Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 29 xul 2015
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:
ORDE DO DÍA:


1.ACTA ANTERIOR (23.07.2015).
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
2.EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA PARCIALMENTE INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA RÚA FERRADURA NÚM. 32. EXPTE 17759/423.
b.DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN E REQUIRIMENTO DE CUMPRIMENTO DE ORDE DE DERRUBA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA RÚA ROBLEDA NÚM.30. EXPTE 14151/423.
c.DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN E REQUIRIMENTO DE CUMPRIMENTO DE ORDE DE DERRUBA POR OBRAS ILEGAIS NO CAMIÑO PEDREIRAS, CORUXO. EXPTE 15434/423.
1.REVOGACIÓN DE SANCIÓNS DE PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DA ITE ANO 2011.
a.7250/428 BAUFONT S.L.
b.7383/428 ELOY FCO IGLESIAS SILVA
c.7612/428 JOAQUIN FERNANDEZ VÁZQUEZ
d.8440/428 DOLORES ABEIJÓN DÍAZ
4. RECURSO DE REPOSICIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR DA ITE, ANO 2011.
a.7333/428 DALPHI METAL ESPAÑA, S.A.
5.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA VICEPRESIDENTA DA XMU DO 21.07.2015 SOBRE EXPROPIACIÓN PARA O ENSANCHE E URBANIZACIÓN DA RÚA TELLEIRA, P-001. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 173/413.
6.DAR CONTA DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS DA OFICINA DE LICENZAS DO MES DE MAIO DE 2015. EXPTE 80927/421.
7.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES, INSTALACIÓNS E BARRIOS HISTÓRICOS QUE RESOLVEU A VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
1.83471/421.- VALENTÍN PERELLO REY VIVENDA UNIFAMILIAR
2.83585/421.- AURORA MACHADO FERNÁNDEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
3.84476/421.- AVCD LAVADORES OBRA MENOR
4.80526/421.- JOSÉ ANTONIO LORENZO MIGUÉLEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
5.84319/421.- HILARIO ROBLEDO GONZÁLEZ DEMOLICIÓNS
6. 2837/426.- INTERCENTROS BALLESOL, SA DEMOLICIÓNS

RENUNCIA:
7.60920/421.- MARGARITA DACUÑA GIRÁLDEZ DERRUBA EDIFICACIÓN

DESESTIMADAS:
8.78819/421.- ROSA ALONSO IGLESIAS VIVENDA UNIFAMILIAR

INEFICACIA:
9.41081/422.- VICUSGRAF, SLL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
10.41495/422.- FREIJOMIL Y CLEMENTE, CB CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
11.42446/422.- ROCÍO ALONSO LORENZO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
12.41821/422.- ALBERTO BUCETA SANTANA BARES/RESTAURANTES
13.41067/422.- MANUEL TORRES BALLESTEROS COMERCIO
14.42043/422.- ÁNGEL COSTAS FERNÁNDEZ COMERCIO
15.83392/421.- CENTRO DE DÍA NET-AVO, SL REFORMA COMERCIAL
16.83938/421.- RED ÁREAS PARQUE, SA REFORMA COMERCIAL
17.42332/422.- SABA PARK 3, SL GARAXE
18.41356/422.- BOXES CÍES, SL INDUSTRIA
19.83357/421.- JESÚS FERNÁNDEZ CRESPO CAMBIO MAT. CUBERTA
20.83551/421.- ESTEBAN NÚÑEZ FERNÁNDEZ PECHE
21.84048/421.- ALEJANDRO PEREZ CASAL PECHE
22.84450/421.- SÁNCHEZ ÁLVAREZ, SL PECHE
23.84561/421.- FINCAS DEL NOROESTE, SL PECHE

INFORME:
24.83590/421.- COMERCIAL INVERSORA TRAVESUR REFORMA COMERCIAL

DESESTIMENTO:
25.84857/421.- MANUEL BARREIRA GONZÁLEZ VIVENDA UNIFAMILIAR

PRÓRROGA:
26.73125/421.- MARGARITA ROSAS POUSADA VIVENDA UNIFAMILIAR


7.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.
Vigo, 27 de xullo do 2015
A Vicepresidenta da XMU

María José Caride Estévez

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente corespondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves dia 30 de xullo de 2015, ás 9:00 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 27 de xullo de 2015
O Alcalde-presidente, O secretario da XMU


Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda