Escoitar

Pleno da Corporación

Ao remate do Pleno Ordinario celebrarase un Pleno Extraordinario co punto único do Informe anual do Valedor do Cidadán, en cumprimento do artigo 29 do Regulamento de organización e funcionamento do Valedor do Cidadán.

xoves, 31 mar 2005
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 7


CONVOCATORIA


ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA, correspondente ó mes de marzo, que terá lugar o día 1 de abril de 2005, ás ONCE HORAS E TRINTA MINUTOS, no salón de Plenos deste Concello.


1.- Actas anteriores. (Sesións extraordinarias do 30.12.04, 14.01.05 e 25.01.05)

ALCALDIA
2.- Dar conta do escrito do concelleiro Sr. Vieitez Alonso aceptando o seu cargo en réxime de dedicación exclusiva.

3.- Nomeamento de representante do Grupo Municipal do BNG:

a) Comisión de Control do Plan de Pensións.
b) Comisión Paritaria de Formación.
c) Comisión Paritaria de seguemento do acordo regulador.

URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
4.- Aprobación definitiva da ordenanza municipal reguladora de inspección técnica de edificacións. Expte. 936/400.

PROMOCIÓN ECONÓMICA E DESENVOLVEMENTO LOCAL
5.- Expediente de solicitude de axudas destinadas á prestación de servizos sociais polas Corporacións locais para a Casa de Acollida. Plan concertado 2005. Expte. 1971/224

6.- Expediente de solicitude de axudas destinadas á prestación de servizos sociais polas Corporacións locais para equipamento e mobiliario básico de seis vivendas municipais. Expte. 1979/224

XESTIÓN MUNICIPAL
7.- Expediente de desafectación de tramo do camiño de Rapadouros de Abaixo. Expte. 16079/240.

8.- Expediente de desafectación do Camiño Fonte R-14. Expte. 16865/240.

9.- Aprobación inicial do proxecto de Regulamento orgánico de participación cidadá. Expte. 2376/320.

10.- Nomeamento de representantes municipais no Consorcio do Casco Vello de Vigo.

ASUNTOS SOCIAIS
11.- Expediente de solicitude de subvención para axudas destinadas á prestación de servicios sociais. Expte. 11278/301.

12.- Normalización da denominación do CEIP "La Doblada" de Vigo. Expte. 6659/332.

MOCIÓNS
13.- Moción do Grupo municipal do PG instando o arranxo, sinalización e limpeza dos dolmens da Madroa.

14.- Moción do Grupo municipal do PG instando propoñer á Deputación Provincial de Ourenso a concesión do premio Otero Pedrayo a D. Xosé Neira Vilas.

15.- Moción do Grupo municipal do PG instando a autorización de festa popular na zona de Balaídos.

16.- Moción do Grupo municipal do BNG instando á reparación de beirarrúas de Vía Norte.

17.- Moción do Grupo municipal do BNG relativa a impartición de formación de hostelería no IES Manuel Antonio.

18.- Moción do Grupo municipal do BNG relativa ó proxecto de lei da Área Metropolitana de Vigo.

19.- Moción do Grupo municipal do BNG instando derrubo de palco e arranxo muro camiño da Devesa en Candeán.

20.- Moción do Grupo municipal do PSdeG-PSOE relativa á petición da Asoción dun local para Asociación da 3ª Idade Quiñones de León.

21.- Moción do Grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre inversión da Xunta de Galicia en equipamentos culturais en Vigo.

22.- Rogos e preguntas.