Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 22 xul 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:


ORDE DO DÍA:

1. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES (02.07.09 e 09.07.09)

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DA U.A. V-E DO PERI IV-05 TRAVESÍA DE VIGO-ARAGÓN. EXPTE. 4939/401

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3. PROPOSTA DE NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EXPTE. 3831/407
4. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
1. 35242/422. DECORACIÓN, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES GUINDASTRE
5. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 34117/422 Mª CARMEN ÁLVAREZ MAGDALENA VENDA POLO MIÚDO
2. 63972/421 SONIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DEVOLUCIÓN AVAL
3. 66848/421 TAMAINVER, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
4. 59291/421 ROSA FERNÁNDEZ ABOLLO VIVENDA UNIFAMILIAR
5. 65390/421 JULIO TEODORO OTERO PÉREZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
6. 61575/421 VIVENDAS UNIFAMILIARES Y CONSTRUCC. DERRUBA EDIFICACIÓN
7. 66835/421 ELVIRA GÓMEZ FERNÁNDEZ DERRUBA EDIFICACIÓN
8. 67188/421 CAMILA FIDALGO RIVAS DERRUBA EDIFICACIÓN
9. 67146/421 COMUNIDADE PROPIETARIOS BARCELONA 67 VARIOS
10. 67418/421 ALEJANDRO COSTAS PÉREZ VARIOS
11. 57198/421 JESÚS FERNANDO VIGO SEOANE PRIMEIRA OCUPACIÓN
12. 64868/421 SONIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
13. 63981/421 Mª CARMEN ÁLVAREZ MAGDALENA REFORMA COMERCIAL
14. 66587/421 CONSTRUCCIONES MAGOPE, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
15. 66675/421 BARPINDER, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
16. 66762/421 RAMÓN CARRERA MORGADAS CAMBIO DE CUBERTA
17. 67089/421 IMPERMEBA CAMBIO DE CUBERTA
18. 67095/421 CONSTRUCCIONES MAGOPE, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
19. 67098/421 CONSTRUCCIONES MAGOPE, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
20. 67168/421 COM.PROPIETARIOS PABLO IGLESIAS 22 CAMBIO DE CUBERTA
21. 67170/421 MARODRI, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
22. 67176/421 TALLERES CALZADA COIA, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
23. 67034/421 COM. PROPIETARIOS LÓPEZ MORA 23 SOLICITUDES VARIAS

DESESTIMADAS:
24. 62314/421 PROMOCIONES DOMINGO FERNÁNDEZ, S.L. EDIFICIO
25. 66039/421 PROMOCIONES DORALTA, S.L. REFORMA/AMPLIACIÓN
26. 66219/421 ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES LAGOA, S.A. NAVE INDUSTRIAL
27. 66259/421 ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES LAGOA, S.A. NAVE INDUSTRIAL
28. 66605/421 HIPÓLITO CARIDE GONZÁLEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
29. 58297/421 JOSÉ MANUEL FOUCES DÍAZ PARCELACIÓN

RECTIFICACIÓN:
30. 62256/421 REBECA COSTAS SOTO VIVENDA UNIFAMILIAR

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
31. 34918/422GREEW IBERICA, S.L. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
32. 35249/422 DISERVAULEC CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
33. 35296/422 BELARMINO ALONSO COSTAS CAMBIIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
34. 34719/422 CROSSNET INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.L. OFICINA
35. 34980/422 VIGUESA DE REF INTEGRALES, S.L. OFICINA
36. 30/420 PATATAS HERMANOS MELEIRO, C.B. ALMACÉN/VENTA MAIOR
37. 35005/422 TIENDAS CONEXIÓN, S.L. COMERCIO
38. 35093/422 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. GUINDASTRE

DESESTIMADAS:
39. 32674/422 TECNOMICRA MECANIZADOS, S.L. TALLER/FÁBRICA
40. 16594/422 TRADEVIGO, S.L. INSTALACIÓN
41. 34314/422 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.L. INSTALAC.TELECOMUNICACIONES
42. 34441/422 BELLA RÍA, S.A. ACTIVIDAD RECREATIVA/SALÓN/BINGO
43. 63553/421 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. VARIOS
44. 59894/421 TECNOMICRA MECANIZADOS, S.L. REFORMA COMERCIAL
45. 64659/421 BELLA RÍA, S.A. REFORMA COMERCIAL
46. 66411/421 MANUEL RODRÍGUEZ CHEILLADA REFORMA COMERCIAL
47. 35008/422 MANUEL RODRÍGUEZ CHEILLADA INDUSTRIA


REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
48. 29061/422 DOLORES SOBRAL, S.L. TALLER/FÁBRICA
49. 30707/422 PSK OCEANOS, S.A. TALLER/FÁBRICA
50. 30323/422 FRANCISCO LÓPEZ GULÍAS VENDA POLO MIÚDO
51. 29277/422 ANTONIO GARCÍA PINO BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE


6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS


Vigo, 20 de xullo do 2009
A XERENTE DE URBANISMOJulia Chamosa Martín

DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 23 de xullo de 2009, as 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.

Vigo, 20 de xullo de 2009

O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO


Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes