Escoitar

Xunta de Goberno Local

Asuntos para tratará a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 27 de marzo ás 09:00 horas.

venres, 24 mar 2006
1.- Actas das sesións ordinaria e extraordinaria do 6 de marzo de 2006.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 263/05 interposto por FRANCISCO J. YAÑEZ VILAS contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimado.

3.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 70/2006 interposto por MARIA ALICIA ALONSO GUTIÉRREZ contra desestimación por silencio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Estimado.

4.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 2/4508/02 interposto por D. GONZALO MENDEZ PÉREZ contra desestimación por silencio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Estimado parcialmente.

5.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 2/4216/2002 interposto por Dª. Mª LUISA RODRÍGUEZ RAMOS contra desestimación por silencio de rec. reposición fronte á declaración de inadmisibilidade de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Estimado.

6.- Sentenza do TXSG no r.c.a. nº 2/4056/03 interposto por D. JOSE MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Estimado parcialmente.

7.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/5274/02 interposto por Dª Mª OLGA CARRERA PÉREZ contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Estimado parcialmente.

8.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4685/01 interposto pola ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CALVARIO DE VIGO contra resolucións que avocaban competencias delegadas no Consello da Xerencia de Urbanismo e concedían licencias de actividade e instalación e de construcción do centro comercial da Travesía de Vigo. Inadmisible o recurso.

9.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 2/5478/2002 interposto por D. ANGEL PÉREZ RIVERA E OUTROS contra acordo do Concello de Vigo de aprobación definitiva ao Plan Parcial 03-23 Baruxáns-Bembrive. Desestimado.

10.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 2/5503/02 interposto por MAESTROS EN OBRAS S.L. contra acordo estimatorio de alegacións formuladas e aprobación definitiva da modificación puntual del PERI IV-01 San Roque A. Desestimado.

11.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo no r.c.a. nº 179/04 interposto por D. JOSE COVELO GONZÁLEZ contra acordo do Consello da Xerencia de Urbanismo no expte. de reposición da legalidade urbanística RLU nº x:986/4423. Estimado.

12.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 4020/2003 interposto por Dª MERCEDES SENDÓN GARCÍA e JOSE ALONSO PÉREZ contra acordo do Concello de vigo de aprobación definitiva do proxecto de compensación da UA8 "As Grades". Desestimado.

13.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo no r.c.a. nº 382/05 interposto por Dª MÓNICA PITEIRA GONZÁLEZ contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Estimado parcialmente.

14.- Auto do X. Contencioso-Administrativo no r.c.a. 81/04 interposto por D. JOSE MANUEL NUÑEZ VILLAVERDE contra desestimación presunta da súa solicitude de revisión e suspensión dos efectos da licenza concedida a Mª Angles Silva Barcia. Satisfacción extraprocesual.

15.- Auto do TSXG no rec. súplica interposto por Dª MARINA ESTEVEZ VÁZQUEZ contra auto do 18.10.05 sobre peza de medidas cutelares. Desestimado.

16.- Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 121/05 interposto por ANTONIO MARTÍNEZ PEREZ, contra resolución desestimatoria de rec. reposición fronte acordo que denegaba a solicitude de desafección e rectificación inventarial do Cño. de Arriba-R1 Sampaio. Inadmisibilidade do recurso.

17.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c. nº 183/05 interposto por D. JOSE VARELA FERNÁNDEZ, contra desestimación presunta da súa solicitude de tramitación e remate do expte. de reposición de legalidade urbanística nº 1402/423. Satisfacción extraprocesual.

BENESTAR SOCIAL
18.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 1/1195, 4/1188, 4/1219 e 4/1263.

19.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Alborada para o proxecto de prevención do consumo de drogas e outros fenómenos urbanos asociados. Expte. 13357/301.

20.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Síndrome de Down "Downvigo" para o desenvolvemento dun programa de vida independente. Expte. 13394/301.

21.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de axuda ao enfermo mental "DOA" para o desenvolvemento do Proxecto Íntegra, de vida independente. Expte. 13393/301.

22.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación a favor das persoas con discapacidade intelectual da Provincia de Pontevedra (Aspanaex) para o desenvolvemento dun programa de vida autónoma.

DEPORTES
23.- Solicitude de autorización para a realización da II Carreira Solidaria co lema "Correr por solidaridad" o día 2.04.06 na Travesía de Vigo. Expte. 6067/333.

24.- Solicitude de autorización para a realizaicón do "III Campionato Galego Universitario de Volei Praia" o día 6.04.06 na praia do Vao. Expte. 6068/333.

EDUCACIÓN
25.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Federación Olívica de Asociacións de nais e pais de alumnos e alumnas de Vigo e comarca (FOANPA). Expte. 7392/332.

INVESTIMENTOS
26.- Autoliquidación provisional do canon de Aqualia polo período marzo a agosto de 2005 e liquidación de atrasos. Expte. 100779/140.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
27.- Devolución de avais (reservas especiais de vías públicas por obras):
a) Prazadouro S.L. Expte. 72062/210.
b) Construcciones o Gallo S.L. Expte. 72063/210.
c) Construcciones Ruppen S.L. Expte. 72065/210.
d) Contenedores Vigo S.L. Expte. 72062/210.

MULLER
28.- Cesión temporal do mobiliario básico necesario para habitar a vivenda cedida pola Xunta de Galicia a Dª. Carmen Rodríguez Alonso. Expte. 2376/224.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
29.- Bases do programa de subvención para o fomento de actividades de participación cidadá e desenvolvemento sociocomunitario para o ano 2006. Expte. 2839/320.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
30.- Rectificación do Inventario municipal de bens e dereitos con respecto á titularidade dos últimos 54 metros lineais da rúa Ceboleira R-1-1. Expte. 15614/240.

31.- Alleamento de parcela municipal sita na avda. Hispanidad. Expte. 13322/240.

32.- Solicitude de Correos e Telégrafos S.A. de autorización para a instalación de caixas de correos na vía pública. Expte. 17376/240.

33.- Devolución de fianzas:
a) Ludovigo S.L. Expte. 1160/241.
b) Eulen, S.A. Expte. 1161/241
c) Acciona Infraestructuras S.A. Expte. 1138/241

34.- Solicitude de D. Sergio Suárez Carreño de aboamento de xuros de mora por indemnización percibida en concepto de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 452/243.

35.- Reclamación de Dª. Angela Victoria Covelo Martínez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 124/243. Desestimada.

36.- Reclamación de Dª María Lila Hermida de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 127/243. Desestimada.

37.- Reclamación de D. José Bretaña Prol de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16623/240. Responsable Cespa S.A.

38.- Reclamación de Dª. Josefa Folla del Pozo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 114/243. Responsable UTE Aqualia-FCC SA.

39.- Reclamación de D. Francisco José Miramontes Nieto de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 135/243. Desestimada.

40.- Proxecto de ordenanza municipal reguladora da ocupación do dominio público coa instalación de quioscos. Expte. 17673/240.

41.- Prego de cláusulas administrativas e técnicas que rexerá a concesión administrativa para o uso privativo de bens de dominio público mediante a instalación de quioscos. Expte. 17395/240.

PERSOAL
42.- Bases xerais e específicas da oferta de emprego público do ano 2005. Expte. 16338/220.

43.- Nomeamento con carácter de funcionario interino dun enxeñeiro técnico de obras públicas adscrito á Xerencia municipal de Urbanismo. Expte. 1581/407.

URBANISMO
44.- Aprobación de convenios de recoñecemento de aproveitamento cos propietarios das parcelas P001, P004, P006, P015, P031, P031BIS, P033, P035, P039, P043 e P045 do proxecto expropiatorio de ensanche e prolongación da rúa Gandarón. Expte. 152/413.

45.- Aprobación de convenio de recoñecemento de aproveitamento cos propietarios das parcelas P001, P003, P005, P007, P011, P013, P015, P017, P019, P020BIS, P021, P023, P025, P033, P034, P035, P036, P043, P045, P054B, e P054C do proxecto expropiatorio de ensanche e prolongación da rúa Severino Cobas. Expte. 156/413.

46.- Rectificación do acordo de aprobación do convenio de cesión de titularidade de aproveitamente e dotacións do Plan Parcial de Navia. Expte. 4609/401.

VIAS E OBRAS
47.- Constitución da Comisión de seguimento do Convenio entre o Concello de Vigo e a Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Candeán para a execución do proxecto mellora paisaxística e adecuación sociocultural en Candeán. Expte. 3330/446.

48.- Rogos e preguntas.