Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 1 ago 2013
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:


ORDE DO DÍA:


1.ACTA ANTERIOR (19. 07.13).
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
2.EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLE CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NO CAMIÑÓ FREIRES NÚM. 8. EXPTE 15939/423.
3.APROBACIÓNS DEFINITIVAS DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:
a.ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA EDUARDO CHAO NÚM. 6, 1º D. EXPTE 1111/431.
b.ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA EDUARDO CHAO NÚM. 6 1º E. EXPTE 1112/431.
c.ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA EDUARDO CHAO NÚM. 6, 2º B. EXPTE 1113/431.
d.ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA EDUARDO CHAO NÚM. 6, 2º D. EXPTE 1114/431.
e.ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA EDUARDO CHAO NÚM. 6, 3º A. EXPTE 1115/431.
f.ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA EDUARDO CHAO NÚM. 6, 3º B. EXPTE 1116/431.
g.VIVENDA NA BAIXADA Á FONTE NÚM. 6, 1º. EXPTE 1135/431.
h.VIVENDA DA RÚA CHAO NÚM. 6, 1º E. EXPTE. 1136/431.
i.VIVENDA NA RÚA PALMA NÚM. 5, 2º. EXPTE. 1141/431.
j.VIVENDA NA RÚA PAULINO FREIRE NÚM. 16, 1º E. EXPTE. 1149/431.
4.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DELEGADA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DO 15.07.2013 ORDEANDO A PUBLICACIÓN NO BOP DA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 4 DO PXOM DE VIGO. EXPTE 13145/411.
5.DAR CONTA DA SENTENZA DE DATA 25.06.2013 DO XCA N´´UM. 1 DE VIGO RECAÍDA NO RCA PO 70/2011 INTERPOSTO POR "PLAZACOMPOS S.L." E "SQUARE ALAMEDA S.L." CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA POR SILENCIO DA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DAÑOS E PREXUÍZOS DERIVADOS DA ANULACIÓN DA LICENZA DE OBRAS E ACTIVIDADE PARA O ACONDICIONAMENTO DE DOUS LOCAIS. ESTIMA EN PARTE O RECURSO PRESENTADO CONDENANDO AO CONCELLO AO ABOAMENTO DUNHA INDENNIZACIÓN MAIS OS INTERESES LEGAIS DENDE A SENTENZA.
6.DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA XMU CORRESPONDENTES AOS MESES DE MARZO E ABRIL DE 2013.
7.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS, E BARRIOS HISTÓRICOS RESOLTOS POLA VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.78877/421.- BARTOLOMÉ GONZÁLEZ ALONSO DEVOLUCIÓN AVAL
2.71359/421.- ANDRÉS DAVILA MARTÍNEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
3.77503/421.- PRICALPA, SA VIVENDA UNIFAMILIAR
4.77505/421.- PRICALPA, SA VIVENDA UNIFAMILIAR
5.77506/421.- PRICALPA, SA VIVENDA UNIFAMILIAR
6.77507/421.- PRICALPA, SA VIVENDA UNIFAMILIAR
7.77510/421.- PRICALPA, SA VIVENDA UNIFAMILIAR
8.78190/421.- DIEGO CARREIRA FERNÁNDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
9.78570/421.- JOSÉ LUIS GAINZARAIN GONZÁLEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
10.74781/421.- JOSÉ C. SOTELO VÁZQUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
11.75580/421.- FRANCISCO M. ESTÉVEZ HERMIDA VIVENDA UNIFAMILIAR
12.76833/421.- JOSÉ FERNÁNDEZ VILA VIVENDA UNIFAMILIAR
13.78442/421.- GALA PÉREZ PÉREZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
14.78608/421.- CARLOS FREIRE PORTO PRIMEIRA OCUPACIÓN
15.79159/421.- EFRÉN PÉREZ PAZOS PRIMEIRA OCUPACIÓN
16.71274/421.- ROSA CURRÁS SUEIRA PRIMEIRA OCUPACIÓN
17.72446/421.- JOSÉ MARTÍNEZ SANROMÁN PRIMEIRA OCUPACIÓN
18.79079/421.- MARÍA MAR NOVOA ALONSO PRIMEIRA OCUPACIÓN
19.75812/421.- CELSO BLANCO IGLESIAS REFORMA/AMPLIACIÓN
20.77557/421.- CESÁREO A. ROMERO OLIVEIRA MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
21.78320/421.- MARÍA LOURDES ALONSO GALLEGO VARIOS
22.79104/421.- DECORACIONES COSTAS Y SAN ROMÁN CAMBIO MAT. CUBERTA
23.79264/421.- M. GUADALUPE PRIETO TELLADO CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
24.79190/421.- ALEJANDRO PARDO VÁZQUEZ CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
25.79343/421.- M. LUISA GÓMEZ GALLEGO CAMBIO MATERIAL CUBERTA (M.S.)
26.79007/421.- JOSÉ VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DEMOLICIÓNS (MÉTODO SIMPLIF.)
27.79261/421.- CC. PP. MOAÑA 3 REFORMAS (MÉTODO SIMPLIFICADO)
28.79262/421.- CC. PP. REDONDELA 5 REFORMAS (MÉTODO SIMPLIFICADO)
29.78207/421.- GESAGA, SLU REFORMAS (MÉTODO SIMPLIFICADO)
30.79289/421.- CC. PP. ENRIQUE LORENZO 3-5 REFORMAS (MÉT. SIMPLIFICADO)
31.79318/421.- JOSÉ FERNÁNDEZ NOVOA REFORMAS (MÉTODO SIMPLIFICADO)
32.79333/421.- MONTSERRAT RODRÍGUEZ GÓMEZ REFORMAS (MÉT. SIMPLIF.)

RENUNCIA:
33.67732/421.- BARTOLOMÉ GONZÁLEZ ALONSO NAVE INDUSTRIAL

CADUCIDADE:
34.67486/421.- JOSÉ MANUEL CARBALLO ALONSO VIVENDA UNIFAMILIAR
35.67068/421.- JOSÉ A. BESADA FERNÁNDEZ DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN

INFORME:
36.69562/421.- MANUEL OTERO GÓMEZ VIVENDA UNIFAMILIAR

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
37.26096/422.- TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES, SA INSTALACIÓN TELECOM.
38.38734/421.- TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES, SA INSTALACIÓN TELECOM.
39.40508/422.- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA GUINDASTRE
40.68624/421.- SANTANDER CENTRAL HISPANO REFORMA COMERCIAL
41.73589/421.- TINTORERÍA MIMOS NAVIA, SL REFORMA COMERCIAL
42.40312/422.- ALFREDO J. ÁLVAREZ NOVOA COMERCIO/REF. COMERCIAL
43.35803/422.- SANTANDER CENTRAL HISPANO COMERCIO
44.38086/422.- TINTORERÍA MIMOS NAVIA, SL INDUSTRIA
45. 425/420.- ADESLAS DENTAL, SA SANITARIO
46. 455/420.- ROCÍO PEREIRA LORENZO SANITARIO

CADUCIDADE:
47.30441/422.- RED BANDA ANCHA ANDALUCÍA, SA INSTALACIÓN TELECOM.
48.55280/421.- RED BANDA ANCHA ANDALUCÍA, SA VARIOS

INFORME:
49.34778/422.- PROMOCIONES M. CASAL CARREIRO, SA HOTEL/MOTEL
50.65646/421.- PROMOCIONES M. CASAL CARREIRO, SA EDIFICIO

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
51.34648/422.- AMUEBLA VIGO, SL VENDA POLO MIÚDO

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
52. 1785/426.- CC. PP. MÉXICO 6 REFORMA/AMPLIACIÓN
53. 1937/426.- CONSTRUCCIONES MAGOPE, SL CAMBIO DE CUBERTA
54. 417/420.- SYNERGY DIDACTIC, SL EDUCACIÓN
55.35843/422.- EJE ATLÁNTICO 3000, SL OFICINAS

RENUNCIA:
56.28444/422.- GAÉLICA VIGO 2004, SL VENDA POLO MIÚDO

PRÓRROGA:
57.64544/421.- M. CARMEN GÓMEZ MILLARES REFORMA/AMPLIACIÓN

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
58.28044/422.- VICTORIA CURRÁS CAMPOS BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE

1. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.
Vigo, 29 de xullo de 2013
A Xerente de Urbanismo,


María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 2 de agosto de 2013, ás 8.30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 29 de xullo de 2013
O Alcalde-Presidente da XMU, O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda