Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 29 ago 2008
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 1 DE SETEMBRO DE 2008.


1.- Actas das sesións ordinarias do 23 e 27 de xuño e 7 e 10 de xullo de 2008.

BENESTAR SOCIAL
2.- Revisión do IPC do contrato "Deportes para maiores" ano 2008. Expte. 33250/301.

3.- Prestación do Servizo de axuda no fogar: alta expte. 14/1979, 22/2348, 2/1766, 22/2252, 23/2198, 4/745, 2/1906.

MEDIO AMBIENTE
4.- Ampliación de prazo na obra "Construcción do Proxecto de mellora ambiental e da accesibilidade do areal do Carril". Expte. 5171/306.

MOBILIDADE, SEGURIDADE E TRANSPORTE
5.- Devolución de aval á Federación de Veciños Eduardo Chao constituído para responder da celebración da Festa Veciñal 2008. Expte. 75291/210.

6.- Proposta para a publicación da relación dos vixiantes-controladores de Dornier S.A. para a tramitación das denuncias voluntarias da XER. Expte. 75320/210.

PERSOAL
7.- Prórroga por un período e tres meses de contratación laboral-temporal de 2 oficiais pavimentadores e 4 operarios-peóns para o Servizo de Vías e Obras. Expte. 18414/220.

8.- Proposta de aboamento de complemento de productividade ao funcionario D. Ramón Vázquez Martínez. Expte. 18265/220.

PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO
9.- Solicitude de calificación como iniciativa local de emprego (ILE) á empresa Grupo Sanroman S.L. Expte. 5304/77.

10.- Solicitude de calificación como iniciativa local de emprego (ILE) á empresa D'Lenda. Expte. 5306/77.

SERVIZOS XERAIS
11.- Aprobación técnica do proxecto de mellora da Seguridade vial na confluencia das rúas: Pateira, Portela e Sta. Cristina. Expte. 763/443.

URBANISMO
12.- Adosamento de edificacións a unha parcela integrada no patrimonio municipal do solo tralo desenvolvemento do Plan Parcial Gandariña. Expte. 4847/401.

13.- Constitución da Entidade Urbanística de conservación do Parque tecnolóxico e loxístico de Vigo. Expte. 4846/401.

14.- Rogos e preguntas.