Escoitar

Xunta de Goberno Local

Asuntos que tratará a Xunta de Gobierno Local na sesión ordinaria do luns 20 de marzo, ás 9.00 horas.

venres, 17 mar 2006
ADMÓN. DE TRIBUTOS
1.- Padrón fiscal do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2006. Expte. 23807/511.

ALCALDÍA
2.- Proposta para o nomeamento de Vigueses/as distinguidos/as 2006. Expte. 1150/103.

3.- Convenio marco de cooperación entre a Xunta de Galiza e o Concello de Vigo para a construcción do novo hospital de Vigo e dotación das súas infraestructuras. Expte. 1222/110.

ASESORÍA XURÍDICA
4.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a nº 122/2004, interposto por TURVIGO FERIAS Y CONGRESOS, S.A., contra desestimación presunta do rec. reposición contra acordo de resolución do contrato administrativo (expte. 15847/240.) Desestimado.

5.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 2/4755/02 interposto por TURVIGO FERIAS Y CONGRESOS, S.A., contra desestimación da presunta de rec. alzada sobre reclamación de cantidade correspondente os anos 1998, 1999 e 2000. Estimado.

6.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 06/2004 interposto por JOSE ANTONIO MARÍNEZ SERODIO E CANDIDA HERMIDA ALONSO, contra resolución desestimatoria do rec. reposición interposto contra a imposición de multa coercitiva para a execución forzosa dun acordo de recuperación de oficio de camiño público. Estimado.

7.- Sentenza do TSXG no r.c.a., nº 02/4529/2002, interposto por D. VICENTE MOSQUERA DOCAMPO E OUTROS contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial (expte. 14225/240). Estimado.

8.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo, r.c.a. nº 334/2005 interposto por PESCAPUERTA, S.A., contra resolución do Concelleiro de Medio Ambiente desestimatoria de rec.de reposición contra imposición de sanción por contaminación acústica (expte. 2815/306). Estimado.

9.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo, r.c.a. nº 117/05 p.a., interposto por Dª. MILAGROS FERNÁNDEZ CASTRO contra resolución do Concelleiro Delegado de Seguridade desestimatoria doutra anterior polo que se impoñia unha sanción por infracción de tráfico. Estimado.

10.- Sentenza do TSXG no r.c.a. 02/4450/2002 interposto por "DEMOS, CONSULTORES DE GESTIÓN S.A." contra desestimación presunta de solicitude de aboamento de xuros de mora no pagamento dunha factura derivada do contrato de consultoría e asistencia. Estimado.

11.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo, r.c.a. nº362/05, interposto por D. SANTIAGO VIDAL PIÑON contra acordo da Xunta de Goberno Local de 6.6.2005, desestimatorio de responsabilidade patrimonial (expte. 94/243). Desestimado.

12.- Sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra no rec. apelación nº 134/04, interposto polo Concello de Vigo contra sentenza do X. de Primeira Instancia nº 1 de Vigo que estimou as pretensións de Comunidade de Prop. de Rep. Argentina 12-14 e condeou ó Concello de Vigo ó pagamento de custas de comunidade derivadas da propiedade de 50 pisos. Desestimado.

13.- Sentenza do Xulgado de 1ª Instancia nº 10 de Vigo no xuízo ordinario nº 1040/03 interposto polo CONCELLO DE VIGO E OUTRO contra Dª Mª Pilar Rodríguez Prada e outr, por recuperación de parcela nº 500, Plan Parcial Samil. Estimado.

14.- Sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra, no rec. apelación 3030/05, interposto por Dª. Mª PILAR RODRÍGUEZ PRADA E OUTRO contra sentenza do Sentenza do Xulgado de 1ª Instancia nº 10 de Vigo, por recuperación de parcela nº 500, Plan Parcial Samil.

15.- Auto do TSXG no r.c.a. nº 2/5061/00 interposto por Dª. MERCEDES COSTAS RODRÍGUEZ contra desestimación por silencio de reclamación sobre rectificación do Inventario de Bens para excluir o camiño sito no lugar da Garita ramal 4 en Alcabre. Aclaración da sentenza.

BENESTAR SOCIAL
16.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación para o Síndrome de Down de Pontevedra para o desenvolvemento do programa "Me Muevo". Expte. 13361/301.

17.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación Hoy por mañana para dispor de prazas de gardería especializada para menores con discapacidade. Expte. 13362/301.

18.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Axuda ao Enfermo Mental DOA para dispor de prazas no Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral para enfermos mentais. Expte. 13391/301.

19.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 1/1518, 1/1528, 1/935, 2/1084, 23/423, 23/071.

DEPORTES
20.- Solicitude do Club de corredores de Vig-Bay de autorización para a realización do "Medio Maratón Gran Bahía Vig-Bay 2006" o día 26.03.06. Expte. 6050/333.

21.- Solicitude da Agrupación Deportiva Castro San Miguel de autorización para a realización do "Cross Escolar Castro San Miguel-Trofeo Faro de Vigo" o día 2.04.06 no Parque de Castrelos. Expte. 6051/333.

EDUCACIÓN
22.- Cesión de uso á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do baixo de titularidade municipal sito na rúa Aragón 106. Expte. 7337/332.

23.- Solicitude á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de desafectación ao uso educativo das vivendas de profesores sitas no recinto escolar "CEIP Ría de Vigo" de Canido. Expte. 7579/332.

EMPREGO
24.- Bases para o procedemento de captación e selección de beneficiarios/as do Proxecto Actívate. Expte. 3659/77.

FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
25.- Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Festas e A. Sociocultural no mes de febreiro de 2006. Expte. 1863/335.

LABORATORIO
26.- Solicitude de zonas de baño habilitadas para a temporada de baño 2006. Expte. 1214/313.

MULLER
27.- Bases e convocatoria específica de subvencións para programas e actividades de promoción da muller. Expte. 2326/224.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
28.- Proposta para deixar sen efecto o acordo de cesión de parcela sita na Florida á Secretaría Xeral do Deporte. Expte. 17621/240.

29.- Recurso de reposición presentado pola empresa Diconsa contra acordo de adxudicación das obras de musealización da vila romana de Toralla. Expte. 1686/307.Desestimado.

30.- Revisión de tarifas e canon de concesión administrativa do aparcamento subterráneo da Praza de Portugal. Expte. 17686/240.

31.- Aboamento de cotas a favor da Comunidade de propietarios da rúa República Argentina, 12-14. Expte. 17667/240.

32.- Baixa no inventario municipal de catro camións do Parque Móbil. Expte. 17646/240.

33.- Cesión de uso de piso municipal sito na rúa Anduriña nº 21- 5º B a favor da Asociación de axuda ao enfoermo mental DOA. Expte. 17645/240.

34.- Cesión de uso de piso municipal sito na rúa Anduriña nº 27-6º C a favor da Asociación Síndome de Down "Down Vigo". Expte. 17646/240.

35.- Cesión de uso de piso municipal sito na rúa Anduriña nº 21-1º A a favor da Asociación a favor das persoas con discapacidade intelectural da provincia de Pontevedra, ASPANAEX. Expte. 17672/240.

36.- Recuperación de oficio do terreo de acceso á fonte municipal nº 259, Bagunda-Lavadores. Expte. 17017/240.

37.- Solicitude de D. Elías Gabián Piñeiro de desafección de camiño ortogonal en Ramón Nieto. Expte. 180/244.

38.- Prego de cláusulas administrativas e técnicas que rexerá a concesión administrativa para o uso privativo de bens de dominio público mediante a instalación de quioscos. Expte. 17395/240.

39.- Reclamación de Dª. Antonia Cruz Iglesias de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 49/243. Estimada.

40.- Reclamación de D. José Antonio Gándara Pérez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 35/243. Estimada.

41.- Reclamación de D. José Vijande López de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 7/243. Desestimada.

42.- Reclamación de Dª. Asunción Amado Ortiz de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 12417/240. Desestimada.

43.- Reclamación de Dª. Lisa Fernández Hume de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 15086/240. Desestimada.

44.- Reclamación D. Alberto Viejo Puga (Winterthur Seguros Generales e Ecofar S.L.) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 504/243.

45.- Reclamación de Dª. Luisa Nieves Diéguez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16698/240. Desestimada.

46.- Reclamación de D. Ramón Carlos Giménez Rodríguez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 63/243. Desestimada.

47.- Reclamación de Dª. Manuela de Olinda Oliveira de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 70/243. Desestimada.

48.- Reclamación de Dª Carmen Martínez Salgueira de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 90/243. Desestimada.

49.- Reclamación de Dª Amparo Gómez Bodaña de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 95/243. Desestimada.

50.- Reclamación de Dª Mª Carmen Alonso López de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 96/243. Desestimada.

51.- Proxecto de ordenanza municipal reguladora da ocupación do dominio público coa instalación de quioscos. Expte. 17673/240.

PATRIMONIO HISTÓRICO
52.- Resolución sen prórroga do contrato de asistencia técnica para a xestión e dinamización sociocultural do Centro de Artesanía Tradicional e a coordinación da Casa do Cesteiro. Expte. 3286/307.

PERSOAL
53.- Excedencia voluntaria de D. Juan José Aguirre Rodríguez no posto de traballo do Concello "enxeñeiro técnico de obras públicas" por desempeño de dito posto de traballo propio do organismo autónomo Xerencia municipal de Urbanismo.

54.- Proposta para a contratación de 3 auxiliares administrativos para a Unidade de Estatística. Expte. 16325/220.

URBANISMO
55.- Suspensión da aprobación da modificación do Estudo de detalle na finca "A torre" (cmño. Quintela-Navia). Expte. 9461/411.

56.- Suspensión da aprobación do Proxecto de Urbanización da finca "A torre" (cmño. Quintela-Navia). Expte. 4502/401.

57.- Declaración de caducidade do expediente de modificación do Estudo de Detalle das parcelas B, D, W, X, C e L 21 do Polígono 22 PERI Calvario. Expte. 9070/411.

58.- Aprobación inicial do Proxecto de urbanización do polígono 11 do PERI do Calvario. Expte. 4623/401.

59.- Recepción de obras de urbanización ED-SU-UE II-10 Fragoso. Expte. 4588/401.

VÍAS E OBRAS
60.- Expediente de contratación das obras do Proxecto de supresión de barreiras arquitectónicas en diversas rúas da cidade. Expte. 47995/250.

61.- Expediente de contratación da asistencia técnica para o control e seguimento das obras dos proxectos executados polas brigadas dos plans de emprego municipais e dos plans de cooperación coa Excma. Deputación Provincial. Expte. 47968/250.

62.- Expediente de contratación da asistencia técnica para redacción de proxectos cara a captaicón de fondos europeos e apoio ao establecemento de redes transnacionais para esa captación. Expte. 47786/250.

63.- Expediente de contratación das obras do proxecto de instalación de nova rede de abastecemento de augas nas rúas S. Paio de Navia e Fontáns. Expte. 46193/250.

64.- Rogos e preguntas.