Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 17 nov 2011
CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (11.11.11).

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. PROXECTO DE EXPROPIACIÓN POR TAXACIÓN CONXUNTA DA ACTUACIÓN DOTACIONAL Nº 6 DO PEPRI CASCO VELLO. APROBACIÓN INICIAL. EXPTE 231/413.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3. EXECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRAS DE DERRUBA DE NAVES NA LAGOATEIS. INCOACIÓN DE EXPEDIENTE E APROBACIÓN DE PROXECTO. EXPTE 5846/407.

4. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE 8 DE NOVEMBRO DE 2011 SOBRE "INICIO DE PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN E APROBACIÓN DO PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DO ÁMBITO DO PXOM DE VIGO DENOMINADO "APR A-4-70 PATEIRA". EXPTE 13299/411.

5. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA E DA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DOS MESES DE MAIO E XUÑO DE 2011.

6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1. 68857/421.- COM. PROP. RICARDO TORRES QUIROGA 15-17-19 EDIFICIO
2. 71605/421.- MANUEL MARIÑO BARREIRA EDIFICIO
3. 66420/421.- ROSA GÓMEZ FERNÁNDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
4. 72968/421.- JOSÉ MONROY GARCÍA VIVENDA UNIFAMILIAR
5. 68462/421.- ROSA VILABOA BASTOS REFORMA/AMPLIACIÓN
6. 73619/421.- COM. PROP. ALCALDE PORTANET 22 REFORMA/AMPLIACIÓN
7. 74469/421.- Mª ÁNGELES GRAÑA GRAÑA DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
8. 74214/421.- COM. PROP. FLORIDA 47 OBRA MENOR CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
9. 58902/421.- MANUEL FORTES ALONSO PRIMEIRA OCUPACIÓN
10. 67706/421.- JOSÉ LUIS PÉREZ LAMAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
11. 68755/421.- MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
12. 70386/421.- ARACELI BARRERA ROMÁN PRIMEIRA OCUPACIÓN
13. 74741/421.- JOSÉ RAMÓN PÉREZ PÉREZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
14. 74437/421.- Mª JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ REFORMA COMERCIAL
15. 73258/421.- Mª CARMEN MÍGUEZ SILVA CAMBIO DE CUBERTA
16. 73087/421.- CARMEN MAGDALENA ALONSO PARCELACIÓN
CADUCIDADE:
17. 66614/421.- ALEJANDRO COSTAS GONZÁLEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
RECTIFICACIÓN:
18. 61436/421.- CONSELL. EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA EDIFICIO
19. 74597/421.- MANUEL IGLESIAS BARCIELA CAMBIO MATERIAL CUBERTA

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
20. 34374/422.- ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ INSTALACIÓN DEPORTIVA
21. 64795/421.- ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ REFORMA COMERCIAL
DESESTIMADAS:
22. 37417/422.- VICUS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, SL OFICINAS
REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
23. 28589/422.- ANSERCAR PNEUMÁTICOS GASOLINEIRA/GARAXE/TREN LAVADO

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 11 de novembro de 2011

A XERENTE DE URBANISMO
María Carneiro López

CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa
inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 18 de novembro de 2011, ás 8:30 horas, en primeira
convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do
Concello, para os efectos de información.

Vigo, 11 de novembro de 2011

O Alcalde O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)
Abel Caballero Álvarez Gustavo Rodríguez Bartol