Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 9 out 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 10 DE OUTUBRO DE 2014.1.- Actas da sesións extraordinarias e urxentes do 24 e do 26 de setembro e ordinaria do 26 de setembro de 2014.

BENESTAR SOCIAL
2.- Proposta de autorización de gasto para adxudicar a totalidade da lista de agarda de axudas municipais escolares de libros e comedor, curso 2014-2015. Expte. 93407/301.

CONTRATACIÓN
3.- Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de acondicionamento, mantemento, conservación e arranxo das infraestructuras viarias do Concello de Vigo. Expte. 71048/250.

4.- Adxudicación do procedemento aberto para a contratación da concesión administrativa do aproveitamento privativo do inmoble sito na Avda. de Samil, antigo restaurante Jonathan. Expte. 19672/240.

5.- Devolución de garantías:
a) GOC S.A. Expte. 4942/241.
b) Simce Consultores S.L. Expte. 4940/241.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
6.- Devolución de fianza a favor de Técnica Electroacústica Consultoría Escénica y Servicios Audiovisuales. Expte. 5658/335.

7.- Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor realizados polo departamento de Cultura nos meses de xuño a setembro de 2014. Expte. 14761/331.

DEPORTES
8.- Proposta de autorización para a organización do evento SERTRI de VIGO 2014, o vindeiro 12 de outubro. Expte. 13400/333.

9.- Proposta de autorización para organizar o XIX Edición do Cross Escolar A.D. Castro San Miguel no Parque de Castrelos, o vindeiro domingo 12 de outubro. Expte. 13025/333.LIMPEZA
10.- Proposta para incorporación ao Parque Móbil de certos vehículos amortizados da concesionaria UTE Vigo Recicla, e determinación do novo termo da cota de amortización mais financiamento. Expte. 2767/252.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
11- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e UXT de Vigo para axudar ao financiamento dos gastos das actividades e mantemento da entidade durante os meses de xaneiro a outubro de 2014. Expte. 6712/320.

12.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e Unión comarcal da Unión da Confederación Intersindical Galega de Vigo para axudar ao financiamento dos gastos das actividades e mantemento da entidade durante os meses de xaneiro a outubro de 2014. Expte. 6726/320.

PATRIMONIO HISTÓRICO
13.- Proxecto básico e de execución de rehabilitación da "Casa do Patín" como equipamento social e cultural. Expte. 7415/307.

POLICÍA LOCAL
14.- Proposta de incoación de dilixencias informativas de carácter reservado ao funcionario da Policía Local 294463. Expte. 41967/212.

15.- Proposta de incoación de dilixencias informativas de carácter reservado ao funcionario da Policía Local 294430. Expte. 41968/212.

RECURSOS HUMANOS
16.- Contratación laboral-temporal por un período de dous meses, dunha técnica superior de normalización lingüística, con motivo da subvención da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Expte. 25661/220.

17.- Liquidación de intereses na execución de títulos xudiciais 34/2014, do Xulgado do Social nº 1 nos Autos 1234/2012, seguidos a instancia de Dna. Mª José García Oliveira. Expte. 25291/220

18.- Dar conta das seguintes resolucións:

a) Resolución de declaración da xubilación anticipada do empregado municipal D. Enrique Antonio Fernández Fernández, con efectos de 08.10.2014. Expte. Núm. 25484/220.

b) Resolución de declaración da xubilación obrigatoria do empregado municipal D. Jaime Rodríguez Vázquez, con efectos de 04.10.2014. Expte. Núm. 25650/220.

c) Resolución de declaración da xubilación obrigatoria do empregado municipal D. Luis Rojo Morón, con efectos de 11.10.2014. Expte. Núm. 25651/220

d) Resolución de declaración da xubilación obrigatoria da empregada municipal Dna. Mª Jesús Bouso Cedrón, con efectos de 17.10.2014. Expte. Núm. 25649/220.

e) Resolución de declaración da xubilación obrigatoria da empregada municipal Dna. Concepción Ocampo Cardalda, con efectos de 29.10.2014. Expte. Núm. 25652/220.

f) Redución de xornada de Dna. Susana Pena García, con efectos de 01.10.2014. Expte. Núm.: 25691/220.

URBANISMO
19.- Proposta ao Ministerio de Fomento de redución das liñas límite de edificación nos túneles da Autovía VG-20 (Túnel de Valladares) e da autopista AP-9 (túneles de Candeán e a Madroa). Expte. 213/403.

20.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 10 de outubro de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 8 de outubro de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.