Escoitar

Xunta de Goberno

venres, 4 mar 2005
A Xunta de Goberno reunese o luns, día 7, ás nove horas , co seguinte orde do día:

1.- Acta da sesión ordinaria do 14 de febreiro de 2005.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de axuda no fogar: Altas no servizo de expedientes: 03/923/04; 01/44;11/1033;11/648.

CULTURA
3.- Subvención do Concello de Vigo á Fundación MARCO por importe de 751.265 € para financiar o funcionamento e actividades do Museo. Expte. 8754/331.

4.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo departamento de Cultura durante o mes de febreiro de 2005. Expte. 8771/331.

DEPORTES
5.- Proposta para a incorporación ao Patrimonio Municipal do campo de fútbol de herba artificial da Madroa. Expte 5165/333.

6.- Solicitude da A.VV. Camiño Vello de Coia de autorización para realizar o Día do Deporte en Coia o 13.03.05. Expte 5141/333

EMPREGO
7.- Dar conta dos expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego durante os meses de maio a decembro de 2004 e xaneiro de 2005. Expte 3031/077

FESTAS E A. SOCIOCULTURAL
8.- Bases da convocatoria de subvencións para actividades socioculturais que se realizarán no exercicio 2005. Expte.1423/335

MOBILIDADE E SEGURIDADE
9.- Recuperación de dominio público pola instalación de postos de venda ambulante de flores na rúa Grove Esquina rúa Cambados (ALCAMPO). Expte 70324/210.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
10.- Plan de ocupación e explotación de servizos nas praias do término municipal de Vigo para o ano 2005. Expte 599/241.

11.- Recurso de reposición interposto por D. Antonio Martínez Pérez contra acordo da X.Goberno local de 9.08.04 desestimatorio de solicitude de desafectación do camiño Roteas de Arriba R-1 Sampaio. Expte16150/240.

12.- Reclamación de Dª Mª Teresa Franco Mariño por danos sofridos por unha caída a consecuencia dunha arqueta que non tiña tapa no acceso á praia do Vao. Estimada parcialmente. Expte 15250/240

13.- Devolución de fianzas:
a) Mª Carmen Arenas Villaroel.Expte 597/241.
b) Movexvial, S.L. Expte 43844/250.
c) Temperans & Animals. Expte 15249/240.

PERSOAL
14.- Productividade a Dª Maria del Pilar Díaz de Bustamante por acumulación de funcións técnicas de informe e proposta durante a baixa maternal da técnica da Oficina de Muller. Expte15519/220

15.- Reclamacións previas á vial laboral presentadas polos beneficiarios do programa de inserción laboral de conservación de zonas verdes, por suposto despido improcedente. Expte 15630/220.

TESOURERÍA
16.- Dar conta da anulación de providencias de constrinximentos sobre liquidacións por acometida de saneamento do ano 2002. Expte 02779/700

TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
17.-Solicitude de autorización para a subscrición a bases de datos con Editorial Aranzadi Sociedad Anónima. Expte 4/550.

XESTIÓN MUNICIPAL
18.-Gastos de locomoción do persoal municipal para incluir na nómina do mes de marzo de 2005.

19.-Rogos e preguntas.