Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 21 xan 2016
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22 DE XANEIRO DE 2016.


1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 4 de xaneiro, ordinaria do 8 de xaneiro e extraordinarias e urxente do 12 e 14 de xaneiro de de 2016.

ALCALDÍA
2.- Dar conta da resolución do Excmo. Alcalde que modifica a resolución de delegacións de Alcaldía de data 19 de xuño de 2015. Expte. 61/1102.

ASESORÍA XURÍDICA
3.- Dar conta de Sentenzas, Autos e Decretos:

a) Expte. nº 8618-111. Sentenza do X. Social nº 2 de Vigo (Reforzo) no Proc. 320/14 (Despedimento). Demandante: Dª MÓNICA LÓPEZ CORONADO. Obxecto: Xunta de Goberno Local do 31.01.14: extinción rel. Lab. Indefinida, regularización de persoal laboral indefinido-non fixo por cobertura regular de praza. Estimación parcial.

Sentenza do TSXG, sala do Social, no recurso de suplicación 3749/2015 interposto por Dª MONICA LÓPEZ CORONADO e o CONCELLO DE VIGO contra a devendita Sentenza do X.Social. Desestimados os recursos.

b) Expte. nº 9170-111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 276/15 P.O. Demandante: CORREOS TELECOM,S.A. Obxecto: Resolución do T. E-A do Concello de Vigo do 27.02.15. Taxas por utilización dominio público local 2008-2011. Expediente: 3311 e 3401/550 ( e 4/518). Estimado o recurso.

c) Expte. nº 9232-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 306/2015 P.A. Demandante: C.P. PRAZA DE COMPOSTELA 33. Obxecto: Inactividade ante problemas de contaminación acústica e vibracións, medidas correctoras. Estimado o recurso.

d) EXPTE. nº 9389-111. Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 470/2015 P.A. Demandante: JOSE ANTONIO MONTENEGRO FONTÁN. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación patrimonial administrativa, danos nun vehículo o 24 de decembro do 2013 (Expte.4349/243). Declara rematado o procedemento.

e) Expte. nº 9261-111. Decreto do X. Social nº 5 de Vigo no procedemento Ordinario 521/2015. Demandante: Dª. ANA MARÍA PALAZÓN GALVÁN. Obxecto: Reclamación de cantidades/salarios a CLECE - Contrato Servizos Sociais. Acepta o desestimento da actora.

f) Expte. nº 9379-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 459/2015 P.A. Demandante: D. DANIEL PACHECO VÁZQUEZ. Obxecto: Desestimación presunta de reposición – Reclamación patrimonial administrativa por accidente de moto o 29 de xullo do 2011 (Expte. 3952/243). Desestimado o recurso.

g) Expte. nº 9449-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 523/2015 P.A. Demandante: Dª ROSARIO ESTÉVEZ GAYOSO. Obxecto: Resolución do 11.06.15 estimatoria parcial de reclamación patrimonial administrativa por caída na vía pública (Expte.4434/243) Desestimado o recurso.

h) Expte. 8488-111. Sentenza do TSXG, sala do C-A, Secc 1ª, no recurso de apelación 226/2015, interposto por D. VICTOR LUIS GUINZO INSUA contra Sentenza desestimatoria do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo en relación a reclamación patrimonial administrativa por accidente na Avda. Beiramar (Expte. 4015-243). Desestimada a apelación.

i) Expte. nº 9443-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 455/2015 P.A. Demandante: D. AMANTINO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. Obxecto: Inactividade municipal ante solicitude de cantidade por xubilación anticipada.(Expte. 26651-220). Estimado o recurso.

k) Expte. nº 9428-111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 505/2015 P.A. Demandante: D. BERNARDO ARAMBURU VECINO. Obxecto: Resolución do 1 de setembro do 2015 (en reposición), Sanción tráfico.(Expte.158613556) Desestimado o recurso.

l) Expte. 9392-111. Auto do Xulgado do Social nº 1 de Vigo no procedemento Ordinario nº 302/2013. Demandante: BEGOÑA BUJÁN OTERO. Obxecto: Reclamación de cantidades e declaración de cesión ilegal. O Auto acorda executar a Sentenza 302/2013 (integración na plantilla e aboamento de cantidades)

m) Expte. nº 9009-111. Sentenza do TSXG, Sala do C-A, secc. 2ª, en apelación 4452/2015 interposto por HOSTELERÍA SAMIL PLAYA contra Sentenza desestimatoria do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo . Obxecto:XGL do 31.10.2014 (e 23.01.2015) Retirada de tobogán instalado na praia de Samil (Exp: 19702/240). Estimado o recurso de apelación.

n) Expte. nº 7764-111. Auto do Tribunal Supremo, Sala do Social. CASACION para unificación de doctrina 8/2500/2014 – Sentenza do X.do Social nº 1 de Vigo, proced. 37/2013 e 788/2013 (acumulados) e Sentenza do TSXG, suplicación 1122/2014. Inadmitido o recurso de casación.

CULTURA
4.- Asistencia da funcionaria Dª. Marta Nuñez Aboy á Feira Internacional de Teatro-Feten 2016. Expte. 15214/331.

5.- Solicitude de Préstamo temporal da obra "costureira" de Ovidio Murguía para a exposición "Con Fío en Galicia" na cidade da Cultura de Galicia. Expte. 1439/341.

DEPORTES
6.- Devolución de aval a Pepita Tery Producciones S.L. constituído con motivo do evento "Desafío Boot Camp RACE". Expte. 14460/333.

7.- Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Vigo Deporte para o desenvolvemento do deporte local. Expte. 14714/333.

EMPREGO
8.- Solicitude de subvención á Consellería de Traballo e Benestar para o Proxecto "Vigo Capacita III". Expte. 12615/77.

9.- Solicitude de subvención para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2016. Expte. 12616/77.

PATRIMONIO
10.- Cesión en uso dun local no edificio nº 7 da Praza Princesa ó Consorcio do Casco Vello. Expte. 19753/240.


PARTICIPACIÓN CIDADÁ
11.- III Renovacion da condición de "Aula CeMIT" e aceptación da subvención para o ano 2016, convenio FEGAMP-Xunta de Galicia. Expte. 7270/320.


RECURSOS HUMANOS
12.- Complemento de productividade do persoal da Policía Local por servizos de Gran Gala con motivo da "Cabalgata de Reis 2015". Expte. 27282/220.

13.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal de Desinfección -novembro 2015. Expte.27425/220.

14.- Complemento de productividade por toxicidade a persoal de Servizo de Vías e obras adscrito ás brigadas de pavimentación - novembro 2015. Expte. 27418/220.

15.- Domingos, festivos e nocturnidade de diversos servizos municipais- novembro 2015. Expte. 27440-220.

16.- Produtividade por condución de vehículo municipal de D. Juan Jesús García Alfonso, 3er. Trimestre 2015. Expte. 94967/210.

17.- Proposta de complemento de produtividade a D. Benjamín Collazo Rodríguez. Expte. 27407/220.

18.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondente aos meses de xullo e novembro 2015. Expte.: 27469/220.

19.- Prórroga do contrato da entidade colaboradora da Seguridade Social para a cobertura das continxencias profesionais por AT e EP do persoal do Concello de Vigo. Expte. 27303/220.

20.- Dar conta de resolucións do concelleiro-delegado de Xestión municipal e Persoal:

a) Encomenda de funcións de D. Óscar Couce Senra 2016. Expte.: 27515-220.

b) Encomenda de funcións de Dna. Marta Riobó Ibáñez. Expte.: 27514-220.

c) Autorización horas extras ao persoal do servizo de Seguridade e Mobilidade para os meses de xaneiro, febreiro e marzo 2016. Expte.: 27473/220.

d) Autorización de horas extras ou persoal do servizo de Ospio para os meses de xaneiro, febreiro e marzo 2016. Expte.: 27474/220.

e) Autorización de horas extras ao persoal do servizo de Inspección de Vías e Obras para os meses de xaneiro, febreiro e marzo 2016. Expte.: 27475/220.

f) Autorización de horas extras ao persoal do servizo do Parque Móbil para os meses de xaneiro, febreiro e marzo 2016. Expte.: 27509/220.

g) Autorización de horas extras ao persoal do servizo de Cultura para os meses de xaneiro, febreiro e marzo 2016. Expte.: 27530/220.


21.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 22 de xaneiro de 2016, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 20 de xaneiro de 2016.


O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Olga Alonso Suárez.