Escoitar
Anuncio Vías e Obras

Información pública do proxecto constructivo das obras de acondicionamento de colectores veciñais para a súa incorporación á rede municipal

venres, 17 mar 2006
A Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o 6 de marzo de 2006 adoptou o seguinte acordo:

"Someter ó trámite de información pública polo prazo dun mes o proxecto constructivo de obras de acondicionamento de colectores veciñáis para a súa incorporación a rede municipal de saneamento, contendo o Inventario de colectores veciñais, a través da inserción de anuncios no BOP, nos periódicos de difusión da cidade, e no taboleiro de editos da casa do Concello".

O expediente estça nas oficiñas da concesionaria do servizo, "Aqualia", sitas na rúa Cantabria s/n, onde se poderá consultar e obter información dos facultativos encargados de suministrala en horario de 8.30 a 13.30, de luns a venres.

O obxeto deste trámite é conseguir que aquelas persoas ou entidades que se consideren titulares de dereitos sobre ditos colectores poidan acreditalo, examinar o expediente e efectuar as alegacións que estimen oportuna; identificar aos usuarios que no Inventario anexo ao proxecto figuran como "descoñecidos"; e por último que se poidan integrar no Inventario novos colectores que poidan existir e que non figuren no Proxecto.