Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 9 set 2005
Ao remate do pleno celebra sesión ordinaria a Xunta de Goberno Local co seguinte orde do día:

1.- Actas das sesións ordinaria do 17 e 22 de agosto de 2005.

ALCALDIA
2.- Indemnización substitutiva para gastos de publicidade e relacións publicas e protocolo da Alcaldía, dos exercicios 2003 e 2004. Expte. 2178/101.

3.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo para axuda o sostemento da súa labor. Expte.2308/101.

4.- Subvención a prol da asociación de axuda aos enfermos psíquicos "Doa" para os gastos de mantemento do centro. Expte.2359/101.

BENESTAR SOCIAL
5.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 13/1323.

CULTURA
6.- Dar conta dos expedientes de contratación, gasto menor, realizados polo departamento de Cultura en maio, xuño e xullo de 2005. Expte. 9107/331.

DEPORTES
7.- Devolución de aval a empresa Plus Sports, S.L.S.A. consituído para responder da limpeza da pista de patinaxe de Samil. Expte.5480/333.

8.- Solicitude do Club petanca Celta de autorización para realizar a proba deportiva "24 horas de petanca Parque das Coutadas" en dito parque dende os días 24 e 25 de setembro. Expte. 5484/333

9.- Solicitude do ximnasio Florida Gym de autorización para realizar a proba deportiva "Florida Beachfitness" na pista de patinaxe de Samil o 18 de setembro de 2005. Expte. 5489/333

EDUCACIÓN
10.- Plan de Seguridade e Saúde para a construcción da 2ª fase do muro de contención do CEIP Coutada-Beade. Expte. 7075/332.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
11.- Adxudicación do concurso para a execución do servizo de reparacións urxentes nas instalacións de alumeado público. Expte. 11135/444.

12.- Modificación do contrato de prestación dos servizos de colaboración en materia de loita contra incendios forestais. Expte. 2527/306.

13.- Prórroga do contrato de subministración de consumibles informáticos orixinais e reciclados para impresoras. Expte. 1429/113.

14.- Devolución de fianza a Algalia S. Coop. Galega constituída para responder do desenvolvemento do programa de dinamización xuvenil do Parque do Castro. Expte. 827/241.

15.- Reclamación de D. Oscar García Córcoba de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 15704/240. Desestimada.

16.- Reclamación de Dª. Rosa María Stors Costa de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16413/240. Desestimada.

17.- Recurso de reposición interposto por Dª. Carmen Soto Cobián contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 115/243. Estimado.

18.- Reclamación de Dª. Josefa Pereira Dávila de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 229/243. Estimada.

19.- Reclamación de Dª. Mª Isabel Curras Campos de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 187/243. Desestimada.

PERSOAL
20.- Solicitude de reingreso no servicio activo do funcionario de Admón. Especial D. Ramón Fernández-Linares Bouza. Expte. 15963/220.

21.- Proposta de contratación laboral-temporal, por acumulación de tarefas e polo período de 3 meses, de 3 auxiliares administrativos. Expte. 15960/220.

22.- Proposta de contratación laboral-temporal, por acumulación de tarefas e polo período de 3 meses, de dous inspectores para o Servizo de Medio Ambiente. Expte. 15959/220.

23.- Contratación, por obra ou servizo determinado, dunha traballadora social para a Oficina de atención a inmigrantes e emigrantes retornados do Servizo de Benestar Social. Expte. 12910/301.

24.- Bases para cubrir, con carácter interino, dúas prazas de auxiliar de Admón. Xeral vacantes no cadro de persoal. Expte. 15975/220.

25.- Bases para cubrir, con carácter interino, dúas prazas de administrativo de Admón. Xeral vacantes no cadro de persoal. Expte. 15974/220.

TURISMO
26.- Renuncia voluntaria de Dª Carmen Susana Álvarez Álvarez a unha das bolsas de información turística do Verán 2005. Expte. 1612/104.

27.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e as Asociacións de Comerciantes do Príncipe, para o financiamento do proxecto da renovación estética das rúas comerciais. Expte. 1690/104.

28.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e as Asociacións de Comerciantes do Calvario, para o financiamento do proxecto de renovación estética das rúas comerciais. Expte. 1691/104.

29.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e as Asociacións de Comerciantes da Zona Centro para o financiamento da renovación estética das rúas comerciais. Expte. 1692/104 .

30.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e as Asociacións de Comerciantes do Vigo Vello para o financiamento da renovación estética das rúas comerciais. Expte. 1693/104.

URBANISMO
31.- Revisión de oficio de acordo do Consello da Xerencia sobre recoñecemento do dereito de equidistribución de cargas pola urbanización da rúa Gándara-Hoxe Doctor José Mato. Expte. 4584/401.

32.- Aprobación inicial do proxecto de estatutos e bases de actuación da Xunta de Compensación do Polígono 3 do PERI IV-01 San Roque (expte. 4616/401).

33.- Aprobación inicial do proxecto de equidistribución da UA "Pobo Galego". Expte. 4608/401.

VIAS E OBRAS
34.- Devolución de aval de Covsa S.A. constituída para responder da subministración de aglomerado D-12. Expte.28647/250.

35.- Rogos e preguntas.