Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 1 ago 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 2 DE AGOSTO DE 2013.


1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 15 de xullo, ordinaria do 19 de xullo e extraordinaria e urxente do 23 de xullo de 2013.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 3140/15, 818/23, 1620/21, 1053/16

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
3.- Indemnización substitutiva por importe de 30.793,01€ a favor de Servicios Securitas S.A. pola prestación do Servizo de Atención ao público na Pinacoteca Municipal "Francisco Fernández del Riego", xaneiro-maio 2013. Expte. 275/330.

4.- Indemnización substitutiva por importe de 73.404,01€ a favor de Servicios Securitas S.A. pola prestación dos servizos de vixilancia público na Pinacoteca Municipal "Francisco Fernández del Riego", xaneiro-maio 2013. Expte. 277/330.

5.- Indemnización substitutiva por importe de 67.902,88€ a favor de Servicios Securitas S.A. pola prestación dos servizos de vixilancia no Museo municipal Quiñones de León, xaneiro-maio 2013. Expte. 4933/337.

6.- Indemnización substitutiva por importe de 23.714,46 € a favor de Servicios Securitas S.A. pola prestación do Servizo de Atención ao público no Verbum-Casa das Palabras, xaneiro-maio 2013. Expte. 2263/340.

7.- Indemnización substitutiva por importe de 21682,74€ a favor de Servicios Securitas S.A. pola prestación do Servizo de Atención ao público en dependencias culturais, xaneiro-maio 2013. Expte. 441/341.

8.- Indemnización substitutiva por importe de 57.972,32 € a favor de Servicios Securitas S.A. pola prestación dos servizos de vixilancia en dependencias culturais, xaneiro-maio 2013. Expte. 442/341.

EDUCACIÓN
9.- Prórroga do contrato de Servizo de Proxecto de Escola Municipal de Música Tradicional e Folk. Expte. 9317/332.

10.- Prórroga do contrato de prestación do Servizo de Xestión e Ensinanzas da Escola Municipal de Danza. Expte. 3476/335.

11.- Prórroga do contrato de servizos docentes e complentarios de administración, conserxería e funcionamento da Escola Municipal de Música. Expte. 11739/332.

FOMENTO
12.- Transferencia á conta da Fundación Da Axencia Intermunicipal de Enerxía de Vigo (FAIMEVI) da cota do ano 2013. Expte. 14672/444.

13.- Proposta para encargar a redacción do proxecto das obras de "Renovación das redes de saneamento e abastecemento na rúa Camelias. Fase 2". Expte. 1981/440.

14.- Proposta para encargar a redacción do proxecto das obras de "Renovación das redes de saneamento e abastecemento nas parroquias de Cabral, Lavadores e Sárdoma". Expte. 1980/440.

15.- Proposta para encargar a redacción do proxecto das obras de "Renovación das redes de saneamento e abastecemento no Casco Urbano de Vigo". Expte. 1979/440.

16.- Proposta para encargar a redacción do proxecto das obras de "Renovación das redes de saneamento e abastecemento no Barrio do Calvario". Expte. 1978/440.

17.- Proposta para encargar a redacción do proxecto das obras de "Renovación das redes de saneamento e abastecemento no na parroquia de Teis". Expte. 1977/440.

18.- Proxecto de humanización da rúa Ferreiros, fase 1 en Bouzas. Expte. 2362/443.

19.- Proxecto de humanización da Beirarrúas par da rúa Jenaro de la Fuente. Expte. 2361/443.

20.- Proxecto de Humanización da Avda. Hispanidad (entre Gran Vía e rúa Zamora). Expte. 2360/443.

MEDIO AMBIENTE
21.- Proposta de autorización á Asociación Deportiva de Catamaranes de Galicia para a delimitación de espazo no areal da praia do Vao para o acceso ao mar con embarcacións deportivas ata o 15 de setembro de 2013. Expte. 9508/306.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
22.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Normalización Lingüística durante os meses de abril, maio e xuño de 2013. Expte. 1675/334.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
23.- Proposta de desestimento expreso da A.VV. De Parada Maceiriña "Rúas de Fontes" da solicitude de aboamento de subvención para o Fomento do asociacionismo e a participación cidadá do ano 2012. Expte. 6026/320.

PATRIMONIO
24.- Comprobación, revisión e actualización do Inventario Municipal. Primeira entrega. Expte. 19654/240.

RECURSOS HUMANOS
25.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondentes aos meses de febreiro e xuño de 2013. Expte. 24265/220

26.- Complemento de productividade por toxicidade do persoal do Servizo do Parque Móbil correspondente ao mes de xuño 2013. Expte. 24264/220.

27.- Complemento de productividade por conducir maquinaria pesada do persoal do Servizo do Parque Móbil correspondente ao 2º trimestre 2013. Expte. 24290/220.

28.- Complemento de productividade do persoal do Servizo de Cemiterios por xornada partida correspondente ao mes de xuño 2013. Expte. 24261/220.

29.- Complemento de productividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección correspondente ao mes de xuño 2013. Expte. 24263/220.

30.- Complemento de productividade por conducir vehículo municipal sen ser oficial do persoal dos distintos servizos correspondente ao 2º trimestre 2013. Expte. 24280/220.

31.- Dar conta de resolucións do concelleiro-delegado de Xestión municipal:

a) Resolución de data 09.07.2013, de declaración de xubilación anticipada do funcionario D. Etelvino Pérez Ruiz. Expte. 24246/220.

b) Resolución de data 05.07.2013, de flexibilidade horaria da empregada municipal Da. Mª Concepción Cousiño Sendín. Expte. 24245/220.

c) Resolución de data 03.07.2013, de reducción de xornada á empregada municipal Da. Mª Concepción Cousiño Sendín. Expte. 24244/220.

d) Resolución de data 04.07.2013, de flexibilidade horaria da funcionaria Dª Rosa María Alonso Miguez. Expte. 24217/220.

e) Resolución de data 08.07.2013, de encomenda provisional de funcións ao funcionario D. Benjamín Collazo Rodríguez. Expte. 2154/150.

SEGURIDADE
32.- Devolución de aval á Asociación Cultural Triana constituído pola celebración da XII Feira Trianera de Vigo. Expte. 86162/210.

33.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 2 de agosto de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 31 de xullo de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.