Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 1 abr 2005
O luns, día 4, ás 9 horas, reunese a Xunta de Goberno Local, co seguinte orde do día:

1.- Acta da sesión ordinaria do 14 de marzo de 2004.

BENESTAR SOCIAL
2.- Bases da convocatoria de subvencións a entidades e asociacións sen ánimo de lucro para o desenvolvemento e mantemento de programas de servizos sociais. Expte 11262/301

3.- Bases da convocatoria de subvencións a entidades e asociacións sen ánimo de lucro para programas de mantemento e actividades de persoas maiores. Expte 11263/301.

4.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Xordos para poñer a disposición das persoas xordar un intérprete de lingua de signos. Expte 11298/301

5.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: Alta exptes 1/1031, 1/881, 23/919, 13/713 e 13/758.

DEPORTES
6.- Xustificación de subvencións da Deputación Provincial- Plan de construcción e mellora de instalacións deportivas 2003. Expte. 5202/333.

MULLER
7.- Revisión de prezos do contrato de xestión do servizo da Casa de acollida de mulleres maltratadas. Expte.1290/224.

MUSEO QUIÑONES DE LEON
8.- Proposta de convenio colaboración entre o Concello de Vigo e Ibercaja para a realización conxunta no Museo municipal da exposición "A mirada de Goya". Expte 1499/337

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
9.- Dar conta da escisión parcial da empresa Eulen, S.A., adxudicatoria do contrato de prestación dos servizos de escola infantil "Atalaia" de Teis. Expte 3730/332

10.- Recurso de reposición interposto por Dª Segunda Lago Pérez contra acordo desestimatorio de solicitude de desfectación terreo. Desestimado. Expte 16934/240

11.- Solicitude de constitución de hipoteca sobre a concesión da explotación do servizo público do mercado municipal das Travesas. Desestimada. Expte17220/240

12.- Solicitude de D. Antonio Rey González descatalogación do carácter público terreo da súa propiedade no Camiño Espiñeiro 2ª Travesía. Desestimada. Expte 16902/24

13.- Solicitude de autorización de obras e ampliación de prazo da concesión do restaurante "As dornas", na praia de Samil. Desestimada.Expte. 17113/240

14.- Aboamento de cota á comunidade de propietarios de Rosalía de Castro 41-Z pola propiedade dun baixo en dito edificio. Expte 17158/240

15.- Devolución de fianzas:
a) Simco, S.L.Expte 624/241
b) Lappset España Vr. S.L.

16.- Reclamacións de danos:
a) Zurich España (Luis Miguel Fernández Lores). Expte 6/243. Responsable CESPA.
b) Milagros Gómez Gil. Expte 16442/240. Estimada.
c) Alicia Salgado Rodriguez. Expte 15945/240. Estimada parcialmente.
d) José Carlos Davila. Expte 13926/240. Estimada.

PERSOAL
17.- Axudas de estudios para o curso 2004-2005 (segunda convocatoria) con cargo ó Fondo Social. Expte 15656/220.

18.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do servizo de Cemiterios correspondente ao mes de febreiro 2005. Expte 15664/220

19.- Gratificación por servizos especiais extraordinarios do persoal da Policía Local que por necesidade do servizo traballou o 24 e 31 de decembro de 2004. Expte15660/220

20.- Complemento de productividade do persoal de Desinfección correspondente ao mes de febreiro 2005. Expte 15661/220

21.- Complemento de productividade do persoal do Parque Móbil correspondente ao mes de febreiro 2005. Expte 15662/220

22.- Complemento de productividade do persoal de Cemiterios correspondente ao mes de febreiro de 2005. Expte 15665/220

23.- Complemento de productividade de D. Angel Posada Oitavén por conducción dun vehículo lixeiro municipal - 4º trimestre 2004. Expte 11117/444

24.- Complemento de productividade por prestar servizos en réxime de xornada partida do persoal de Vías e Obras correspondente ao mes de febreiro 2005. Expte 15663/220

25.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao mes de febreiro 2005. Expte 15670/220

26.- Gratificacións por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondente aos meses de outubro 2004 e febreiro 2005 (inclúe horas de setembro e xullo). Expte 15675/220.

VIAS E OBRAS
27.- Expediente de contratación da subministración dun vehículo furgón elaborado polo servizo do Parque Móbil municipal. Expte. 3229/445.

XESTIÓN MUNICIPAL
28.- Gastos de locomoción do persoal municipal correspondentes ao mes de marzo 2005.

XUVENTUDE
29.- Expediente de contratación da asistencia técnica para a aatención da oficina móbil de información xuvenil denominada "Infobus". Expte. 1286/336.

30.- Expediente de contratación da asistencia técnica para o asesoramento e información xuvenil do Concello de Vigo. Expte. 1283/336.

31.- Expediente para a contratación do servizo das ludotecas da Casa da Xuventude e Coia. Expte. 1285/336.

32.- Rogos e preguntas