Escoitar
Recadación Voluntaria

Datas de comenzo e final de cobranza, en período voluntario

venres, 24 feb 2012
Por resolución de data 20-02-2012 firmada polo concelleira da área de economía e facenda municipal, se fixan como datas de comenzo e final de cobranza, en período voluntario, dos padróns de tributos de cobro periódico e notificación colectiva correspondentes ó exercicio 2012 (calendario do contribuínte para o ano 2012), as seguintes:

- PRIMEIRO TRIMESTRE:

Imposto vehículos de tracción mecánica (IVTM).

Data de comenzo do período voluntario: 2 de abril de 2012.
Data de finalización do período voluntario: 5 de xuño de 2012.
Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 5 de xuño de 2012.

SEGUNDO TRIMESTRE:
Taxa pola recollida do lixo nas vivendas.

Data de comenzo do período voluntario: 1 de xuño de 2012.
Data de finalización do período voluntario: 6 de agosto de 2012.
Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 6 de agosto de 2012.

Exaccións unificadas industriais (Lixo industrial).

Data de comenzo do período voluntario: 1 de xuño de 2012.
Data de finalización do período voluntario: 6 de agosto de 2012.
Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 6 de agosto de 2012.

TERCEIRO TRIMESTRE:

Imposto sobre bens inmobles (IBI).

Data de comenzo do período voluntario: 3 de setembro de 2012.
Data de finalización do período voluntario: 5 de novembro de 2012.
Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 5 de novembro de 2012.

Imposto sobre actividades económicas (IAE).

Data de comenzo do período voluntario: 3 de setembro de 2012.
Data de finalización do período voluntario: 5 de novembro de 2012.
Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 5 de novembro de 2012.