Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase a Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 31 de xaneiro de 2005, quince minutos despois da sesión plenaria convocada para o mesmo día en 1ª convocatoria e trinta minutos despois en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación.

venres, 28 xan 2005
1.- Actas das sesións ordinarias do 10 e 17 de xaneiro de 2005.

ASESORÍA XURIDICA

2.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo no r.c.a. nº 241/2003 interposto por PROMOCIONES COMERCIALES TURÍSTICAS, S.A contra resolución do 27.05.03 en relación coa dilixencia de embargo de establecementos mercantís. Estimado parcialmente.

3.- Sentenza TSXG no r.c.a nº02/4660/1999 interposto por D. MAGIN PUZA PUZA E OUTROS contra acordo da C.Goberno do 13.08.99 desestimatoria de reclamación de responsabilidade patrimonial por accidente (Expte. 12244/240). Estimado.

4.- Sentenza do TSXG no r.c.a nº 02/4988/2000 interposto por D. JONATHAN ABREU MOLDES contra desestimación presunta de rec. reposición contra resolución Alcaldía declarando a inadmisibilidade de reclamación de responsabilidade patrimonial por accidente.(Expte. Nº12962/240). Desestimado.

5.- Sentenza do TSXG no r.c.a nº 02/4665/2001 interposto por D. ROBERTO MOLEDO ALONSO contra resolución do 14.05.01 desestimatoria de reclamación de responsabilidade patrimonial por accidente (Expte. 13547/240). Inadmisible recurso.

6.- Sentenza do TSXG no r.c.a nº02/4626/2001 interposto por D.JOSE I. PLAZA VEIGA contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial por accidente (Expte. 13103/240). Desestimado.

7.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4476/2001 interposto Dª CARMEN LEAL PÉREZ E OUTRO contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial por accidente (Expte. 13509/240). Estimado.

8.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4864/2001 interposto por D.MANUEL VICENTE NOVOA SEIJO contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial por accidente (Expte. 14033/240) . Estimado.

9.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4805/2001 interposto por Dª ELVIRA MIRÓN HERMIDA contra desestimación presunta de reclamación de responsabililidade patrimonial por accidente (Expte. 12947/240). Estimado.


BENESTAR SOCIAL
10.- Prestación do Servizo de axuda no fogar:
a) Alta no servizo exptes: 3/786, 2/1.1120, 21/181, 3/806.
b) Denegación do servizo exptes:2/822, 2/055

11.- Prestacións do Servizode Centro de día para persoas maiores: alta expte. 4/802, 1/521, 12/945.

12.- Solicitude á Consellería de Sanidade e Servizos Sociais de prórroga do convenio para o desenvolvemento de programas en materia de drogodependencias co Plan Galicia sobre Drogodependencia para o son 2005. Expte. 11255/301.


MULLER
13.- Axudas económicas para a saída de mulleres da Casa de Acollida de Mulleres Maltratadas. Expte 1959/224.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
14.- Prórroga por un ano do contrato de reparacións de carrocerías de vehículos inferiores a 3.500 kgs.Expte.1027/445.

15.- Prórroga por un ano do contrato de subministración de trofeos para eventos deportivos. Expte. 2811/333

16.- Asistencia de D. Luis Rodríguez Cadarso ao curso superior de Planeamento e Xestión Urbanística. Expte. 171889/24.

17.-Reclamación de daños:
a) José Luis Vázquez López. Expte. 15897/240. Estimada.
b) Mª. Marcela Pérez Crespo. Expte. 14999/240. Estimada.
c) Elvira García García. Expte. 4/243. Desestimada.
d) Elena Serrano Vilanova. Expte. 15516/240. Desestimada.
e) Margarita González Abalde. Expte. 14549/240. Desestimada.
f) Zurich España (D. Felix Pereira Martínez). Expte. 159/243. Estimada.
g) Manuel Castro Baños. Expte. 15744/240. Desestimada.
h) Ma. Carmen Salido López. Expte. 13685/240. Estimada.
i) Hamann Alvarez, S.A. Expte. 13742/240. Estimada.
k) Antonio Fernandéz Bóveda. Expte. 14926/240. Estimada.
l) José Carlos García Ron. Expte. 15635/240. Estimada.
m)Mª. Josefa Lens Romero. Expte. 16097/240. Estimada.
n) Viguesa de Transportes S.A.. Expte. 16574/240. Estimada.
ñ) Concepcion Martínez Alvarez. Expte. 16411/240. Estimada.
o) Araceli Quintela Vieito. Expte.16105/240. Estimada.
p) Mª Isabel Rodríguez Ferreiro. Expte. 153053/240. Estimada.
q) Amelia Alvarez Pousa. Expte.14120/240. Estimada.
r) Amador Rodríguez Nogueira. Expte. 13829/240. Estimada.

18.- Devolución de fianza a Nea Gatsa S.L. constituída para responder do arrendamento de fotocopiadora para Consersería. Expte. 506/241.

19.- Expediente de contratación, por concurso aberto, da asistencia técnica para a dirección das obras de urbanización da Praza de Compostela e o seu entorno. Expte. 17192/240.

PATRIMONIO HISTORICO
20.-Aluguer do local sito na planta baixa e soto da rúa Real nº 10 para "Casa do Cesteiro" durante o ano 2005.Expte 2674/307.

PERSOAL
21.- Concesión axuda especial con cargo o Fondo Social por importe de 848 €. Expte15547/220.

22.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao mes de decembro de 2004. Expte15534/220.

23.- Complemento de productividade do persoal do Parque Móbil correspondente ao mes de decembro de 2004. Expte15536/220.

24.- Complemento de productividade do persoal de Desinfección correspondente ao mes de decembro de 2004.Expte. 15537/220.

25.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondente ao mes de decembro de 2004 do persoal de Cemiterios por exceso de xornada anual. Expte 15538/220

26.- Complemento de productividade do persoal de Cemiterios correspondente ao mes de decembro de 2004. Expte 15539/220

27.- Complemento de productividade do persoal de Vías e Obras correspondente aos meses de novembro e decembro de 2004. Expte 15540/220

28.- Complemento de productividade do persoal de Desinfección por conducir un vehículo municipal non sendo conductores oficiais, correspondente ao 4º trimestre 2004. Expte 15541/220

29.- Complemento de productividade do persoal do Servizo de Extinción de incendios por conducir un vehículo municipal non sendo conductores oficiais, correspondente ao 4º trimestre. Expte. 15542/220.

SEGURIDADE
30.- Solicitude de Hirmandade de Festas de San Brais e Santiago Apostol para que se autorice a celebración da Festa De San Brais en Bembrive o día 3.02.05. Expte 70498/210


URBANISMO
31.- Aprobación definitiva de cambio de sistema de actuación e proxecto de equidistribución da U.E. IV-07 Montecelo Alto. Expte. 4534/401.

32.- Recepción de obras ordinarias na Rúa Pracer esquina a Calexón da Pomba. Expte.4163/401.

33.- Recepción das obras de Urbanización da U.A. García Barbón, 27-33 Roupeiro. Expte. 4509/401.

VIAS E OBRAS
34.- Devolución de aval a Deloite & Touche España S.L. constituido para a contratación da "Asistencia Técnica para elaboración dun plan de control de concesións e contratos externos municipais". Expte. 6/447-01.

XESTIÓN MUNICIPAL
35.- Gastos de locomoción do persoal municipal para incluir na nómina do mes de febreiro

36.- Rogos e preguntas.