Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 10 abr 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 11 DE ABRIL DE 2014.


1.- Acta da sesión ordinaria do 27 de marzo de 2014.

ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS
2.- Dar conta da resolución da concelleira de Economía e Facenda do 27.03.14 pola que se aproba o Padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2014. Expte. 45374/511.

ALCALDÍA
3.- Subvención a Fomento de Centros de Enseñanza S.A. para os gastos ocasionados pola participación no torneo First Lego League (FLL) en Burgos. Expte. 10984/101.

ASESORÍA XURÍDICA
4.- Dar conta de Sentenzas e Autos:

a) Sentenza do Xulgado do Social nº 5 de Vigo no P.O. 1238/2012 (e 1147/2013 acumulado). Demandante: Dª Mª ISABEL PÉREZ RODRÍGUEZ. Diferenzas salariais. Estimada a demanda. Expte. 7938/111.

b). Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 286/2013 P.A. Demandante: D. PEDRO F. DÍAZ TORRES. Obxecto: Resolución do 17.9.2013 desestimatoria rec.reposición contra sanción de tráfico. Estimado o recurso. Expte. nº 8280/111

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 5/2014 P.A. Demandante: D. IVAN BAO FERNÁNDEZ. Obxecto: Resolución do 4.10.2013, desestimatoria do rec. reposición contra sanción de tráfico. Desestimado o recurso. Expte nº 8375/111

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 12/2014 . Demandante: Dª ESTEFANÍA VALCÁRCEL FERNÁNDEZ. Obxecto: sanción de trafico. Estimado o recurso. Expte nº 8389/111

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A P.O. Nº 110/2011. Demandante: GOC, S.A. Obxecto: "Silenzo administrativo" a reclamación do 21.2.2011 en relación coa redacción do Proxecto técnico de aliviadoiro colector rúa Colón. Estimado o recurso. Expte. 6981/111.

Sentenza do TSXG, Sala do C-A no rec. apelación nº 4518/2013 interposto polo CONCELLO DE VIGO contra a devandita Sentenza. Desestimada a apelación.

f) Sentenza do X-Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A P.O. Nº 111/09. Demandante: Dª JOSEFA de la CAMPA FALQUE. Obxecto: Desestimación presunta de escrito do 26.6.2007. Mercado do Berbés, postos de venda nº 30 e 54 (Expte.: 18114/240) Desestimado o recurso. Expte. nº 5516/111

g) Sentenza do Xulgado do Social nº 4 de Vigo no Procedemento 1181/2013, Despedimento obxectivo individual. Demandante: Dª VERÓNICA COSTAS RODRÍGUEZ. Obxecto: Despedimento obxectivo por GALAICONTROL o 18.09.2013 por causas económicas. Desestimada a demanda. Expte. 8275/111.

h) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A P.A nº 302/2013. Demandante: Dª SANDRA COSTA ALVARELLOS. Obxecto: Resolución do 30.9.2013. Procedemento sancionador Contaminación Acústica (cafetería R/. S. Badía, 260 baixo). Arquivado o recurso por caducidade. Expte. 8337/111.

i)Sentenza do Xulgado do Social nº 5 de Vigo. Procedemento 20/2013 (Despedimento). Demandante: Dª EMMA DÍAZ LÓPEZ. Obxecto: Remate de "bolsa" de Turismo o 18.11.2012. Estimado parcialmente o recurso. Expte. Nº 7744/111.

Sentenza do TSXG, Sala do Social, no rec. Suplicación nº 3609/2013 contra a devandita sentenza. Desestimado o recurso.

k) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA. 5/2014. Demandante: D. JULIAN HERMOSO VAZQUEZ. Resolución do 22.10.2013. Sanción de tráfico estacionamento irregular. Estimado o recurso. Expte. 8405/111.

l)Sentenza do X. do Social nº 2 de Vigo (Reforzo) no procedemento 10/2013 (Despedimento). Demandante: Dª NATALIA BARREIRO FIDALGO. Estimación parcial. Expediente nº 7785/111.

Sentenza do TSXG, Sala do Social no rec. de suplicación nº 4079/2013 interposto polo CONCELLO DE VIGO . Desestimado o recurso.

m) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PA. 3/2014. Demandante: CIVISGLOBAL S.L. Resolución do 14.10.2013 (en reposición). Responsabilidade patrimonial (imputación á contratista), caída na rúa en obras. Desestimado o recurso. Expte. 8361/111

n) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A P.A. 287 / 2013 Demandante: D. EMILIO DOMINGUEZ GIL. Resolución do 9.8.2013. Responsabilidade patrimonial, caída na rúa pública (alcorque sen árbore). Desestimado o recurso. Expte. 8335/111

o) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A P.A. 288 / 2013. Demandante: D. IAGO FERNÁNDEZ PAMPÍN. Resolución do 4.9.2013. Responsabilidade patrimonial, accidente de moto na beirarrúa. Estimado en parte o recurso. Expte. 8403/111.

p) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A P.A. 12 / 2014. Demandante: Dª Mª JOSEFA LÓPEZ LÓPEZ. Resolución do 31.01.2013. Responsabilidade patrimonial por caída na vía pública . Desestimado o recurso. Expte. 8404/111

q) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 15/2014 P.A. Demandante: CARLOS LEIRÓS ORGE. Obxecto: Desestimación expresa de solicitude de incremento de retribucións por desenvolver funcións de superior categoría. Desestimado o recurso. Expte. 8393/111


BENESTAR SOCIAL
5.- Segunda resolución de AMES (axudas municipais escolares) curso 2013-2014. Expte. 87963/301.

CONTRATACIÓN
6.- Devolución de garantías:
a) Eulen S.A. Expte. 4751/241.
b) Spica S.L. Expte. 4782/241.


CULTURA, FESTAS E MUSEOS
7.- Subvención á Asociación Cultural Noescafé Teatro e proxecto de convenio para a realización do Programa "Alt.14.-13º Festival alternativo das artes escénicas de Vigo". Expte. 14570/331.

8.- Participación do Concello de Vigo na "XXXII Edición do Premio de novela longa Eduardo Blanco Amor". Expte. 14600/331.

DEPORTES
9.- Proposta de autorización para organizar o XXXV Cross Escolar Mosteiro Bembrive o 27 de abril de 2014. Expte. 12970/333.

10.- Proposta de autorización para organizar a proba denominada "II Nocturna correndo por Vigo" o vindeiro 17 de maio. Expte. 12917/333.

11.- Proposta de autorización para organizar o "I Canicross Can do Palleiro" no monte Vixiador, o 18 de abril de 2014. Expte. 12976/333.

12.- Proposta de autorización para organizar o "XV Trofeo Cidade de Vigo de Mountain Bike-Vigo Bike Contest" nos montes de Coruxo, o vindeiro 12 de abril. Expte. 13012/333.

EDUCACIÓN
13.- Indemnización substitutiva por importe de 8.075,68 € a favor de Imaxinería S.L. polo servizo de xestión da Escola municipal de teatro- marzo 2014. Expte. 15959/332.

EMPREGO
14.- Prórroga do nomeamento de funcionarios interinos adscritos ao Proxecto Imos Traballar 2. Expte. 10823/77.

IGUALDADE
15.- Bases reguladoras e convocatoria específica para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas e actividades de promoción da muller realizadas durante o exercicio 2014. Expte. 6289/224.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
16.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo réxime de contrato menor no Servizo de Normalización Lingüística no mes de marzo de 2014. Expte. 1793/334.


OSPIO
17.- Custes asociados ao "Proxecto de renovación de redes de saneamento e abastecemento no casco urbano. Fase 1". Expte. 2585/443.
POLICÍA LOCAL
18.- Modificación do contrato de subministración en réxime de arrendamento (renting) de 18 vehículos dotados de transformación policial por baixa de vehículo declarado perda total. Expte. 34411/212.

RECURSOS HUMANOS
19.- Validación de gastos derivados da cobertura da póliza de seguro de vida e accidentes do persoal ao servizo do Concello de Vigo e indemnización substitutiva. Expte. 25069/220.

20.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondetes aos meses de Outubro 2013 e Febreiro de 2014. Expte. 25049/220.

21.- Produtividade por encomenda de funcións, 3º trimestre Expte. 24603/220.

22.- Produtividade por encomenda de funcións, 4º trimestre 2013 diversos funcionarios. Expte. 24867/220

23.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha alguacil-notificador/a baixo a modalidade prevista no Art. 10.1.A da lei 7/2007 de 12 de abril (EBEP), por un periodo máximo de seis meses. Expte. 24625/220

24.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha auxiliar administrativo baixo a modalidade prevista no artigo 10.1.A da lei 7/2007 de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público(EBEP) , por un período máximo de seis meses. Expte. 24579/220.

25.- Execución de sentenza Nº 280/2013, do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº1 no procedemento abreviado 236/2013, interposto por D. Joaquín Gándara Martínez (incentivo á xubilación). Expte. 25038/220

26.- Rectificación erro expediente administrativo nº 24812/220 de gratificación por servizos especiais e extraordinarios correspondentes aos meses de agosto e decembro de 2013. Expte. 25078/220

27.- Gastos de locomoción xaneiro-febreiro de 2014. Expte. 25063/220


28.- Dar conta de resolucións do concelleiro-delegado de xestión municipal de datas 20, 24 e 25 de abril de 2014 de solicitude autorización horas dos servizos de Limpeza, OSPIO, Parque Móbil e Taller de Vías e Obras. Expte. 25104/220.

TRANSPORTES
29.- Indemnización substitutiva por importe de 22.179,07 € polos servizos de apoio á xestión do aparcamento sito no subsolo da Praza de Portugal- febreiro 2014. Expte. 301/449.

VIAS E OBRAS
30.- Devolución de aval a Promociones Manuel Vázquez S.L. Expte. 70842/250.

XUVENTUDE
31.- Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións para o fomento de actividades xuvenís no ano 2014. Expte. 4145/336.

32.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 11 de abril de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 9 de abril de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.