 unha carreira en mountain bike nos montes de Bembrive. Expte. 3726/333/03.

MULLER
19.- Bases do concurso de ideas para a elaboración e desenvolvemento de proxecto e actividades para o programa da Concellería da Muller O noso tempo 2003-2004. Expte. 1288/224.

RECURSOS E ASESORAMENTO
20.- Solicitude de autorización para a subscrición ás bases de datos Consultor Internet, BD Consultor en red, con la Ley. Expte. 355/111.

21.- Solicitude de autorización para a subscrición ás bases de datos La Ley Nexus en Red+1 acceso, 4 accesos concurrentes adicionales e Dat@ley internet, con la Ley. Expte. 356/111.

22.- Dar conta da sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. 205/2002 interposto por D. MODESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ contra resolución do concelleiro de economía desestimatoria de recurso de reposición en relación con diferencias no IBI. Desestimado.

SECRETARÍA XERAL
23.- Designación dos membros da Mesa de Contratación.

TESOURERÍA
24.- Dar conta da anulación de providencia de apremio dictada sobre liquidacións por sancións de urbanismo. Expte. 1207/700.

25.- Dar conta da anulación da providencia de apremio dictada sobre as liquidacións por taxas-cotas por enganche ás redes de saneamento. Expte. 1206/700.

26.- Anulación de proposta de baixa de data 4.06.03 sobre débedas tributarias con defecto de forma por ter o DNI erróneo. Expte. 1216/700.

VIAS E OBRAS
27.- Devolución de fianza a Promociones Cruceiro Alcabre S.A. constituída pola ocupación da vía pública cun valado de obra na Travesía de García Barbón. Expte. 16615/511/03.

28.- Rogos e preguntas.