Escoitar

Pleno e Xunta de Goberno

A Corporación municipal reunese o luns ás 9 da mañá en sesión plenaria, de carácter extraordinario,a fin da toma de posesión dos seus cargos de concelleiros do grupo municipal do BNG de Henrique Vietez Alonso e Silvia Bermúdez Pérez.

venres, 18 feb 2005
O pleno tamén nomeará aos membros da Comisión Especial de Suxerencias e Reclamacións en representación dos diferentes grupos municipais.

Xunta de Goberno Local

Ao rematar o pleno o goberno celebra a habitual Xunta de Goberno Local co seguinte orde do día:

1.- Acta da sesión ordinaria do 7 de febrero de 2005.


BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de axuda no fogar: Alta no servizo de expedientes: 02/835, 02/903, 03/802, 03/423, 03/924,01/1026, 01/1071, 22/1140, 23/417, 21/586, 21/434

3.- Solicitude de subvención á Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais para prestación de servizos sociais de atención primaria no Concello de Vigo durante o ano 2005. Expte. 11278/301/05.

EMPREGO
4.- Programación inicial de obras para o seu desenvolvemento polo Programa Bial. Expte. 3022/77.

DEPORTES
5.- Solicitude do APA do CEIP Sobreira –Valladares de autorización para realizar o cross escolar Sobreira-Valladares o día 6.03.05. Expte. 5122/333

MOBILIDADE E SEGURIDADE
6.- Devolución de aval a Promociones Jose Manuel Estevez S.L. constituída para sinalización de reserva especial de vía pública para obra. Expte. 70550/210

7.- Adxudicación de vehículos para chatarra que se atopan no depósito de avda. de Madrid. Expte 70584/210

MULLER
8.- Solicitude de subvención á Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais para a prestación de servicios sociais mediante programas específicos de muller durante o ano 2005. Expte 1971/224.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
9.- Revisión de prezos do contrato do Servizo móbil de información xuvenil. Expte. 17201/240.

10.- Revisión de prezos do contrato do Servizo de dinamización xuvenil. Expte. 17203/240

11.- Cesión da xestión e explotación do aparcamento subterráneo da Praza do Berbés. Expte. 17028/240

12.- Prórroga do contrato de prestación do servizo da Escola Municipal de Danza. Expte. 7102/331

13.- Expediente de contratación de compravenda para o alleamento por procedemento negociado da parcela edificable municipal no PERI 4 Barreiro 2 en Lavadores- Vigo. Expte. 13700/220.

14.- Reclamacións de danos:
a) Pilar Herrero Hernández. Expte. 14440/240. Desestimada.
b) Ricardo González Villar. Expte. 15132/240. Desestimada.
c) Mª Teresa Lomba Sierra. Expte. 16660/240. Estimada.

15.- Devolución de fianzas:
a) Horizonte, S.L.Expte 509/241
b) Iturri, S.A. Expte 549/241
c) Anónimo Publicidad S.L.. Expte 1600/104
d) Simco, S.L. Expte 551/241
e) Sercoysa Proyectos y Obras, S.A. Expte 43415/250
f) Imes, S.A. Expte 540/241

PERSOAL
16.- Proposta de asignación complemento de productividade ao persoal de oficios que interviu nos traballos de traslado da farola sita na Alameda de Eduardo Cabello. Expte 15579/220

17.- Contratación de tres asistentes sociais por acumulación de tarefas para o Servizo de Benestar Social. Expte 15581/220.

18.- Complemento de productividade do programa de mantemento dos servicios municipais das praias realizados durante os meses de decembro 2004 e xaneiro de 2005. Expte. 15586/220

19.- Sentencia do Xulgado do Social núm. 40/05, recaida no procedemento núm. 906/04 seguido a instancia de D. José Julio Rodriguez Granja, sobre invalidez. Expte 15594/220. Desestimado.

20.- Memoria anual do Fondo Social do ano 2004. Expte 15593/220

TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
21.- Prórroga de subscrición ás bases de datos nexus e outras con "La Ley". Expte 1/550.

22.- Prórroga da subscrición ás bases de datos consultor con "La Ley". Expte 2/550.

23.- Subscrición por dous anos a varias bases de datos con "La Ley". Expte 3/550.

TURISMO
24.- Subvención de 5.000 € a Marina de Exposiciones S.L. para organización do Salón Vigo Naútica Internacional 2005. Expte 1609/104.

URBANISMO
25.- Aprobación inicial de bases e estatuto do polígono 2 do plan parcial Baruxáns. Expte 4564/401.

26.- Aprobación inicial da modificación do Proxecto de urbanización de polígono sito na avda. de Galicia-Teis. Expte 4513/401

27.- Recurso de alzada contra acordo da Xunta de Compensación do Peri II-05 Rocío. Expte 4568/401.

28.- Aprobación inicial da modificación do Estudio de Detalle do Polígono nº 22 do PERI do Calvario. Expte. 9070/411.

VIAS E OBRAS
29.- Dar conta dos informes emitidos polo Departamento de Vías e Obras referente aos anteproxectos de construcción de aparcamentos en distintos puntos da cidade. Expte 40132772/0

30.-Rogos e preguntas.