Escoitar

Reunión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

A Xerencia Muninicipal de Urbanismo celebra reunión do Consello o xoves, día 18, a partir das 10.30 horas, no que se tratarán oito puntos que figuran na ode do día.

mércores, 17 set 2003
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (04.09.03)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO ELEVA PROPOSTA Ó PLENO:

2. RESOLUCIÓN DA PERMUTA DE TERREOS SITOS NO POLÍGONO 1 DO PERI DA BOUZA SUR, PROPIEDADE DE "MIRAFLORES VIGO, S.A." POR FINCAS DO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO, APROBADA POLO CONCELLO PLENO CON DATA DE 28 DE ABRIL DE 2003

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

4. MODELO XERAL DE ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN DE XUNTA DE COMPENSACIÓN E ESTATUTOS DE ENTIDADE DE CONSERVACIÓN

5. INFORMES SOBRE OS ESTUDIOS DE DETALLE

6. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENCIA Nº 201 DO 02.09.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 53/02 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª MARÍA PIMENTEL MUÍÑOS CONTRA INFORME DE 22.02.01 DE MEDIO AMBIENTE DA XUNTA DE GALICIA, E RESOLUCIÓN DA XERENCIA DE 01.03.01 SOBRE EXPEDIENTE Nº 17008/422 (PRECINTADO DE EQUIPO MUSICAL).- DECLARA A INADMISIBILIDADE DO RECURSO

b) SENTENCIA Nº 203, DO 02.09.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 313/02 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª MARÍA CARMEN VIDAL COUSIÑO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECURSO DE REPOSICIÓN SOBRE ACORDO DA XERENCIA DE 04.04.02 DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA EN SUBIDA A PARAIXAL, 18 (EXPTE. Nº 11584/423).- DESESTIMATORIA

c) SENTENCIA Nº 594 DO 17.07.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº02/6866/98 INTERPOSTO POR D. EDUARDO CANABAL SANZ CONTRA ACORDO DE 03.08.98 SOBRE MATERIALIZACIÓN DE EDIFICABILIDADE PROVENENTE DAS PARCELAS 8 E 15 DO POLÍGONO 1 DO PERI A BOUZA SUR.-ESTIMATORIA

7. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN, POLA PRESIDENCIA DA XERENCIA, DOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS SEGUINTES:

1. 47651/421.- ALBERTO MOSQUERA LORENZO.
2. 47445/421.- MANUEL ANGEL EXPÓSITO GIL.
3. 46004/421.- JUAN OVIDIO ÁLVAREZ TRIGAS.
4. 36454/421.- "CONSTRUCUATRO, S.A."
5. 45399/421.- "PROMOCIONES FRANCOTE, S.L."
6. 43428/421.- MARTA COSTAS TRONCOSO.
7. 44586/421.- JORGE FERNÁNDEZ GAYOSO MEDIERO.
8. 45778/421.- ANTONIO LAGO COSTAS.
9. 31741/421.- "LACERILLA, S.L."
10. 44323/421.- JULIO SOTO DEVESA.
11. 45076/421.- MANUEL MARMOL RODRÍGUEZ.
12. 45926/421.- EUGENIO ZARAUZA MASSO.
13. 45043/421.- RAMÓN REBOREDA MARTÍNEZ.
14. 43972/421.- JOSÉ BASTERO ABALDE.
15. 45688/421.- NIEVES RODRÍGUEZ LEIRÓS.
16. 47074/421.- JOSÉ ALONSO DOMÍNGUEZ. (RECTIFICACIÓN)
17. 47075/421.- VICTOR ABELENDA ANDON. (RECTIFICACIÓN)
18. 47076/421.- DORINDA FERNÁNDEZ ANTES. (RECTIFICACIÓN)
19. 26344/422.- NICOLINA DE LISIO.
20. 26427/422.- "OFIMÁTICA OLÍVICA, S.L."
21. 26553/422.- Mª PILAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
22. 26558/422.- JUAN CECILIO RODRÍGUEZ DEL RÍO.
23. 26570/422.- "NUCLEO VIGO, S.L."
24. 26572/422.- ROSA MARÍA ÁLVAREZ GÓMEZ.
25. 26573/422.- "VIGO LUCHYFER 2003, S.L."
26. 26605/422.- MARÍA CARMEN CORRAL GONZÁLEZ.
27. 26606/422.- "HOLLYWOOD MOTOR SHOW"
28. 36127/421.- ROGELIO RODRÍGUEZ ABALDE.
29. 25360/422.- "TECHOS VIGO, S.L."
30. 25401/422.- "VIDOSI GALICIA, S.L.L."
31. 26322/422.- "ALQUILERES CELTACAR S.L. UNIPERSONAL"
32. 23998/422.- "LEATHER FASHION, C.B."
33. 25161/422.- "ADAD 2000, S.L."
34. 25591/422.- "EXCLUSIVAS ORALFI, S.L."
35. 26027/422.- FÉLIX VILLADA MOIRON.
36. 26194/422.- XAVIER MARTÍNEZ DURAN.
37. 26249/422.- "CONSTRUCCIONES HERMANOS ALONSO PÉREZ, S.L."
38. 22963/422.- "S.A EDUARDO VIEIRA" (REM. MEDIO AMBIENTE)

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS