Escoitar

Xunta de Goberno Local

Ao remate do pleno celebrará sesión ordinaria a Xunta de Goberno Local cos seguintes asuntos na orde do día:

venres, 24 feb 2006
1.- Acta da sesión ordinaria do 13 de febreiro de 2006.

ALCALDÍA
2.- Subvención á Fundación Casa de Caridad de Vigo-Comedor de la Esperanza para axudas nas tarefas do comedor. Expte. 2841/101

BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servicio de Axuda no Fogar a María Dmínguez Domínguez: alta Expte. 22/1417.

CULTURA
4.- Autorizar o gasto de 30.000 € a favor da Sociedade General de Autores y Editores (SGAE) en conceptos de dereitos de autor derivados da programación do departamento de Cultura para o ano 2006. Expte. 3299/306.

MEDIO AMBIENTE
5.- Recurso de reposición interposto por Nemomania S.L. contra o acordo da Xunta de Goberno Local de data 07.11.05 no que se resolvia o procedemento sancionador nº 3299/306/205. Expte. 3299/305/05.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
6.- Devolución de aval á Comunidade de Propietarios Grove 2 constituído por reserva especial de vía pública por obra. Expte. 71939/210

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
7.- Revisión de tarifas do aparcamento subterraneo da rúa Urzaiz. Expte. 17658/240.

8.- Cesión de uso do edificio nº 2 da rúa Cánovas del Castillo (plantas 2, 3, 4 e baixo cuberta) ao Organismo Autónomo Parques Nacionais para sede administrativa do P. N. das Illas Atlánticas. Expte. 17434/240.

9.- Alteración de natureza xurídica do local sito no nº 141 da rúa Aragón. Expte. 15477/240.

10.- Devolución de fianza a Obras y Construcciones, S.A. por obras de mellora de saneamento do camiño de Turido-Alcabre. Expte. 46812/250.

11.- Recurso de reposición de D. Xosé Manuel Rozas Pérez contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.23/243. Desestimado.

12.- Recurso de reposición de Dª. Araceli Fernández Dávila contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.155/240. Desestimada.

13.- Recurso de reposición de UTE Eloymar/Tranvías Eléctricos de Vigo contra acordo da X.Goberno local estimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.399/243. Desestimado.

14.- Recurso de reposición interposto por Dª. Mª Concepción Martínez Álvarez contra resolución da X.Goberno local desestimatoria de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.348/243. Desestimado.

15.- Recurso de reposición interposto por Dª Carmen Pena Villar contra resolución da X.Goberno local estimatoria de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.76/243. Desestimada.

16.- Recurso de reposición interposto por D. Roberto Gándara Carrera contra resolución da X.Goberno local desestimatoria de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.15754/240. Estimado.

17.- Recurso de reposición interposto por UTE Eloymar/Tranvías Eléctricos de Vigo contra resolución da X.Goberno local estimatoria de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.261/243. Desestimada.

18.- Reclamación de Dª. Emilia Martínez Bermúdez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.476/243. Desestimada.

19.- Reclamación de Dª. Mª Andrea Dávila Sánchez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.188/243. Desestimada.

20.- Reclamación de D. Enrique Blanco Fraga de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.74/243. Desestimada.

21.- Reclamación de Dª. Ana María Regueira Castro de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.98/243. Desestimada.

22.- Reclamación de Dª. Mª del Pilar Táboas Domínguez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.15523/240. Desestimada.

23.- Reclamación de Dª. Paulina Rodríguez García de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.185/243. Desestimada.

24.- Reclamación de D. Roberto Pazós Prieto de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.216/243. Desestimada.

25.- Reclamación de Dª. Amparo del Carmen Vidal Negrira de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.226/243.

26.- Reclamación de Dª Josefa Ballesteros Prada de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.296/243. Desestinada

27.- Reclamación de D. Enrique Garrido Dacuña de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.435/243. Estimada.

28.- Reclamación de D. Alberto Bolíbar Macías de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 709/243. Desestimada.

PERSOAL
29.- Dar conta de sentencias do Xulgado do Social e do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Expte. 16276/220.

30.- Dar conta resolución sobre reducción de xornada por razón de garda legal, de Dª Angélica Rodríguez Bertomeu. Expte. 16221/220.

31.- Dar conta resolución Alcaldía de data 24.01.06, sobre recoñecemento de antigüidade ó concelleiro D. Xabier Toba Girón. Expte.

32.- Dar conta resolución da Alcaldía, de data 14.02.06, sobre traslado provisional da técnica de administración xeral, Dª María Dapena Gómez, á Unidade de Persoal. Expte. 16206/220.

33.- Dar conta resolución da Alcaldía de data 8.02.06, sobre traslado de Dª Ana Cardoso Alfonso á oficina de Participación Cidadá. Expte. 16235/220.

34.- Dar conta de resolucións sobre gratificacións por servicios especiais e extraordinarios ó persoal do servicio de Extinción de Incendios por exceso xornada.

35.- Gratificación por servicios especiais prestados con motivo Cabalgata Reis por persoal Policía Local. Expte. 16257/220.

36.- Complemento productividade por manexo maquinaria pesada do persoal do Parque Móbil correspondente ao 4º trimestre 2005. Expte. 16255/220.

37.- Complemento productividade por conducción de vehículos sen ser conductores oficiais, do persoal Vías e Obras-4º trimestre 2005. Expte. 16254/220.

38.- Complemento productividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección, correspondente ao mes de xaneiro de 2006. Expte. 16256/220.

39.- Complemento productividade por xornada partida do persoal do Servizo de Cemiterios, correspondente ao mes de xaneiro de 2006. Expte. 16259/220.

40.- Complemento productividade por servicios prestados como palistas por persoal do Parque Móbil, correspondente ao mes de xaneiro de 2006. Expte. 16260/220.

41.- Gratificación servicios especiais e extraordinarios por exceso xornada anual do persoal do Servizo de Cemiterios, correspondente ao mes de xaneiro de 2006. Expte. 16258/220.

42.- Gratificación por servicios prestados por persoal municipal os días 24, 25 e 31.12.05 e 1.1.06. Expte. 16264/220.

43.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal, correspondentes ao mes de xaneiro de 2006. Expte. 16261/220.

44.- Proposta contratación 3 auxiliares administrativos e 1 administrativa/o para Cultura, Cedro e Estatística. Expte. 16265/220.

45.- Débedas de menor contía da Seguridade Social, por importe de 3.890,99 €. Expte. 16275/220.

URBANISMO
46.- Aprobación inicial do Proxecto de expropiación forzosa por taxación conxunta das parcelas 15, 16, 17, 25, 31 e 34 do PERI IV-09 baixada a San Roque. Expte. 192/413.

VIAS E OBRAS
47.- Aprobación inicial e declaración de utilidade pública das obras do proxecto de saneamento na Baixada de Ríos de Teis. Expte. 42546/250.

48.- Rogos e preguntas.