Escoitar
Aprobación inicial E.D. parcela

Aprobación inicial e.d. parcela para edificio escola infantil e vivendas en campus universitario

<br />

venres, 8 abr 2011
A Xunta de Goberno Local do 18 de marzo de 2011 acordou de conformidade cos informes técnicos que constan no Exp. nº 11660/411, aprobar inicialmente o «estudio de detalle parcela para edificiio de detalla parcela para edificio escola infantil e vivendas no campus universitario de Vigo» (Parcelas EN 4.3 – IV 3.2), promovido pola Universidade de Vigo en desenvolvemento do Plan Especial de Equipamento Docente e Infraestrutura Viaria no Campus Universitario de As Lagoas – Marcosende, e redactado polo arquitecto D. Xosé Carlos Rodríguez Otero.

Sométese o presente expediente ó trámite de información pública polo prazo VINTE DIAS HABILES, mediante publicación no DOG, e nun dous xornais de maior circulación da provincia. O prazo de exposición pública entenderase aberto dende a primeira publicación ata o remate dos vinte días contado dende o derradeiro anuncio.

A documentación do presente expediente está ao dispor do público en xeral na oficina de Información Urbanística, na planta baixa da Xerencia.