Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 10 nov 2011
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR (04.11.11).

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN "AA-2 PEPRI BOUZAS"-CASA DO PATÍN. APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE 227/413.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3.RENOVACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO CONCELLO DE VIGO E "DOWN VIGO-ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN." EXPTE 5828/407.

4.APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN DA VIVENDA SITA RÚA OLIVA Nº 8-2º E. EXPTE 437/431.

5.TOMA DE COÑECEMENTO DO INICIO DA TRAMITACIÓN DA "APR A-02-11 SAMIL 2." EXPTE 13311/411.

6.DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a.DECRETO DE DATA 29/09/11, RECAÍDO NO RCA P.A. 175/ 2011, INTERPOSTO POR COMUNIDADE DE PROPIETARIOS SAN ROQUE 84 CONTRA SILENZO ADMINISTRATIVO POR DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA AO CENTRO DE SAÚDE E ESPECIALIDADES DA DOBLADA.EXPTE 15888/423. TEN POR DESISTIDO AO RECURRENTE.

b.DECRETO DE DATA 22/09/11, RECAÍDO NO RCA PO 4233/2011, INTERPOSTO POR DONA MARTA CASUSO SILVA CONTRA DECRETO 20/11 DE 10.02.11 POLO QUE SE APROBA DEFINITIVAMENTE O PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL DE GALICIA. TEN POR DESISTIDO AO RECURRENTE.

c.SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO DE DATA 09/09/11, RECAÍDA NO RECURSO DE CASACIÓN 707/2008, INTERPOSTO POR DONA MARÍA JESÚS RUIBAL CRISPÍN CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DE 31/10/07 DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA DE 30.03.04 ,QUE DESESTIMOU O RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DE 04.02.04 QUE DECLAROU ILEGALIZABLES E ORDENOU A DERRUBA DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DUNHA VIVENDA EN FONTIÑAS DE ARRIBA-CABRAL. DESESTIMA O RECURSO DE CASACIÓN INTERPOSTO.

d.SENTENZA DE DATA 28.07.11, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4313/2011, INTERPOSTO POLA ENTIDADE MERCANTIL "FRÍO GARRIDA S.A." CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA AREA DE URBANISMO DE 09.07.09 POLA QUE SE DECLARA COMO REALIZADAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA AS OBRAS EXECUTADAS NA ESTRADA DA GARRIDA Nº 20. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

e.SENTENZA DE DATA 07.07.11, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4077/10, INTERPOSTO POR DONA JOAQUINA MUR SALVADOR E DONA DOLORES COBAS GONZALEZ CONTRA SENTENZA POLA QUE SE ESTIMA PARCIALMENTE O RCA INTERPOSTO POLA ENTIDADE MERCANTIL "TENATROP S.L." CONTRA INFORME DE DATA 17/03/09 DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN INICIAL DE 28/12/07 POLA QUE SE DECLARA A RUINA ECONÓMICA E SE DICTOU UNHA ORDE DE EXECUCIÓN DUN EDIFICIO NA RÚA PRINCIPE Nº 25. DESESTIMA A APELACIÓN INTERPOSTA.

f.SENTENZA DE DATA 01/09/2011, RECAÍDA NO RCA PO 406/2010 , INTERPOSTO POR ANTONIO FERNANDEZ REGAL CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO NA RESOLUCIÓN DO RECURSO DE REVISIÓN EXPEDIENTE 57313/421 PARA DECLARAR A NULIDADE DAS LICENZAS OUTORGADAS NA AVDA DE GALICIA COMO CONSECUENCIA DA SENTENZA DE DATA 26.06.07. DECLARA A INADMISIBILIDADE DO RECURSO.

g.SENTENZA DE DATA 29.12.11, RECAÍDA NO RCA PO 4587/08, INTERPOSTO POR DONA PILAR FERNANDEZ GONZALEZ CONTRA ORDE DE 16.05.08 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM. DESESTIMA O RECURSO.

h.SENTENZA DE DATA 07.10.11 RECAÍDA NO RCA PO 161/10, INTERPOSTO POR "ING REAL ESTATE DEVELOPMENT SPAIN HOLDING S.A.U.", CONTRA ACORDO PLENARIO DE SUSPENSIÓN DO OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE 22/02/10 NA "AOP 13 ARQUITECTO PALACIOS". ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

1.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS.

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.74780/421.- INMOBILIARIA DAFREIXA, SA CAMBIO TITULARIDADE
2.65490/421.- LUIS MANUEL RICOY MARTÍNEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
3.67330/421.- ANTONIO FARIÑAS PEREIRO VIVENDA UNIFAMILIAR
4.71360/421.- Mª. MILAGROS IGLESIAS ESTÉVEZ E OUTRO VVDA. UNIFAMILIAR
5.57795/421.- CAROLINA PÉREZ AGUILERA REFORMA/AMPLIACIÓN
6.71591/421.- AMELIA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
7.70361/421.- MANUEL V. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
8.71785/421.- SENDEIROS DE GALICIA TURISMO RURAL REFORMA COMERCIAL
9.73162/421.- ÁNGEL ALFONSO BASTOS REFORMA COMERCIAL
10.74434/421.- ORO CASH ESPAÑA, SLU REFORMA COMERCIAL
11.69417/421.- ELENA PÉREZ POSADA CAMBIO DE CUBERTA
12.37244/422.- SENDEIROS DE GALICIA TURISMO RURAL ALMACÉN/VDA. MAIOR
13.37419/422.- ÁNGEL ALFONSO BASTOS COMERCIO
14. 265/420.- ÁNGEL ALFONSO BASTOS EDUCACIÓN
15.73501/421.- LUIS A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CAMBIO MATERIAL CUBERTA
16.74816/421.- EDIFICIO JALISCO, CB CAMBIO MATERIAL CUBERTA
17.74834/421.- Mª CARMEN FEIJÓO MARTÍNEZ CAMBIO MATERIAL CUBERTA
18.74852/421.- AVELINO FORTES LORENZO PECHE
19.74871/421.- COM. PROPIETARIOS CAMELIAS 38 REFORMAS

INFORME:
20.64712/421.- IVÁN BASTERO DAVILA VIVENDA UNIFAMILIAR
21.63992/421.- UBALDO BASTERO SALGUEIRO PARCELACIÓN

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
22. 286/420.- A.B. MAVI CASTRELOS, SC BARES/RESTAURANTES
23. 309/420.- PESCA GROBA, SL INDUSTRIA
24.38529/422.- GRUPO SABUCEDO MARÍN ASOCIADOS, CB OFICINAS

RENUNCIA:
25.37303/422.- CONSTRUCCIONES DE BARCOS DEL SUR,SL INDUSTRIA
26.72038/421.- CONSTRUCCIONES DE BARCOS DEL SUR,SL REFORMACOMERCIAL

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
27.33519/422.- SEMANFER, SA TALLER/FÁBRICA

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 4 de novembro de 2011

A XERENTE DE URBANISMO

María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 11 de novembro de 2011, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.

Vigo, 4 de novembro de 2011

O Alcalde O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)Abel Caballero Álvarez Gustavo Rodríguez Bartol